Spillemidler - kulturbygg

Formål

Bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.

Kulturdepartementet har fastsatt retningslinjer for bruken av spillemidler til kulturbygg.    

Hvem kan søke

Kommunen der bygget skal ligge skal fremme søknaden overfor fylkeskommunen. Søkere kan være ulike godkjente organisasjoner og sammenslutninger.    

Hva kan støttes

Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst.    

Vilkår

Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men ikke til vedlikehold eller drift.

Lokalene må være planlagt ut fra definerte behov og bør være fleksible. Kulturhusene bør lokaliseres sentralt i lokalsamfunnet eller regionen.
Se retningslinjene (link ovenfor) for statlige vilkår.    

Støttenivå

Inntil en tredel av godkjente prosjektkostnader for kulturbygget, med maksimale satser etter ulike typer bygg, vedtatt av fylkeskommunen.    

Krav til søknad

Se punkt 2 i retningslinjene.

Det anbefales å ta kontakt med egen kommune for råd og veiledning.    

Søknadsfrist

Hver enkelt kommune har egne frister. Kommunenes frist for å overføre søknadene til fylkeskommunen er 1. mars.