Privateide fredede bygninger og anlegg

Formål

Istandsetting av privateide, fredete bygninger og anlegg.
 

Målet er å få slike bygninger opp til vedlikeholdsnivå innen 2020, i henhold til nasjonale resultatmål gitt i Stortingsmelding nr. 16 – 2004-2005 - Leve med kulturminner.    

Hvem kan søke

Eiere av privateide fredete bygninger og anlegg.    

Hva kan støttes

Fysisk istandsetting av privateide fredete bygninger og anlegg, med hovedvekt på eksteriøret.    

Vilkår

Midlene skal i første rekke brukes til sikring og istandsetting av privateide fredete bygninger og anlegg på et antikvarisk grunnlag. Det er primært merkostnadene ved slik antikvarisk istandsetting som dekkes av ordningen, samt kompetanseheving innen antikvarisk bygningsvern.
 

Tilskuddsmidlene skal ikke dekke standardheving, moderne tekniske installasjoner, ordinært vedlikeholdsarbeid eller endringer i forbindelse med tilrettelegging for annen bruk.    

Støttenivå

Normalt 30-50 prosent av kostnadene.    

Krav til søknad

Søknad sendes inn gjennom Riksantikvarens portal for søknader

 

Linken fører deg til et digitalt skjema. Vi anbefaler at du registrerer deg som bruker med din egen e-postadresse. 

Med slik pålogging kan all inntastet informasjon lagres med lagreknappen nederst på hver side. Det betyr at du kan arbeide med skjemaet så lenge du vil, før endelig søknad sendes inn.

Ved eventuelt innvilget tilsagn finner du link til et akseptskjema i høyremargen, som sendes inn to uker etter mottatt tilsagn.

Søknadsfrist

15. november hvert år