Tilpasning av transportmidler for funksjonshemmedes behov; til og med 31.12.2018

Ordningen opphører fra og med 1. januar 2019

 

Kriterier
Formål Tilrettlegging av kollektivtransport (inklusiv drosjer) i Nordland fylke slik at tilgjengeligheten for funskjonshemmede bedres.
   
Hvem kan søke
  • Innehavere av drosjeløyve,
  • Løyve for transport for funksjonshemmede,
  • Løyve for persontransport i rute (buss/båt) med virksomhet som fylkeskommunen har påtatt økonomisk ansvar for.
   
Hva kan støttes
Det kan gis investeringstilskudd til utstyr/innredning av transportmidler som letter tilgjengeligheten og sikrer transporten for funksjonshemmede.
For drosjer og løyver for transport for funksjonshemmede, tas utgangspunkt i Vegdirektoratets tekniske krav til bil i løyvepliktig transport av funksjonshemmede, samt retningslinjer for dispensasjonsadgang. Innenfor denne rammen prioriteres tiltak som går på sikkerhet og tilgjengelighet. For rutetransport legges til grunn tilsvarende vurderinger. 
   
Vilkår
Tiltaket må være gjennomført
Tilskuddet kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom løyvehaver opphører med sitt tilburd for funsjonshemmede innen 5 år regnet fra utbetalingen av tilskuddet.
 
   
Støttenivå
Det kan gis tilskudd på inntil 80 % av tiltakets kostnad. I særskilte tilfeller kan tiltaket dekkes fullt ut.
Ved tidligere tilskudd til samme løyve for tilsvarende tiltak, legges til grunn en avskrivingstid på 5 år.
   
Krav til søknad

Søknaden skal inneholde/vedlegges:

  • Nummer på drosjeløyve.
  • Kvittering/faktura for alle utgifter som kreves dekket.
  Retningslinjer (PDF, 294 kB)
Søknadsfrist 1. november