Statskogordningen

Formål

Styrke arbeidet med prosjektrettet næringsutvikling og folkehelsearbeid i kommuner der Statskog SF er stor grunneier.

Hvem kan søke    

Kommuner, grendelag, organisasjoner, enkeltpersoner og småbedrifter i utkantområder.

Det geografiske virkeområdet er kommuner i Nordland hvor Statskog SF er stor grunneier: Grane, Hattfjelldal, Vefsn, Hemnes, Rana, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Bodø, Fauske, Sørfold, Steigen, Hamarøy, Tysfjord, Ballangen, Narvik og Evenes.

Hva kan støttes    

Tilrettelegging for økt satsing på naturbasert reiseliv og næringsvirksomhet knyttet til Statskogs arealer og i verneområder.

Tiltak innenfor skog- og trebearbeidende virksomhet samt visse former for bygdeutvikling.

Prosjekter innenfor miljøvennlig energiproduksjon.

Tiltak der skog og natur inngår i ulike former for tjenesteytende virksomhet.

Prosjekter innenfor mineralske ressurser.

Det gis ikke støtte til prosjekter som allerede er gjennomført.

Vilkår    


Støttenivå    

Normalt vil innvilget tilskudd utgjøre inntil 50% av tilskuddsgrunnlaget. For kvinne- og ungdomsrelaterte tiltak kan det gis inntil 75% tilskudd.


Krav til søknad    

Søk tilskudd her: https://regionalforvaltning.no

Søknaden må skissere bakgrunnen for prosjektet og synliggjøre behovet for tiltaket. Den skal inneholde følgende elementer: sammendrag, prosjektbeskrivelse, kontakt, bakgrunn, prosjektmål, forankring, prosjektorganisering, samarbeidspartnere, aktiviteter, målgrupper, resultat, effekter, geografi og økonomi (kostnads- og finansieringsplan inkl. evt. timeantall og timesatser for eget arbeid i prosjektet).

For generelle tips til søknadsskriving, se Veileder for søkere til tilskuddsmidler ved næring og regional utvikling. (DOCX, 45 kB)

Søknadsfrist    

Søknadene behandles fortløpende

Kontaktperson

Rådgiver
Kåre Rasmussen
Statskog Ofoten
Harald Rundhaug
Statskog Salten
Wenche Hjelmseth
Statskog Helgeland