Trafikksikkerhet - holdninger

Formål

Bedre trafikksikkerheten gjennom holdningsskapende tiltak.    

Hvem kan søke

 • Kommuner
 • lag
 • foreninger
 • skoler
 • skolenes foreldreutvalg
 • enkeltpersoner
 • andre

Hvilke trafikksikkerhetstiltak gis midler

Midlene kan nyttes til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver mm. Informasjon om ulike viktige tema som omhandler trafikksikkerhet som sikring av barn i bil, sykkelopplæring, refleks osv. finnes på www.tryggtrafikk.no/. Informasjonen kan benyttes til opplæring, og det finnes også mange forslag til undervisningsopplegg tilpasset ulike grupper. Om sykkelopplæring spesielt kan sykkeldyktig.no benyttes.Midlene kan ikke brukes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer etc.
 
Det som er viktig i vår vurdering av søknader er i hvilken grad tiltaket spesifikt er tilknyttet trafikksikkerhet og opplæring. NFTU gir ikke ut midler til materiell eller utgifter til arrangementer med mindre det er et opplegg som søker å bedre holdninger til trafikksikkerhet. Utvalget kompenserer heller ikke utgifter til lønn.
 
Forslag til gode tiltak:

 • Sykkelopplæring (reglement, hjelmbruk, lysbruk, ringeklokke) – synlig syklist og konkurranser
 • Refleksopplæring - Refleksjakt, - aksjon, -demonstrasjon, -uke eller natursti med refleks. Refleksdag - Hvordan synes godt i trafikken?
 • Valgfag Trafikk
 • Sikring av barn i bil - Temamøte (Helsestasjon, barnehager, idrettslag osv.)
 • Trafikksikkerhetsseminar (Frivillige foreninger, idrettslag osv.)
 • Aksjon Skolevei – trafikksikkerhet til/fra skole
 • Trafikksikkerhetsdag i kommunens regi
 • Besøke sykkelgård (Mosjøen, Brønnøysund, Bodø, Tjeldsund) 

NFTU oppfordrer alle som søker om å lage prosjekter som støtter opp under regionale og nasjonale målsetninger. Spesielt Regional transportplan Nordland og Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg (PDF, 4 MB).    

De relevante nasjonale tilstandsmålene er følgende:

 • Flere skal overholde fartsgrensen
 • Færre skal kjøre i ruspåvirket tilstand
 • Flere skal bruke belte, og bruke det riktig, i lette biler og tunge kjøretøy bruke bilbelte
 • Flere barn i alderen 1 – 3 år skal være sikret bakovervendt når de sitter i bil
 • Null drepte barn (0-14 år) i trafikken minst ett av årene i perioden 2018-2021
 • Mindre risiko å bli drept eller hardt skadd for bilførere i alderen 18-19 år
 • Mindre risiko å bli drept eller hardt skadd for bilførere og fotgjengere i aldersgruppen 75
 • Flere syklister skal bruke sykkelhjelm
 • Flere fotgjengerne skal bruke refleks
 • Mindre risiko for MC- og mopedførere å bli drept eller hardt skadd
 • Innen 1/1-2022 skal 125 kommuner være godkjent som Trafikksikker kommune

Vilkår

Prioriterte målgrupper for holdningsskapende midler er:

 • Barn
 • Skolebarn langs skoleveg
 • Ungdom/unge voksne
 • Trafikanter med annen trafikkforståelse og trafikkultur
 • Voksne rollemodeller
 • Yrkessjåfører
 • Gående/syklende langs mye trafikkerte veger
 • Eldre i nærmiljøet

Midlene kan ikke bruke til fysiske tiltak.    

Støttenivå

Inntil 100 prosent.    

Krav til søknad

Søknaden skal være en kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag.

Søk her (krever innlogging)

Søknadsfrist

To ganger årlig, 10.mars og 1. oktober.