Trafikksikkerhet - fysiske tiltak

Formål

Først og fremst å bedre trafikksikkerheten der barn ferdes, ved skoleveg, idrettsanlegg og lignende.    

Hvem kan søke

Kommuner i Nordland.     

Hva kan støttes

Primært fysiske tiltak der barn ferdes. Midlene kan anvendes langs kommunale- eller fylkeskommunale veger, men kan også i spesielle tilfeller nyttes langs riksveger.

Det kan søkes om tilskudd til utarbeidelse av reguleringsplan og/eller byggeplan. Når godkjente planer foreligger, kan det så søkes om tilskudd til bygging/gjennomføring.    

Vilkår

Kommunen må ha gyldig trafikksikkerhetsplan for tildelingsåret. Hvis prosjektet avviker fra prioriteringene i planen, må det begrunnes i søknaden. Søknaden bør også vise til kommunens oppfølging av holdningsskapende tiltak.

Ved bygging av gang/sykkelveg langs riksveg eller fylkesveg skal det i tillegg til byggeplan vedlegges godkjent reguleringsplan.     Støttenivå Denne tilskuddsordningen forventes å kunne disponere 14 millioner kroner årlig. Det kan gis tilskudd på inntil 80 % av tiltakets kostnad, maks 3 mill.kr per prosjekt. De resterende 20 % må dekkes av kommunen/søkeren.    

Krav til søknad

Det skal søkes på godkjent søknadsskjema. (DOCX, 14 kB)

Søknaden skal inneholde/vedlegges:

  • Hvilken kommune som søker om midler. Bank-/postgirokonto som eventuelt tilskudd kan overføres til skal oppgis
  • Faglig beskrivelse. Eget søknadsskjema skal nyttes ved søknad om midler
  • Søknaden skal inneholde en bekreftelse på at en egenandel på minimum 20 % vil bli foreslått innvilget. Blir egenandelen ikke budsjettert senest det budsjettåret tiltaket skal gjennomføres bortfaller tilskuddet.
  • Byggeplan godkjent av Statens vegvesen, skal vedlegges søknaden om man skal søke om byggemidler.
  • En forutsetning for å kunne søke om tilskudd er at kommunen har gyldig trafikksikkerhetsplan for tildelingsåret. Kommunens trafikksikkerhetsplan skal vedlegges – evt. gi henvisning til kommunens nettsted hvor planen finnes.
  • Oversiktskart som viser prosjektets plassering i forhold til skoler e.l

Instruks for forvaltning av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler (PDF, 146 kB)

Søknadsfrist

Byggeplan skal sendes inn innen 1.mai slik at Statens vegvesen kan godkjenne den før endelig søknad skal foreligge. Dette gjelder søknader om byggemidler.

Endelig søknad må være sendt inn innen 1. juli.

Kontaktperson

Sekretariatsleder