Friluftsliv - statlig tilskudd

Kriterier
 Formål Medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.
   
Hvem kan søke Frivillige lag og organisasjoner og interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv.
   
Hva kan støttes Primært tiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, som for eksempel organiserte turer, friluftsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter. Det kan også gis støtte til utstyr og materiell som medvirker til å fremme friluftslivsaktivitetene, for eksempel fiskestenger og telt.

Det gis ikke tilskudd til kostnadskrevende utstyr, til utstyrssentraler/ utstyrsbanker eller til lag/foreninger som vil supplere sitt eget utstyrslager.Følgende aktiviteter og tiltak vil bli prioritert:

  • Aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige for ulike brukergrupper
  • Tiltak som blir gjennomført i nærmiljøet – med særlig vekt på byer og tettsteder
  • Tiltak som medvirker til økt deltakelse over tid
  • Tiltak rettet mot personer som er lite fysisk aktive
  • Tiltak rettet mot barn, unge og barnefamilier
  • Tiltak rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne.
   
Søknad Tilskuddsordningen ligger under Miljødirektoratet og søknadene fylles ut på Miljødirektoratets søknadssenter.

Søknadene behandles av Nordland fylkeskommune.
   
Søknadsfrist 1. februar
   
Rapportering Rapportering gjøres i Miljødirektoratets søknadssenter.
 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Tomm Jensen
Rådgiver friluftsliv og fysisk aktivitet