Helsefremmende videregående skoler

Formål

Fremme folkehelse og utjevne sosiale forskjeller, i henhold til fylkestingets vedtak fra 2013 - Opptrappingsplan for helsefremmende videregående skoler.    

Hvem kan søke

Videregående skoler i Nordland    

Hva kan støttes

 • Fysisk tilrettelegging som ikke dekkes av spillemidler eller friluftsmidler.
 • Motivasjons- og stimuleringstiltak.
 • Kostholdstiltak.
 • Arbeid med psykisk helse
 • Rus- og tobakksforebyggende arbeid
 • Fysisk aktivitet
 • Utstyr som vil fremme mer aktivitet for enkelte grupper.
 • Kompetanse for å få mer fokus på et av områdene
 • Særskilte tiltak for spesielle grupper.

Vilkår

Tiltakene det søkes støtte for skal være behandlet av skolemiljøutvalget ved den enkelte skole.     Støttenivå Vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ordningen har en totalramme på ca. en million kroner.    

Krav til søknad

Søknaden skal inneholde:

 • Søkers navn og adresse, kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer.
 • Kort beskrivelse av tiltaket/prosjektet samt hvilke målgrupper det er rettet mot.
 • Tidsplan for gjennomføring av tiltaket/prosjektet.
 • Budsjett og finansieringsplan.
 • Søknadsbeløp må spesifiseres

Søknadsfrist

15. mars

Kontaktperson

Bjørn-Are Melvik
Rådgiver/ helsefremmende skoler og -barnehager