Omstillingsmidler

Kriterier

Formål    

Sette inn bred og ekstraordinær innsats i kommuner og regioner der behovet for omstilling og nyskaping er stort. Det kan for eksempel gjelder områder som har hatt sterk reduksjon i næringer av stor betydning.

Hvem kan søke    

Kommuner, alene eller sammen med andre.

Hva kan støttes    

Full omstillingsstatus (inntil 6 år).

Kortere program for omstilling og nyskaping.

Omstillings- og nyskapingsprosjekter.

Analyser, forstudier og forprosjekter.

Vilkår

For å få full omstillingsstatus skal reduksjonen i den direkte sysselsettingen i hjørnesteinsbedrift/-næring som hovedregel utgjøre minst 10% av den totale sysselsettingen i området. I absolutte tall skal dette normalt utgjøre minst 150 ansatte. Dette kravet gjelder ikke for de andre tiltakene nevnt ovenfor.

Ved omtale av programmet og tilhørende delprosjekter skal det opplyses at Nordland fylkeskommune er partner og har bidratt økonomisk til gjennomføringen.

Støttenivå    

Normalt maksimum 75 prosent av godkjent kostnadsgrunnlag.

Krav til søknad  

Før søknad kan sendes inn skal den være klarert gjennom en egen fylkesrådssak om at aktuelt området innvilges omstillingsstatus.

Etter at omstillingsstatus er gitt kan søknad sendes elektronisk via https://regionalforvaltning.no.

Søknaden må skissere bakgrunn for søknaden og synliggjøre behovet for omstilling og nyskaping. Søknaden bør inneholde innledning, bakgrunn, situasjonsbeskrivelse, målsetting, satsingsområder/strategier, planlagte prosjekter/aktiviteter, organisering, fremdriftsplan, kostnadsoverslag og finansieringsplan.

Søknaden skal inneholde beskrivelse av hvordan prosjektet vil bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, (konkret hvilket/hvilke). FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

For generelle tips til søknadsskriving, se Veileder for søkere til tilskuddsmidler ved næring og regional utvikling. (DOCX, 45 kB)

Søknadsfrist    

Fortløpende behandling.