Innovasjon og næringsutvikling

Virkemiddelets formål

Hovedmålet med virkemiddelet er å skape innovativ og bærekraftig verdiskaping i Nordland.

For å realisere innovasjonsprosjekter kreves betydelig samarbeid mellom bedrifter, offentlige myndigheter, kunnskapsmiljø og aktører i sivilsamfunnet. Virkemiddelet skal brukes til å styrke samarbeidet mellom aktører i innovasjonssystemet, samt å skape sterke utviklingsaktører i de ulike delene av fylket.

Virkemiddelet skal primært mobilisere til og tilrettelegge for næringsutvikling.

Virkemiddelet skal supplere og utløse andre virkemidler, bl.a. i regi av Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA. I enkelte tilfeller kan dette virkemiddelet brukes som medfinansiering i nasjonale program.

Hvem kan søke?

Dersom prosjektet er innenfor virkemiddelets formål og prioriterte områder, kan følgende søkere motta støtte:

 • Universitet
 • Forskningsinstitutt
 • Næringshager
 • Inkubatorer
 • Kunnskaps- og forskningsparker
 • Kommuner
 • Stiftelser og frivillige organisasjoner.

Bedrifter kan motta tilskudd, men ikke til egne bedriftsutviklingsprosjekter eller investeringsprosjekter. Det er i tilfeller hvor bedrifter tar på seg samfunnsutviklingsoppgaver eller er prosjektleder for prosjekter på vegne av flere parter at de kan motta støtte.

Privatpersoner kan ikke motta tilskudd.

Prioriterte områder

Overordnede prioriteringer fremgår av: «Fylkesplan for Nordland», «Et nyskapende Nordland – innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020», «Strategi for reiselivs- og opplevelsesnæringer i Nordland 2017-2021» og «Regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2017-2025».

Prioriterte næringer fram til 2020 er opplevelsesbasert reiseliv, sjømat, kraftforedlende industri. Prioriterte områder til disse store eksportnæringene er leverandørutvikling, tjenesteutvikling og utvikling av andre understøttende næringer i innovasjonssystemet.

Følgende områder er i hovedsak prioritert:

 • Prosjekter som stimulerer til at ressursene i Nordland skaper økonomisk og bærekraftig verdiskaping i Nordland.
 • Å bygge sterke aktører som kan ta nasjonale og internasjonale posisjoner innenfor områder der næringslivet i Nordland har særlige fortrinn.
 • Prosjekter som bidrar til utvidelse av verdikjedene i næringslivet gjennom å utvikle bedre samarbeid mellom bedrifter, offentlig sektor og forsknings- og utviklingsmiljø.
 • Stimulere til at flere aktører i næringslivet bruker FoU i sitt utviklingsarbeid.
 • Å bygge opp satsinger som kan bidra til at flere starter egne bedrifter.
 • Prosjekter som bidrar til læring og samarbeid med internasjonale aktører som er viktige for å stimulere konkurransekraften i næringslivet i Nordland.
 • Styrke næringsutviklingen i distriktene og bidra til å styrke kommunene som næringsutviklere.
 • Etablering av arenaer som bidrar til kompetanseutvikling og samarbeid innen innovasjon og næringsutvikling i Nordland.
 • Analyser og kunnskapsgrunnlag som er viktig for næringsutvikling i Nordland.
 • Prosjekter som har verdiskapingspotensial i utvidet forstand; økonomisk, kulturelt, sosialt og/eller miljømessig. Prosjekt som har en kombinasjon av to eller flere av disse verdiskapingsbegrepene prioriteres.
 • Bedriftsutvikling i regi av næringshager og inkubatorer som er del av SIVAs programmer.

Hva kan finansieres?

Innenfor de prioriterte områdene kan ulike typer prosjekter finansieres. Dette er primært:

 • Forstudier og mulighetsstudier, analyser av potensial for næringsutvikling.
 • Forprosjekter.
 • Konseptutvikling.
 • Gjennomføring av prosjekter/hovedprosjekt.
 • Lærings- og samhandlingsarenaer

Det oppfordres til å dele opp prosjekter i ulike faser for å skape gode utviklingsprosesser.

Annet:

 • Bedriftsrådgivning i regi inkubatorer og næringshager som er del av SIVAs programmer. Dette er kun for selskap som er tatt opp i SIVAs program.

Virkemiddelet skal gå til utviklingstiltak. Dette betyr primært prosjekter i en tidlig fase som krever utredninger og/eller konseptutvikling. Engasjement av flere aktører på tvers av sektorer, regioner, etc., er positivt og i noen tilfeller påkrevd. Det gis ikke støtte til ordinære driftskostnader, driftsoppgaver eller lovpålagte oppgaver. Maksimal prosjektperiode er på inntil 3 år, unntaksvis 5 år.

Det gis ikke støtte til prosjekter som allerede er gjennomført.

