Statskogordningen

Formål

Styrke arbeidet med prosjektrettet næringsutvikling og folkehelsearbeid i kommuner der Statskog SF er stor grunneier.

Hvem kan søke    

Kommuner, grendelag, organisasjoner, enkeltpersoner og småbedrifter i utkantområder.

Det geografiske virkeområdet er kommuner i Nordland hvor Statskog SF er stor grunneier: Grane, Hattfjelldal, Vefsn, Hemnes, Rana, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Bodø, Fauske, Sørfold, Steigen, Hamarøy, Tysfjord, Ballangen, Narvik og Evenes.

Hva kan støttes    

Tilrettelegging for økt satsing på naturbasert reiseliv og næringsvirksomhet knyttet til Statskogs arealer og i verneområder.

Tiltak innenfor skog- og trebearbeidende virksomhet samt visse former for bygdeutvikling.

Prosjekter innenfor miljøvennlig energiproduksjon.

Tiltak der skog og natur inngår i ulike former for tjenesteytende virksomhet.

Prosjekter innenfor mineralske ressurser.

Det gis ikke støtte til prosjekter som allerede er gjennomført.

Vilkår    


Støttenivå    

Normalt vil innvilget tilskudd utgjøre inntil 50% av tilskuddsgrunnlaget. For kvinne- og ungdomsrelaterte tiltak kan det gis inntil 75% tilskudd.


Krav til søknad    

Søk tilskudd her: https://regionalforvaltning.no

Søknaden må skissere bakgrunnen for prosjektet og synliggjøre behovet for tiltaket. Den skal inneholde følgende elementer: sammendrag, prosjektbeskrivelse, kontakt, bakgrunn, prosjektmål, forankring, prosjektorganisering, samarbeidspartnere, aktiviteter, målgrupper, resultat, effekter, geografi og økonomi (kostnads- og finansieringsplan inkl. evt. timeantall og timesatser for eget arbeid i prosjektet).

For generelle tips til søknadsskriving, se Veileder for søkere til tilskuddsmidler ved næring og regional utvikling. (DOCX, 45 kB)

Søknadsfrist    

Søknadene behandles fortløpende

Kontaktperson

Driftsassistanse VA i nordre Nordland
Tom-Rune Eliseussen
Statskog Ofoten
Harald Rundhaug
Statskog Salten
Wenche Hjelmseth
Statskog Helgeland