Landbruk

Formål

Styrke rekruttering og kompetanse i landbruks- og matområdet.

Hvem kan søke

  • Landbruksorganisasjoner
  • Lag / foreninger
  • Kommuner
  • Kursarrangører
  • Videregående skoler

Nordland fylkeskommune kan også selv ta initiativ til prosjekter som faller innenfor ordningen.

Hva kan støttes

Tiltak som bidrar til formålet for tilskuddsordningen, for eksempel kurs, konferanser, seminarer, fagsamlinger, studieturer.

Tiltak i tråd med prioriterte innsatsområder i regional plan for landbruket i Nordland prioriteres.    

Vilkår

Tiltaket må gjennomføres i samsvar med planene som er lagt fram.

Det skal føres eget regnskap for tiltaket. Det skal settes opp så det kan sammenlignes med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for tilskuddet.

Dersom tiltaket ikke blir utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli tilsvarende redusert.

Fylkeskommunen har til enhver tid adgang til å kontrollere at tilskuddet brukes etter forutsetningene.

Tilsagnet må benyttes innenfor fristen som oppgis i tilsagnsbrevet. Fylkeskommunen kan i spesielle tilfeller - og etter konkret søknad - forlenge fristen for utbetaling av tilsagnet med inntil 1 år.

Ved omtale av prosjektet skal det opplyses at Nordland fylkeskommune har støttet det.

Det gis ikke støtte til prosjekter som allerede er gjennomført.

Støttenivå

Støttenivået vil blant annet avhenge av hvor stor andel Nordland fylkeskommune må bidra med for at prosjektet skal kunne gjennomføres (utløsende effekt).

Normalt inntil 50 % av tilskuddsgrunnlaget. For kvinne- og ungdomsrettede tiltak kan det gis inntil 75 % tilskudd.

Krav til søknad

Søknaden sendes elektronisk via https://regionalforvaltning.no. Søknaden må skissere bakgrunn for prosjektet og synliggjøre behovet for satsingen.

Søknaden skal inneholde: innledning, bakgrunn, målsetting, strategier, planlagte aktiviteter/program, organisering, arrangører og samarbeidspartnere, kursavgift, fremdriftsplan, kostnadsoverslag og finansieringsplan (inkl. timeantall og timesatser for evt. eget arbeid i prosjektet). Søknaden bør også inneholde søkers kontonummer og evt. organisasjonsnummer. Ved søknader om tilskudd til kurs/konferanser må beregnet antall deltakere oppgis.

For generelle tips til søknadsskriving, se Veileder for søkere til tilskuddsmidler ved næring og regional utvikling. (DOCX, 45 kB).

Søknadsfrist

1. mars 

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Helle Bygdevoll
Seniorrådgiver
Cecilie Henriksen
Saksbehandler