Interreg

Kriterier

Formål:

Interreg er et knippe utviklingsprogrammer for bredt internasjonalt samarbeid i Skandinavia og Europa for øvrig.

Gjennom regionsamarbeid skal disse EU-programmene styrke bærekraftig vekst og øke sosial og økonomisk integrasjon mellom landene. Nordland fylkeskommune deltar i programmene for å utnytte potensialet for vekst og utvikling som ligger i å rette blikket over grensene og samarbeide internasjonalt.

For mer informasjon om Interreg og internasjonalt samarbeid trykk her.

Hvem kan søke:

Interreg er åpen for alle: organisasjoner, myndigheter, FoU-miljøer, næringssammenslutninger, utviklingsselskap osv.


Hva kan støttes

Interreg-prosjekter skal fremme samarbeid som styrker nærings- og kompetanseutvikling, innovasjon, miljøtiltak, transport, kommunikasjoner og bærekraftig utvikling.

Nordland deltar i følgende Interreg-program:

Interreg VA - samarbeid mellom regioner med felles grense. Her er programmene Nord og Botnia-Atlantica aktuelle.

Interreg VB - samarbeid mellom land i Europa for å fremme territoriell integrasjon. Aktuelle program er Nordlig Periferi og Arktis, Nordsjøprogrammet og Østersjøprogrammet.
I Østersjøprogrammet deltar Nordland i underprogrammet Barents 2010+.

Interreg Europe (VC) – samarbeid mellom regioner i alle land i Europa.

Nordland deltar også i Kolarctic programmet, som fremmer samarbeid med NordVest Russland.

Vilkår

Prosjektene må godkjennes av det aktuelle programmets internasjonale styringskomite, og øvrig finansiering må være avtalt.

Krav til søknad

Norsk partner søker om midler via verktøyet for søknad Fellessøknaden som utarbeides av det internasjonale partnerskapet i prosjektet, norsk partner inkludert, skal legges ved.

Søknaden skal inneholde beskrivelse av hvordan prosjektet vil bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, (konkret hvilket/hvilke). FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Timeantall og timesatser for eget arbeid i prosjektet skal settes opp i søknaden.

Viktig å vite

Vi mottar forholdsvis mange søknader om støtte til Interreg-samarbeid. Midlene er imidlertid begrensede. Prosjektsøknader må både vise på en god måte, hvordan resultater skal oppnås, og dekke prioriterte satsinger for Nordland fylkeskommune.

Les mer om forenklet administrasjon av prosjekter, men strengere krav til målbare resultater.

Ved behov for teknisk support ta kontakt med Jørgen Andre Eliassen på tlf 75 65 03 99 eller epost jorgen.andre.eliassen@nfk.no.

Søknadsfrister

Nord: 14. mai 2020. Ta kontakt med Gunnhild Aasmoe, eller Ian Jawahir i Troms fylkeskommune

Botna-Atlantica:  29. januar 2020. Søkere på ordningen bes ta kontakt med Gunnhild Aasmoe i god tid før neste søknadsfrist som er

Nordlig Periferi og Arktis:  27. september 2019. Ta kontakt med Zdenek Dvorak

Kolartic:  29. januar 2019.  Se hjemmesida kolarctic.eu  Ta kontakt med Gunnhild Aasmoe, eller Linda Mosand i Finnmark fylkeskommune.

Nordsjøprogrammet: Ta kontakt med Vestland fylkeskommune. Se hjemmesida

Østersjøprogrammet: Ta kontakt med Oppland/Innlandet fylkeskommune. Se hjemmesida

Europe: legges ut på programmets nettside

Kontaktperson

Gunnhild Aasmoe
Seniorrådgiver
Eirik Fiva
Direktør/Director
Zdenek Dvorak
Seniorrådgiver - Internasjonalt kontor