Tilskudd til stedsutvikling

Formål

Bidra til miljøvennlige og attraktive byer og tettsteder som bosted og lokaliseringssted for bedrifter gjennom investering i fysisk infrastruktur. Det legges vekt på at prosjektene tilrettelegger det offentlige rom for alle brukergrupper og med kvalitet i utformingen.

Hvem kan søke

Kommunene i Nordland.

Hva kan støttes

Fysiske investeringer i offentlig regulerte rom, for eksempel torg, viktige plasser og gateakser, parkeringsplasser uten avgifter, havnepromenade eller andre miljøtiltak. Universell utforming og tilgjengelighet for alle vektlegges i utforming/tilrettelegging av tiltakene.

Vilkår

For tiltak som faller inn under tilskuddsordningens formål, legges til grunn en prioritering i henhold til Strategi for stedsutvikling (PDF, 5 MB).

Det gis ikke støtte til tiltak som er igangsatt eller fullført på søknadstidspunktet. Oppstart av prosjektet før fylkeskommunal bevilgning eventuelt gis, skjer på søkerens eget ansvar.
Områdene skal være regulert til offentlige formål i område- eller detaljreguleringsplan. Når prosjektet er ferdigstilt skal fylkeskommunens deltakelse synliggjøres gjennom skilting.

Støttenivå

Inntil 50 prosent av bevilgningsgrunnlaget. 

Krav til søknad

Søknaden må være tydelig på mål, ansvar og fremdrift og skal inneholde skisser/tegninger med kostnadsoverslag, informasjon om reguleringsformål, kartutsnitt, finansieringsplan, samt vedtak om kommunens egenfinansiering.

Søk tilskudd her: https://regionalforvaltning.no. 

Søknadsfrist

1. mars 2019

 

Kontaktperson

Mathea Nybakke
Rådgiver