UNGtiltak og tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner

Fylkestinget har gitt Ungdommens fylkesråd fullmakt til å fordele tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, og til å behandle søknader om tilskudd til UNGtiltak. Politisk behandling FT-sak 123/2018.

Søknadsskjema - Tiltak barn og unge
 

Hvem kan søke?

 • Søker må være mellom 13 – 25 år (du kan søke ut året du fyller 25)
 • Om en gruppe søker må minimum 50 prosent av gruppen være yngre enn 25 år 
 • Prosjektet må enten gjennomføres i Nordland, omhandle Nordland eller søker må bo i Nordland
 • Prosjektet skal utvikles, planlegges og gjennomføres av ungdom
 • Organisasjoner og kommuner kan søke på oppdrag fra ungdom. Det må fremkomme av søknaden at dette er et ungdomsinitiativ.
 • Prosjektet skal gi ungdom i Nordland nytte og glede
 • Prosjektet skal føre til læring eller utvikling av samfunnet

Hva kan det søkes støtte til?

 • Arrangementer som for eksempel konserter, kurs, utstillinger og teater. Arrangementene må være rusfrie.
 • Kulturprosjekter som for eksempel produksjon av film og demoinnspillinger av musikk.

Hva støtter vi ikke?

 • Investeringer i privat utstyr som f.eks. musikkutstyr, fotoutstyr, pc osv.
 • Offentlige tiltak eller prosjekter som naturlig faller inn under kommunen eller fylkeskommunens ordinære ungdomstilbud
 • Prosjekter som allerede er støttet av fylkeskommunen
 • Grupper som driver rene innsamlingsaktiviteter.
 • Offentlige organer, enheter eller virksomheter som er en del av det offentlige tilbudet.
 • Prosjekter og oppgaver som er gitt av skole, og som er en del av utdanningen
 • Drift av allerede igangsatte tiltak
 • Tapt arbeidsfortjeneste eller lønn.
 • Partipolitiske arrangement utenom tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvor mye kan du søke om?

Øvre grense for en enkelt søknad er kr. 30.000,-. Hvis flere søkere eller kommuner samarbeider om et prosjekt kan dere søke om et høyere beløp. 

Ungdommens fylkesråd har fullmakt til å innvilge søknader på inntil kr.150 000,-.  Vedtak om tildeling av høyere beløp fattes av fylkesråd for økonomi.

Krav til søknad

Søknadene bør være av, for og med barn og unge. Søknadene må inneholde en beskrivelse som forteller hvilke tiltak som gjennomføres. Det skal legges ved budsjett der spesifikt søknadsbeløp må framgå.

Rapport og regnskap må leveres innen 31.12. i tiltaks- og søkeåret.  

 

SØKNADSFRISTER  
UNGtiltak/kulturmidler vinter 15.januar
UNGtiltak/kulturmidler vår 15.mai
UNGtiltak/kulturmidler høst 01.september

Kontaktperson

Kathrine Schjem
Rådgiver. Fylkeskontakt for UKM i Nordland, tilskudd