Landbruk

Nordland fylkeskommune overtar fra 1.1.2020 nye oppgaver på landbruksområdet, inkl. overføring av tilskuddsmidler fra Fylkesmannen i Nordland. Dette vil kunne medføre endringer i søknadsbehandling og tilskuddsordninger. Mer informasjon vil komme når endelige føringer fra nasjonalt hold er på plass.

Formål

Styrke rekruttering og kompetanse i landbruks- og matområdet.

Hvem kan søke

  • Landbruksorganisasjoner
  • Lag / foreninger
  • Kommuner
  • Kursarrangører
  • Videregående skoler

Nordland fylkeskommune kan også selv ta initiativ til prosjekter som faller innenfor ordningen.

Hva kan støttes

Tilskuddsordningen skal bidra til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvere som kan ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket regionalt. Tiltak i tråd med prioriterte innsatsområder i regional plan for landbruket i Nordland prioriteres.  

Tiltak som bidrar til å styrke rekruttering til landbruks- og gartnerutdanningen og til høyere utdanning i landbruksfaget.

Kompetansehevende tiltak, og støtte til etter- og videreutdanningstilbud for næringsutøvere i landbruket.

Vilkår

Tiltaket må gjennomføres i samsvar med planene som er lagt fram.

Det skal føres eget regnskap for tiltaket. Det skal settes opp så det kan sammenlignes med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for tilskuddet.

Dersom tiltaket ikke blir utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli tilsvarende redusert.

Fylkeskommunen har til enhver tid adgang til å kontrollere at tilskuddet brukes etter forutsetningene.

Tilsagnet må benyttes innenfor fristen som oppgis i tilsagnsbrevet. Fylkeskommunen kan i spesielle tilfeller - og etter konkret søknad - forlenge fristen for utbetaling av tilsagnet med inntil 1 år.

Ved omtale av prosjektet skal det opplyses at Nordland fylkeskommune har støttet det.

Det gis ikke støtte til prosjekter som allerede er gjennomført.

Støttenivå

Støttenivået vil blant annet avhenge av hvor stor andel Nordland fylkeskommune må bidra med for at prosjektet skal kunne gjennomføres (utløsende effekt).

Normalt inntil 50 % av tilskuddsgrunnlaget. For kvinne- og ungdomsrettede tiltak kan det gis inntil 75 % tilskudd.

Krav til søknad

Søknaden sendes elektronisk via https://regionalforvaltning.no. Søknaden må skissere bakgrunn for prosjektet og synliggjøre behovet for satsingen.

Søknaden skal inneholde: innledning, bakgrunn, målsetting, strategier, planlagte aktiviteter/program, organisering, arrangører og samarbeidspartnere, kursavgift, fremdriftsplan, kostnadsoverslag og finansieringsplan (inkl. timeantall og timesatser for evt. eget arbeid i prosjektet). Søknaden bør også inneholde søkers kontonummer og evt. organisasjonsnummer.

Søknaden skal inneholde beskrivelse av hvordan prosjektet vil bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, (konkret hvilket/hvilke). FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Ved søknader om tilskudd til kurs/konferanser må beregnet antall deltakere oppgis.For generelle tips til søknadsskriving, se Veileder for søkere til tilskuddsmidler ved næring og regional utvikling. (DOCX, 45 kB).

Søknadsfrist

Nærmere informasjon kommer ila. mars.

Kontaktperson

Helle Bygdevoll
Seniorrådgiver. I permisjon t.o.m 060320
Linda Therese Kristiansen
Rådgiver