Frisklivs-, lærings- og mestringstilbud - tilskudd

Kommuner i Nordland kan søke tilskudd til etablering av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud. Tilskuddsmidlene er for 2020 overført fra Fylkesmannen i Nordland til Nordland fylkeskommune. Med forbehold om godkjent statsbudsjett vil tilskuddsmidlene utgjøre kr. 1 450 000,- for 2020.

Tilskuddsforvaltning delegert til fylkeskommunen fra Helsedirektoratet

Formål

Stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester som støtter opp under og realiserer målene i Samhandlingsreformen og NCD strategien om å fremme fysisk og psykisk helse, forebygge sykdom, bidra til mestring av sykdom og til bedret ressursutnyttelse av samlet innsats i helse- og omsorgssektoren.

Stimulere kommunene til etablering av og videreutvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud som bidrar til å fremme helse og livskvalitet, forebygge sykdom, tidlig intervensjon, og til at brukerne lærer å mestre livet med sykdom

Hvem kan søke

  • Kommuner
  • Det oppfordres til interkommunalt samarbeid. En kommune må da stå som søker på vegne av fellesskapet og vil være administrativt og økonomisk ansvarlig for prosjektet i hele prosjektperioden.
  • Helse Nord ved Universitetssykehuset i Nord-Norge kan søke om tilskudd til Svalbard over tilskuddsordningen.

Søknad skal inneholde

  • Søkers mål med tilskuddet
  • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes tilskudd til

  • Budsjett (skal kunne sammenlignes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)

  • Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser

  • Egenfinansiering

  • Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som kan sikre korrekt rapportering og måloppnåelse

  • Søkerens vurdering av risiko ved prosjektet

Søknaden undertegnes av rådmannen eller den som har signeringsfullmakt.

Søknas sendes post@nfk.no 

Hva kan støttes

Tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse

Søknadsfrist

15. mars 

Rapporteringsfrist

For 2019 midler skal rapportering skje til Fylkesmannen i Nordland innen 31.04.2020 kl. 23:00. Kontaktperson Solveig Hovet, fmnosho@fylkesmannen.no 

Kontaktperson

Bjørn-Are Melvik
Rådgiver/ helsefremmende skoler og -barnehager