Tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder

Formål

Å fremme friluftsaktivitet gjennom naturvennlig tilrettelegging og skjøtsel. Tilskuddsordningen kan kun benyttes til tiltak i statlig sikrede friluftsområder.

Finn de statlig sikrede friluftsområder i Nordland kartportalen til miljøstatus.

Hvem kan søke

Bare kommuner og interkommunale friluftsråd, men en frivillig organisasjon kan ta hand om den daglige driften. Kommunale foretak kan ikke stå som søker.  

Søknadsfrist

1. februar. 

Hva kan støttes

Det er ønskelig med universell utforming av friluftslivsområdene slik at alle får muligheter til naturopplevelse, uansett alder og ferdighetsnivå. Aktuelle tiltak er for eksempel informasjonstavler, opparbeiding av adkomst og parkeringsplass, turvei eller tursti, fiskeplasser, tiltak for tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, badeplass, brygge, toalett, søppelstativ, formidling av kulturminner, tilplanting og skjøtsel.    

Vilkår

Mer informasjon om tilskuddsordningene finnes på Miljødirektoratet sine nettsider. Støttenivå Inntil 50 prosent av godkjente kostnader.

Krav til søknad

Miljødirektoratet sitt søknadssenter på internett skal benyttes.

Det blir stilt krav om at kommune/friluftsråd har utarbeidet forvaltningsplan for friluftslivsområdet. Planen bør følge ”Mal for forvaltningsplan”, være godkjent av fylkeskommunen og være innenfor planperioden.

Rapportering

Rapportering gjøres i Miljødirektoratets søknadssenter

Kontaktperson

Håkon Roald
Rådgiver vannkraft og regionale planer