Kulturprosjekter og arrangementer

Formål

Gjøre kunst og kulturtilbud av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig av Nordlands befolkning.    

Hvem kan søke

Arrangører av kulturdager/festivaler, kommuner, profesjonelle utøvere, organisasjoner, enkeltpersoner.    

Hva kan støttes

Prosjekter som har interesse utover et lokalmiljø. Det vil bli lagt vekt på prosjektets muligheter for regional oppmerksomhet.

Prosjekter som kombinerer bruk av amatører med profesjonelle krefter.

Formidlingstiltak rettet mot barn og unge gis særskilt prioritering.

Prosjekter/arrangement/festivaler hvor formidling av kunst og kultur er formålet.
 

Prosjekter som stimulerer til nyskaping og utvikling.

Vilkår

Det legges vekt på at tiltak som støttes skal være av høy kvalitet, og at det minimum har et regionalt nedslagsfelt. Det innebærer at tiltaket enten må ha deltakere fra flere kommuner eller framføres i flere kommuner.

Primært gis det støtte til tiltak som finner sted i Nordland, men det kan også gis støtte til prosjekt som arrangeres utenfor fylket hvor aktører fra Nordland deltar.

Det gis ikke støtte til lokale tiltak, drift av organisasjoner eller institusjoner, ordinære studieturer/utenlandsreiser eller innkjøp av utstyr. Produksjonskostnader for film, CD-utgivelser og bøker vil som regel ikke bli prioritert.

Det vil bli tatt hensyn til gjeldende politiske prioriteringer innenfor kulturområdet, og søknadene gis en skjønnsmessig vurdering i forhold til disse ved behandling.    

Nordland fylkeskommune prioriterer arrangementer som forholder seg til Norske konsertarrangørers retningslinjer for tilgjengelighet

Støttenivå

Vurderes i hvert enkelt tilfelle.    

Vi gjør oppmerksom på at søknadsordningen generelt mottar mange søknader, og at den totale summen for omsøkte midler som regel er langt høyere enn disponibel ramme for tildelinger. Dette medfører at mange prosjekter som i utgangspunktet innfrir vilkårene for ordningen, likevel ikke kan innvilges støtte som følge av manglende midler.

Krav til søknad

Det skal ligge ved en prosjektbeskrivelse som viser hvilke tiltak som gjennomføres, målsettinger og kunstnerisk profil, samt beskrivelse av hvilke målgrupper prosjektet retter seg mot. Søknaden må også inneholde budsjett og finansieringsplan.

Det skal gjøres rede for eventuelle utviklingsplaner, og søknadsbeløpet til Nordland fylkeskommune må spesifiseres.

Om det søkes tilskudd fra andre enn Nordland fylkeskommune, må det framgå hvilke instanser dette er. Dersom det allerede er innvilget andre tilskudd, må det framgå av søknaden.

Søknadsfrist

1. mars og 1. september
 

Behandlingstid er ca en måned. Prosjekter og arrangement som er gjennomført før behandling, kan ikke forvente tilskudd.

Gå til søknadsskjema

Kontaktperson

Seksjonsleder, Kunst og kulturformidling
Astrid Arnøy
Rådgiver Kunst og kulturformidling