Barentssekretariatet - Reisestøtte for journalister

For å bidra til økt satsing på grenseoverskridende journalistikk i Barentsregionen har Barentssekretariatet opprettet en reisestøtteordning for journalister. Alle journalister med base i norsk eller russisk del av Barentsregionen kan søke om støtte til reportasjereiser i sitt naboland.­­ Også journalister i øvrige deler av Norge og Russland kan søke om støtte til reportasjereiser i norsk eller russisk del av Barentsregionen.

Det er ikke krav om russisk eller norsk samarbeidspartner for å få tildelt støtte fra denne ordningen, slik kravet er for å få tildelt ordinære prosjektmidler fra Barentssekretariatet. Vi har også åpnet for at russiske journalister kan søke om støtte uten norsk partner.

Søker må oppgi hvor i Barentsregionen reportasjereisen går og det må gis en grov skisse over hva som er formålet med reportasjereisen. Søker skal likevel ikke kreves å oppgi saksopplysninger som kan medføre at en nyhet offentliggjøres før den er publisert. For at søknaden skal vurderes er det viktig at budsjettet er godt spesifisert, og det kan søkes om inntil 70 prosent av reisekostnadene. 

Utgifter det kan søkes om støtte til er:

  • Reiseutgifter
  • Overnatting
  • Leie av tolk
  • Konferanse/kursutgifter

Norge og Russland er to ganske ulike land å operere i som journalist. Derfor ønsker Barentssekretariatet også at søker forteller litt om hvilken erfaring han eller hun har både som journalist i sitt hjemland og erfaringer fra reportasjereiser i utlandet. Husk at for å utføre journalistisk arbeid i Russland må man ha pressevisum og ikke minst må du ha akkreditering.

 

Et planlagt samarbeid med nabolandets medier vil være en styrke for søknaden, men ingen forutsetning for å få støtte. Barentssekretariatet legger ingen begrensninger på emner eller vinkling for reportasjen, så fremt søker holder seg innenfor de gjeldende presseetiske retningslinjer. Frist for å søke er fire uker før reportasjereisen starter. Sekretariatet vil saksbehandle søknader fortløpende, og vil etter beste evne forsøke å imøtekomme de utfordringer pressen har til å handle hurtig for å dekke viktige nyheter. Mottaker av støtte har plikt til å utarbeide sluttrapport og regnskap fra reisen.

Vårt mål ved å opprette en slik reisestøtteordning er å øke antallet artikler om nabolandene i nord og dermed øke den generelle kunnskapen og forståelsen av samarbeidet i Barentsregionen.

For mer informasjon om Barentssekretariatets reisestøtte for journalister kontakt: 

Jonas Sjøkvist Karlsbakk
Rådgiver
+47 913 96 943
e-post: jonas@barents.no