Kompetanse i Nordland

Virkemiddelets formål

Hovedmålet med virkemiddelet er å bidra til økt næringsrettet kompetanse, bedre tilgang på kvalifisert arbeidskraft og bedre samsvar mellom utdanningstilbud og arbeidslivets behov i Nordland.

Nordland fylkeskommune ønsker å bidra til at det bygges både utdannings- og forskningsaktivitet på de områder hvor næringslivet i fylket har kompetansebehov, og hvor det er store vekstmuligheter. Økt samsvar mellom tilbudet som gis og det som etterspørres kan bidra til økt verdiskapning i Nordland.

Virkemiddelet skal supplere og utløse andre virkemidler.

Prioriterte områder

Prioriteringene i «Fylkesplan for Nordland», fylkets innovasjonsstrategi og førende strategier for tilbudsstrukturen innen videregående opplæring er overordnet.

Prosjekter innenfor følgende tema vil i hovedsak prioriteres:

 • Utvikling av kurs og studietilbud relevant for arbeidslivet i regionen
 • Traineeprogram på regionalt nivå (ikke for enkeltbedrifter), talentprogram og rekruttering/tilflyttingstiltak på regionalt- eller bransjenivå
 • Entreprenørskapstiltak i opplæring og utdanning
 • Kompetansemegling
 • Samarbeidsprosjekter mellom skole og arbeidsliv
 • Rekrutteringstiltak til utdanninger av stor betydning for arbeidslivet i Nordland
 • Internasjonale samarbeidsprosjekter med fokus på kompetanseutveksling
 • Strategiske kompetanseløft for arbeidslivet
 • Videregående skole som regional utviklingsaktør

Hva kan finansieres?

Innenfor de prioriterte områdene kan ulike typer prosjekter finansieres. Dette er primært:

 • Forprosjekt og tiltak som legger grunnlag for et mulig hovedprosjekt. Søknadssum er begrenset inntil kr 100.000,-
 • Tiltak som er del av en større satsing
 • Forstudier, mulighetsstudier og konseptutvikling
 • Hovedprosjekter innenfor de prioriterte områdene:
  • Nettverk og møteplasser
  • Nødvendig infrastruktur for kompetanseutvikling
  • Kompetansehevingstiltak
  • Mobilisering til samarbeid mellom arbeidsliv, forsknings- og utdanningsinstitusjoner
 • Virkemiddelet skal gå til utviklingstiltak. Dette betyr primært prosjekter i en tidlig fase som krever utredninger og/eller konseptutvikling. Engasjement av flere aktører på tvers av sektorer, regioner, etc., er positivt og i noen tilfeller påkrevd. Det gis ikke støtte til ordinære driftskostnader, driftsoppgaver eller lovpålagte oppgaver. Maksimal prosjektperiode er på inntil 3 år, unntaksvis 5 år.

Prosjekter som retter seg mot utvikling av institusjoner for høyere utdanning og forskning bes søke virkemidler som er rettet mot FoU.

Godkjente kostnader

 • Personalkostnader tilknyttet prosjektet
 • Eksterne kostnader/konsulenter 
 • Reisekostnader 
 • Andre relevante prosjektkostnader
 • Revisjonskostnader
 • Infrastruktur
 • Kurs og seminarer
 • For prosjekter/søkere som kommer under gruppeunntakene i EØS-avtalen: se eget dokument om Gruppeunntak

Målgruppe

Kompetanseaktører, samt privat og offentlig arbeidsliv.

Bedrifter kan motta tilskudd, men ikke til egne bedriftsutviklingsprosjekter eller investeringsprosjekter. Det er i tilfeller hvor bedrifter tar på seg samfunnsutviklingsoppgaver eller er prosjektleder for prosjekter på vegne av flere parter at de kan motta støtte.

Det kan ikke finansieres drift og gjennomføring av utdanningstilbud eller prosjekter som er bedriftsinterne/interne for en kommune/offentlig virksomhet.

Privatpersoner kan ikke motta tilskudd.

Støttenivå

Inntil 50 % av godkjente kostnader.

Støttenivået vil blant annet avhenge av hvor stor andel Nordland fylkeskommune må bidra med for at prosjektet skal kunne gjennomføres (utløsende effekt).

Statsstøtte-regelverk

For tilskudd som blir vurdert til å være i strid med statsstøtteregelverket, vil disse innrapporteres gjennom gruppeunntak med henvisning til vedlegg. For prosjekter/søkere som kommer under gruppeunntakene i EØS-avtalen varierer  støttenivået fra 25%-100% av godkjente kostnader.

Vurderingskriterier

Søknadene vil vurderes ut fra flere kriterier.

Viktige kriterier er:

 • Prosjektets bidrag til økt kompetanse, verdiskaping og/eller sysselsetting i Nordland
 • Prosjektets bidrag til utvikling av arbeidslivet i Nordland
 • Prosjektets regionale forankring og betydning, også for andre enn involverte prosjektdeltakere
 • Prosjektkvalitet – for eksempel prosjektets mål, aktiviteter, organisering, fremdriftsplaner og gjennomførbarhet
 • Grad av nyskaping i prosjektet
 • Prosjektets bidrag til å realisere nye muligheter
 • Relevante partneres deltakelse i prosjektet
 • Involverte aktørers faglige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet
 • Tilgjengelige ressurser for å gjennomføre prosjektet
 • Fremtidig bruk av prosjektets resultater
 • Prosjektets muligheter for videreføring
 • Virkemiddelets utløsende effekt

Krav til søknad

Ved innsending av søknad er dette krav som må tilfredsstilles/vedlegges:

 • Søknad må sendes via www.regionalforvaltning.no
 • Søker må legge ved dokumentasjon på øvrig finansiering, dersom aktuelt
 • Dokumentasjon på at relevante samarbeidspartnere er med i prosjektet (intensjonsavtaler/samarbeidsavtaler)
 • Oversikt over relevante referanseprosjekt, dersom tilgjengelig
 • Dokumentasjon på gjennomføringsevne og kompetanse, gjennom f.eks. strategi for organisasjonen og CV for prosjektleder/prosjektansvarlig og øvrige nøkkelpersoner i prosjektet.
 • Søknad bør inneholde vedtak for prosjektets mål (f.eks. styrevedtak, politisk vedtak).
 • Forventet timeforbruk og timesatser må oppgis (ved søkers eget arbeid)
 • Vi oppfordrer søker til å ta kontakt med Nordland fylkeskommune for å diskutere prosjektidé/prosjektskisse i forkant av innlevering av søknad.
 • Søknaden skal inneholde beskrivelse av hvordan prosjektet vil bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, (konkret hvilket/hvilke). FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Nordland fylkeskommune forbeholder seg retten til å diskutere søknaden med andre offentlige virkemiddelaktører der hvor dette er relevant for søknadsbehandlingen.

Søknadsfrist

Løpende.

Avgrensning

Fylkeskommunen kan ikke bruke midlene til, eller tildele midler til, følgende:

 • Rene klasseturer eller studieturer
 • Elev- og studentbedrifter
 • Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner
 • Kausjon eller annen økonomisk garanti
 • Direkte eller indirekte investeringer i virksomheters egenkapital
 • Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter
 • Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte oppgaver utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre
 • Å avsette midler til uspesifiserte fond. Delegerte midler til kommuner og regionråd, eventuelt andre forvaltere regnes ikke som fond
 • Politikkforberedende aktiviteter internt hos forvalter eller i regi av forvalter.

ESA -ID

GBER/20/2017/Multi