Godkjente kostnader

For prosjekter/søkere som kommer under gruppeunntakene i EØS-avtalen: se eget dokument om Gruppeunntak.

For prosjekter/søkere som ikke kommer under gruppeunntakene i EØS-avtalen godkjennes i hovedsak disse prosjektkostnadene:

 • Personalkostnader tilknyttet prosjektet
 • Eksterne kostnader/konsulenter 
 • Reisekostnader 
 • Andre relevante prosjektkostnader
 • Revisjonskostnader
 • Kompetanse- og forskningsaktiviteter

Støttenivå

Støttenivået vil blant annet avhenge av hvor stor andel Nordland fylkeskommune må bidra med for at prosjektet skal kunne gjennomføres (utløsende effekt).

For prosjekter/søkere som kommer under gruppeunntakene i EØS-avtalen: Støttenivå varierer fra 25%-100% av godkjente kostnader.

For prosjekter/søkere som ikke kommer under gruppeunntakene i EØS-avtalen (som oftest stiftelser, frivillige organisasjoner, kommuner og institusjoner innen høyere utdanning); Inntil 50% av godkjente kostnader.

Statsstøtte-regelverk

For tilskudd som blir vurdert til å være i strid med statsstøtteregelverket, vil disse innrapporteres gjennom gruppeunntak med henvisning til artikler.

Vurderings-kriterier

Søknadene vil vurderes ut fra flere kriterier. Viktige kriterier er:

 • Prosjektets bidrag til verdiskaping og/eller sysselsetting i Nordland
 • Prosjektets bidrag til utvidelse av verdikjedene til næringslivet i Nordland
 • Prosjektets regionale forankring og betydning, også for andre enn involverte prosjektdeltakere
 • Prosjektkvalitet – for eksempel prosjektets mål, aktiviteter, organisering,  framdriftsplaner og gjennomførbarhet
 • Grad av nyskaping i prosjektet
 • Prosjektets bidrag til å realisere nye muligheter
 • Relevante partneres deltakelse i prosjektet
 • Involverte aktørers faglige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet
 • Tilgjengelige ressurser for å gjennomføre prosjektet
 • Fremtidig bruk av prosjektets resultater
 • Prosjektets muligheter for videreføring
 • Virkemiddelets utløsende effekt

Krav til søknad

Ved innsending av søknad er dette krav som må tilfredsstilles/vedlegges:

 • Søknad må sendes via www.regionalforvaltning.no.
 • Søker må legge ved dokumentasjon på øvrig finansiering, dersom aktuelt.
 • Dokumentasjon på at relevante samarbeidspartnere er med i prosjektet (intensjonsavtaler/samarbeidsavtaler).
 • Oversikt over relevante referanseprosjekt, dersom tilgjengelig.
 • Dokumentasjon på gjennomføringsevne og kompetanse, gjennom f.eks. strategi for organisasjonen og CV for prosjektleder/prosjektansvarlig og øvrige nøkkelpersoner i prosjektet.
 • Søknad bør inneholde vedtak for prosjektets mål (f.eks. styrevedtak, politisk vedtak).
 • Forventet timeforbruk og timesatser må oppgis (ved søkers eget arbeid).
 • Søknaden skal inneholde beskrivelse av hvordan prosjektet vil bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, (konkret hvilket/hvilke). FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Søker oppfordres til å ta kontakt med Nordland fylkeskommune for å diskutere prosjektidé/prosjektskisse i forkant av innlevering av søknad.

Nordland fylkeskommune forbeholder seg retten til å diskutere søknaden med andre offentlige virkemiddelaktører der hvor dette er relevant for søknadsbehandlingen.

Søknadsfrist

Løpende.

Avgrensning

Fylkeskommunen kan ikke bruke midlene til, eller tildele midler til, følgende:

 • Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner.
 • Kausjon eller annen økonomisk garanti.
 • Direkte eller indirekte investeringer i virksomheters egenkapital.
 • Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter.
 • Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte oppgaver utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre.
 • Å avsette midler til uspesifiserte fond. Delegerte midler til kommuner og regionråd, eventuelt andre forvaltere regnes ikke som fond.
 • Politikkforberedende aktiviteter internt hos forvalter eller i regi av forvalter.

Fylkeskommunen kan ikke finansiere prosjekter som kan finansieres av Innovasjon Norge. Dette er primært bedriftsrettede tiltak:

 • Distriktsrettede investeringstilskudd og utviklingstilskudd til enkeltbedrifter og til etablerere.
 • Risikolån, herunder ansvarlige lån, gjeldsbrevlån og pantelån.
 • Garantier for investeringslån og driftskreditter.

Eksempler på prosjekter som skal søkes til Innovasjon Norge er:

 • Tilskudd til bedriftsetablering og bedriftsutvikling.
 • Forprosjekt og gjennomføring av bedriftsnettverk og klynger.
 • Etablererkurs.

 

ESA-ID

GBER/17/Multi