Trafikksikkerhet - prosjektmidler

Formål

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) ønsker å stimulere til et økt engasjement rundt trafikksikkerhet, gjennom prosjektrelatert arbeid.     

Hvem kan søke

Alle aktører har mulighet til å søke.    

Hva kan støttes

Det gis støtte til ikke-fysiske prosjekter som på en god måte fremmer utviklingen av det lokale og regionale trafikksikkerhetsarbeidet. Midlene kan kun brukes på prosjekter innenfor det som er definert som nasjonale og fylkeskommunale satsingsområder (ikke-fysiske tiltak).

Følgende prosjekttyper vil bli prioritert:

  • Integrering av trafikkopplæring i grunnskolen
  • Sykkelopplæring på mellomtrinnet
  • Trafikkopplæring i videregående skole
  • Trafikksikkerhet integrert i internkontroll-forskriftene i barnehagen og skolen
  • Utarbeidelse av reisepolicy/transportpolicy i kommunen
  • Aktive skolebarn, kartlegging av barns skolevei samt tiltak for å stimulere til økt fysisk aktivitet
  • Tverretatlig involvering i trafikksikkerhetsarbeidet
  • Prosjekt som er relatert til trafikksikker kommune/fylkeskommune
  • Trafikkopplæring av utsatte grupper som høyrisikotrafikanter, eldre, trafikanter med annen trafikkforståelse og trafikkultur, samt uoppmerksomme trafikanter.
  • Universelt utformede tiltak

Støttenivå

Tildeling av prosjektmidler vil være avhengig av om det er tilgjengelige midler. Hvis årets budsjett er brukt opp på søknadstidspunktet vil det være mulig å overføre prosjektsøknaden til neste år.

Krav til søknad

Prosjektsøknaden må inneholde en beskrivelse av det holdningsskapende tiltaket som skal gjennomføres med formål, målgruppe og budsjett. Søknaden sendes til:

Firmapost-nord@vegvesen.no 

eller

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, Statens Vegvesen,
postboks 1403, 8002 Bodø
 

Søknadsfrist

Ingen frist, søknader behandles fortløpende, normalt i løpet av 14 dager.

Kontaktperson

Sekretariatsleder