Friluftsliv - statlig tilskudd

Søknadsfristen for 2020 er utgått.

Kriterier
 Formål Tilskuddsordningen skal medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.
   
Hvem kan søke Frivillige og organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret og  interkommunale friluftsråd som arbeider med tiltak som fremmer friluftsliv.
   
Hva kan støttes Primært tiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, som for eksempel organiserte turer, friluftsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter. Mindre deler av tilskuddet kan brukes til innkjøp av enkelt utstyr og materiell som bidrar til å fremme den friluftslivsaktiviteten det søkes tilskudd til, for eksempel fiskestenger, kompass, et begrenset antall enkle telt mv.

Det gis ikke tilskudd til kostnadskrevende utstyr, under dette utstyrssentraler, utstyrsbanker eller til lag/foreninger som vil supplere sitt eget utstyrslager.


Tiltak som kan få tilskudd er:

  • Aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige for ulike brukergrupper
  • Tiltak som blir gjennomført i nærmiljøet – med særlig vekt på byer og tettsteder
  • Tiltak som medvirker til økt deltakelse over tid
  • Tiltak rettet mot personer som er lite fysisk aktive
  • Tiltak rettet mot barn, unge og barnefamilier
  • Tiltak rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne
  • Tiltak som inkluderer en plan for markedsføring av tiltaket overfor aktuell målgruppe
   
Søknad Tilskuddsordningen ligger under Miljødirektoratet og søknadene fylles ut på Miljødirektoratets søknadssenter.

Søknadene behandles av Nordland fylkeskommune.
   
Søknadsfrist 1. februar
   
Rapportering Rapportering gjøres i Miljødirektoratets søknadssenter.
 
 

Kontaktperson

Tomm Jensen
Rådgiver friluftsliv og fysisk aktivitet