Trafikksikkerhet - fysiske tiltak

Formål

Først og fremst å bedre trafikksikkerheten der barn ferdes, og skolebarn langs skoleveg.    

Hvem kan søke

Kommuner i Nordland.     

Hva kan støttes

Primært fysiske tiltak der barn ferdes. Midlene kan anvendes langs kommunale- eller fylkeskommunale veger.

Det kan søkes om tilskudd til utarbeidelse av reguleringsplan og/eller byggeplan. Når godkjente planer foreligger, kan det så søkes om tilskudd til bygging/gjennomføring. Denne tilskuddsordningen forventes å kunne disponere om lag 14 millioner kroner årlig. Det kan gis tilskudd på inntil 80 % av byggetiltakets kostnadsoverslag begrenset oppad til 3 mill.kr per prosjekt. De resterende 20 % må dekkes av kommunen/søkeren. Når det gjelder utarbeidelse av plan  er satsene inntil kr 500 000,-  for reguleringsplan og kr 300 000,- for byggeplan.

Tiltaket bør ikke være større enn at kommunale midler utgjør maksimalt halvparten av en totalkostnad på inntil 6 millioner kr for bygging, 1 million kr for reguleringsplan og 600 000 kr for byggeplan.

Krav til søknad

Søknaden skal inneholde/vedlegges:

  • Hvilken kommune som søker om midler. Navnet på tiltaket, hvilken type tiltak kommunen søker om og om flere søknader foreligger må kommunen prioritere mellom tiltakene. Hvilken type veg må klargjøres, samt totalkostnad og søknadsbeløp.
  • Å sende inn søknaden bekrefter at kommunen stiller men en egenandel på minimum 20 %.
  • Kommunen må oppgi om det er vedtatt reguleringsplan for området, om det gjør det må denne legges ved søknaden. Bekreftelse på avklart grunneierforhold skal også legges ved.
  • En forutsetning for å kunne søke om tilskudd er at kommunen har gyldig trafikksikkerhetsplan for tildelingsåret. Kommunens trafikksikkerhetsplan skal vedlegges. Dersom tiltaket det søkes om tilskudd til avviker fra prioriteringene i trafikksikkerhetsplanen begrunnes dette i søknaden.
  • Byggeplan som er gjennomgått av Nordland fylkeskommune skal vedlegges søknaden. I mange søknader inngår vegbelysning som en del av tiltaket. Ved utarbeidelse av byggeplan skal fremtidig eierforhold, drift og vedlikehold av veglysanlegg være avklart før søknad innsendes.
  • Faglig beskrivelse skal også ligge ved søknaden, dette innebærer prosjektbeskrivelse, kostnadsoverslag og kart.

Søknadsfrist

Byggeplan skal sendes inn innen 1.mai slik at Nordland fylkeskommune kan godkjenne den før endelig søknad skal foreligge. Dette gjelder søknader om byggemidler. Send inn byggeplan her

Endelig søknad må være sendt inn innen 1. juli.

Søknadsskjema finner du her

Kontaktperson

Rådgiver, sekretariatsleder Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg