Tilskudd til kommunal infrastruktur

Tilskudd som skal bidra til effektiv og bærekraftig infrastruktur som tilfredsstiller behovene til et konkurransedyktig næringsliv og til befolkningen.

Formål    

Bidra til effektiv og bærekraftig infrastruktur som tilfredsstiller behovene til et konkurransedyktig næringsliv og til befolkningen.

Hvem kan søke    

Kommuner i Nordland.

Hva kan støttes    

Vannforsyning, næringsområder, industrikaier, infrastruktur av betydning for å bevare konkurranseevne og gi mulighet for nyetableringer.

Vilkår  

Prosjektet må ikke være igangsatt før søknad er avklart med fylkeskommunen.

Prosjektet skal ha oppstart i det gjeldende søkeåret.

Kostnadsberegningene skal følges opp og rapporteres gjennom hele tiltaket.

Kommunene plikter å følge opp evt. tilskudd ut fra de til enhver tid gjeldende vilkår.

Kommunen som søker er pålagt å følge innkjøpsforskriften, byggherreforskriften og internkontrollsystem, der det kreves.

Fylkeskommunen skal inviteres til prosjekt- og byggemøter og motta kopi av byggemøtereferat, samt holdes fortløpende informert om status med tiltaket.


Det skal settes opp permanent skilting som viser at Nordland fylkeskommune har bidratt med finansieringen.

Støttenivå    

Inntil 50 % av godkjent tilskuddsgrunnlag. For vannforsyning er tilskuddsgraden inntil 25 % av godkjent tilskuddsgrunnlag.

Krav til søknad  

Søknaden sendes elektronisk via https://regionalforvaltning.no.

Søknaden må være komplett og ha alle vedlegg. Den skal også være i samsvar med kommunens planer og fylkeskommunens overordnede planer (også fylkesmannens).

Søknaden må ha vedlagt politisk vedtak på fullfinansiering uavhengig av evt. tilskudd fra fylkeskommunen. Dvs. full finansiering vedtatt før innsending av søknaden.

Søknad skal vedlegges realistisk framdriftsplan, med milepæler og tidsangivelser. Det skal også legges ved gode kart og situasjonsplaner, profiler og nødvendig underlag.

Mangelfulle søknader vil ikke prioriteres.

Søknaden skal inneholde beskrivelse av hvordan prosjektet vil bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, (konkret hvilket/hvilke). FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

For generelle tips til søknadsskriving, se Veileder for søkere til tilskuddsmidler ved næring og regional utvikling. (DOCX, 45 kB)

 

Søknadsfrist    

Fylkeskommunens søknadsfrist må overholdes. Søknadsfristen er 1. mars hvert år.

Fortløpende vil noe mer detaljer om ordningen samt oppdaterte søknadsfrister bli å finne på tilskuddsordningens egen webside:  http://nfk.no/infrastruktur. Følg med regelmessig.

Kontaktperson

Eirik Stendal
Rådgiver, Næring og Regional utvikling