UNGtiltak og tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner

Fylkestinget har gitt Ungdommens fylkesråd fullmakt til å fordele tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, og til å behandle søknader om tilskudd til UNGtiltak.

Politisk behandling  FT-sak 123/2018

Søknadskjema for dette tilskuddet

 

Hvem kan søke

 • Søker må være mellom 13 – 25 år (Du kan søke ut året du fyller 25)
 • Om en gruppe søker må minimum 50 % av gruppen være yngre enn 25 år 
 • Prosjektet må enten gjennomføres i Nordland, omhandle Nordland eller søker må bo i Nordland
 • Prosjektet skal utvikles, planlegges og gjennomføres av ungdom
 • Organisasjoner og kommuner kan søke på oppdrag fra ungdom. Det må fremkomme av søknaden at dette er et ungdomsinitiativ.
 • Prosjektet skal gi ungdom i Nordland nytte og glede
 • Prosjektet skal føre til læring, næring eller utvikling av samfunnet

Hva kan det søkes støtte til:

 • Arrangementer som for eksempel konserter, kurs, utstillinger og teater. Arrangementene må være rusfrie.
 • Kulturprosjekter som for eksempel produksjon av film og demoinnspillinger av musikk.
 • Etablering og uttesting av mindre bedriftsideer og utvikling av produkter.

Hva støtter vi ikke:

 • Investeringer i privat utstyr som f.eks. musikkutstyr, fotoutstyr, pc osv.
 • Offentlige tiltak eller prosjekter som naturlig faller inn under kommunen eller
  fylkeskommunens sitt ordinære ungdomstilbud
 • Prosjekter som allerede er støttet av fylkeskommunen
 • Grupper som driver rene innsamlingsaktiviteter.
 • Offentlige organer, enheter eller virksomheter som er en del av det offentlige
  tilbudet.
 • Prosjekter og oppgaver som er gitt av skole, og som er en del av utdanningen
 • Drift av allerede igangsatte tiltak
 • Tapt arbeidsfortjeneste eller lønn.
 • Partipolitiske arrangement utenom tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Øvre tilskudd for den enkelte mottaker er kr.150 000,- Vedtak om tildeling av høyere beløp fattes av fylkesråd for økonomi.

Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Nordland fylkeskommune gir tilskudd til drift og aktiviteter til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Nordland. Midlene fordeles fra total pott som følger:  

Grunntilskudd - 40%, Aktivitetstilskudd 40%, Deltakertilskudd - 10% og Kulturmidler 10%. Se søknadsfrister.

Se retningslinjer for tilskudd.     

 

Krav til søknad

Søknadene bør være av, for og med barn og unge. Søknadene må inneholde en beskrivelse som forteller hvilke tiltak som gjennomføres. Det skal legges ved budsjett der spesifikt søknadsbeløp må framgå.

Rapport og regnskap må leveres innen 31.12. i tiltaks- og søkeåret.    

Søknadsfrister

Grunn-, aktivitets- og deltakertilskudd 15.februar
UNGtiltak/kulturmidler vinter 15.januar
UNGtiltak/kulturmidler vår 15.mai
UNGtiltak/kulturmidler høst 01.september

 

Søknadsskjema - Tiltak barn og unge

Kontaktperson

Kathrine Schjem
Rådgiver. Fylkeskontakt for UKM i Nordland, tilskudd