Attraktive og inkluderende samfunn i Nordland

Virkemiddelets formål

Hovedmålet med virkemiddelet er å skape attraktive, inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn og byer. Hvordan et sted fremstår og fungerer er viktig både for bolyst, lokalbefolkning og tilreisende. Det å skape gode bosted og reisemål krever innsats fra både offentlige og private aktører. Ofte er infrastruktur for lokalbefolkningen også infrastruktur for reiselivsutvikling.

Det skilles mellom tre typer attraktivitet: bedrifts-, besøks- og bostedsattraktivitet.

Utviklingen av Nordland må skje i et samspill mellom offentlig, privat og frivillig sektor og kompetansemiljø.

Virkemiddelet skal supplere og utløse andre virkemidler.

Prioriterte områder

Overordnede prioriteringer går fram av: «Fylkesplan for Nordland», «Utviklingsprogram Nordland», «Et nyskapende Nordland – innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020» og «Regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2017-2025».

Prioriterte områder er i hovedsak tiltak som: 

 • Bidrar til attraktive, inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn
 • Styrker og målretter rekrutteringen av arbeidskraft 
 • Bidrar til å øke tilflytting og blilyst
 • Tiltrekker seg nye arbeidsplasser

   

Hva kan finansieres?

Innenfor de prioriterte områdene kan ulike typer prosjekter finansieres. Dette er primært utviklingsprosjekter i ulike faser:

 • Forstudier og mulighetsstudier
 • Forprosjekter/konseptutvikling
 • Hovedprosjekt
 • Lærings- og samhandlingsarenaer

Virkemiddelet skal gå til utviklingstiltak. Dette betyr primært prosjekter i en tidlig fase som krever utredninger og/eller konseptutvikling. Engasjement av flere aktører på tvers av sektorer, regioner, etc., er positivt og i noen tilfeller påkrevd. Det gis ikke støtte til ordinære driftskostnader, driftsoppgaver eller lovpålagte oppgaver. Maksimal prosjektperiode er på inntil 3 år, unntaksvis 5 år.

Det gis ikke støtte til prosjekter som allerede er gjennomført.

Godkjente kostnader

For prosjekter/søkere som kommer under gruppeunntakene i EØS-avtalen: se eget dokument om Gruppeunntak.

For prosjekter/søkere som ikke kommer under gruppeunntakene i EØS-avtalen godkjennes i hovedsak disse prosjektkostnadene:

 • Personalkostnader tilknyttet prosjektet
 • Eksterne kostnader/konsulenter 
 • Reisekostnader 
 • Andre relevante prosjektkostnader  
 • Revisjonskostnader

Målgruppe

Dersom prosjektet er innenfor virkemiddelets formål og prioriterte områder, kan følgende søkere motta støtte

Kommuner, stiftelser, frivillige organisasjoner, kompetanse-, kunnskaps- og forskningsinstitusjoner.

Bedrifter kan motta tilskudd, men ikke til egne bedriftsutviklingsprosjekter eller investeringsprosjekter. Det er i tilfeller hvor bedrifter tar på seg samfunnsutviklingsoppgaver eller er prosjektleder for prosjekter på vegne av flere parter at de kan motta støtte.

Privatpersoner kan ikke motta tilskudd.

Støttenivå

Støttenivået vil blant annet avhenge av hvor stor andel Nordland fylkeskommune må bidra med for at prosjektet skal kunne gjennomføres (utløsende effekt).

For prosjekter/søkere som kommer under gruppeunntakene i EØS-avtalen: Støttenivå varierer fra 25%-100% av godkjente kostnader.

For prosjekter/søkere som ikke kommer under gruppeunntakene i EØS-avtalen (som oftest stiftelser, frivillige organisasjoner, kommuner og institusjoner innen høyere utdanning); Inntil 50% av godkjente kostnader.

Statsstøtte-regelverk

For tilskudd som blir vurdert til å være i strid med statsstøtteregelverket, vil disse innrapporteres gjennom gruppeunntak med henvisning til artikler.

Vurderingskriterier

Søknadene vil vurderes ut fra flere kriterier. Viktige kriterier er:

Prosjektets bidrag til verdiskaping i bred forstand, sysselsetting, tilflytting og rekruttering av arbeidskraft i Nordland
Prosjektets regionale forankring og betydning, også for andre enn involverte prosjektdeltakere
Prosjektkvalitet - for eksempel prosjektets mål, aktiviteter, organisering,  framdriftsplaner og gjennomførbarhet
Grad av nyskaping i prosjektet
Prosjektets bidrag til å realisere nye muligheter
Relevante partneres deltakelse i prosjektet
Involverte aktørers faglige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet
Tilgjengelige ressurser for å gjennomføre prosjektet
Fremtidig bruk av prosjektets resultater
Prosjektets muligheter for videreføring
Virkemiddelets utløsende effekt

Krav til søknad

Ved innsending av søknad er dette krav som må tilfredsstilles/vedlegges:

 • Søknad må sendes via www.regionalforvaltning.no
 • Søker må legge ved dokumentasjon på øvrig finansiering, dersom aktuelt
 • Dokumentasjon på at relevante samarbeidspartnere er med i prosjektet (intensjonsavtaler/samarbeidsavtaler)
 • Oversikt over relevante referanseprosjekt, dersom tilgjengelig
 • Dokumentasjon på gjennomføringsevne og kompetanse, gjennom f.eks. strategi for organisasjonen og CV for prosjektleder/prosjektansvarlig og øvrige nøkkelpersoner i prosjektet
 • Søknad bør inneholde vedtak for prosjektets mål (f.eks. styrevedtak, politisk vedtak).
 • Forventet timeforbruk og timesatser må oppgis (ved søkers eget arbeid)
 • Søker oppfordres til å ta kontakt med Nordland fylkeskommune for å diskutere prosjektidé/prosjektskisse i forkant av innlevering av søknad.
 • Søknaden skal inneholde beskrivelse av hvordan prosjektet vil bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, (konkret hvilket/hvilke). FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Nordland fylkeskommune forbeholder seg retten til å diskutere søknaden med andre offentlige virkemiddelaktører der hvor dette er relevant for søknadsbehandlingen.

Søknadsfrist

Løpende.

Avgrensning

Fylkeskommunen kan ikke bruke midlene til, eller tildele midler til, følgende:


Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner
Kausjon eller annen økonomisk garanti
Direkte eller indirekte investeringer i virksomheters egenkapital
Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter
Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte oppgaver utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre
Å avsette midler til uspesifiserte fond. Delegerte midler til kommuner og regionråd, eventuelt andre forvaltere regnes ikke som fond
Politikkforberedende aktiviteter internt hos forvalter eller i regi av forvalter.

ESA-ID

 GBER 19/2017/Multi