Landbruk - Rekruttering og kompetanse

Formål

Styrke innsatsen innenfor rekruttering og kompetanseheving i landbruket, slik at verdiskapingen i landbruket regionalt blir ivaretatt og styrket. Målgruppen er etablerte og potensielle næringsutøvere innen landbruk.

Hvem kan søke

 • Organisasjoner
 • Lag / foreninger
 • Kommuner
 • Kursarrangører
 • Forsknings- og utviklingsinstitusjoner

Hva kan støttes

 • Kurs
 • Konferanser
 • Seminarer
 • Fagsamlinger
 • Tiltak innen mobilisering, kompetanse, rekruttering, forskning og utvikling
 • Andre tiltak som bidrar til formålet

Prioriterte områder:

 • Tiltak som kan være med å videreutvikle Norge som matnasjon, samt Inn på Tunet-tiltak.
 • Tiltak som retter seg mot rekruttering, likestilling og omdømmebygging.
 • Tiltak som bidrar til å styrke rekruttering til landbruksutdanning og etterutdanning for næringsutøvere i landbruket.
 • Kompetanseutvikling og kompetansehevende tiltak innenfor tradisjonelt landbruk og nye landbruksnæringer.

Tiltak i tråd med nasjonale føringer og prioriterte innsatsområder i Regional Plan for landbruket i Nordland og Regionalt Næringsprogram for landbruket i Nordland prioriteres. 

Støttenivå

Støttenivået vil blant annet avhenge av hvor stor andel Nordland fylkeskommune må bidra med for at prosjektet skal kunne gjennomføres (utløsende effekt).

Normalt inntil 50 % av tilskuddsgrunnlaget.

Krav til søknad

Søknaden sendes elektronisk via https://regionalforvaltning.no. Søknaden må skissere bakgrunn for prosjektet og synliggjøre behovet for satsingen.

Søknaden skal inneholde: innledning, bakgrunn, målsetting, strategier, planlagte aktiviteter/program, organisering, arrangører og samarbeidspartnere, kursavgift, fremdriftsplan, kostnadsoverslag og finansieringsplan (inkl. timeantall og timesatser for evt. eget arbeid i prosjektet). Søknaden bør også inneholde søkers kontonummer og evt. organisasjonsnummer.

Søknaden skal inneholde beskrivelse av hvordan prosjektet vil bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, (konkret hvilket/hvilke). FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Ved søknader om tilskudd til kurs/konferanser må beregnet antall deltakere oppgis. For generelle tips til søknadsskriving, se Veileder for søkere til tilskuddsmidler ved næring og regional utvikling. (DOCX, 45 kB).

Søknadsfrist

1. april

Vilkår

Tiltaket må gjennomføres i samsvar med planene som er lagt fram.

Arbeidet må ikke settes i gang før finansieringen er ordnet.

Det skal føres eget regnskap for tiltaket. Det skal settes opp så det kan sammenlignes med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for tilskuddet.

Dersom tiltaket ikke blir utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli tilsvarende redusert.

Riksrevisjonen, Landbruksdirektoratet og Nordland fylkeskommune har til enhver tid adgang til å kontrollere at tilskuddet brukes etter forutsetningene.

Tilsagnet må benyttes innenfor fristen som oppgis i tilsagnsbrevet. Fylkeskommunen kan i spesielle tilfeller - og etter konkret søknad - forlenge fristen for utbetaling av tilsagnet med inntil 1 år.

Ved omtale av prosjektet skal det opplyses at Nordland fylkeskommune har støttet det.

Søker plikter å medvirke til at den som skal evaluere det enkelte prosjektet får adgang til de opplysninger og dokumenter som er nødvendige for å foreta en evaluering.

Nordland fylkeskommune forbeholder seg retten til å publisere rapport, bilder og liknende på vår hjemmeside www.nfk.no i forbindelse med støtte til prosjektet.

Det gis ikke støtte til prosjekter som allerede er gjennomført.

Kontaktperson

Helle Bygdevoll
seniorrådgiver