Utkantbutikker

Formål

Bidra til å sikre en rimelig god vare- og drivstofforsyning i utkantstrøk, samt opprettholde grunnleggende servicefunksjoner, for på denne måten bidra til å bevare bosettingen i spredt bebodde strøk.

Hvem kan søke

Dagligvarebutikker i små bygdesamfunn i Nordland hvor det er lang avstand til nærmeste dagligvare- og/eller drivstoffutsalg. Dette vil gjelde øysamfunn, vegløse strøk eller der det minimum er 10 km langs landevei til nærmeste alternativ.

Hva kan støttes

  • Tilskudd til driften.
  • Investeringer i inventar/utstyr, vedlikehold, ombygging osv.
  • Investeringer i drivstoffanlegg.
  • Utviklingsstøtte/utredningsprosjekt.

Vilkår

Driftsstøtte:

Driftsstøtte omfatter butikker i bygdesamfunn med inntil 200 innbyggere, og som vanskelig kan drives på vanlig forretningsmessig basis.  Øysamfunn og veiløse strøk prioriteres. Inntil kr 50 000,- per år. Øvre omsetningsgrense er 3,5 millioner kroner per år. Omsetningen av kraftfòr, gjødning og såvarer samt omsetning av bensin/oljeprodukter, medregnes imidlertid ikke i dette beløpet.

Butikken må videre:

  • Være dimensjonert i overensstemmelse med lokalmarkedets behov.
  • I vesentlig grad dekke sitt nærmarked med dagligvarer.
  • Drives på helårsbasis og ha tilfredsstillende åpningstider.
  • Føre et sortiment som en forbruker trenger i sin daglige husholdning.

Tilskudd til driften gis ikke til butikker som legger ned i søknadsåret eller påregnes nedlagt på kort sikt.

Investeringsstøtte:

Investeringsstøtte omfatter butikker i bygdesamfunn med inntil 300 innbyggere, og hvor årsomsetningen ikke overstiger 5,5 millioner kroner. Omsetningen av kraftfòr, gjødning og såvarer samt omsetning av bensin/oljeprodukter, medregnes imidlertid ikke i dette beløpet.

Investeringsstøtte kan gis med inntil 50%, og med inntil 75% for tiltak som bidrar til å øke tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne. Tilskudd kan gis til inventar/utstyr, vedlikehold, ombygging, lagerlokale ifm. dagligvaredrift, utenomhusarbeider - herunder opparbeidelse av parkeringsplass, samt tiltak som bidrar til å øke tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne.

Minste investeringsbeløp for å kunne søke investeringsstøtte er normalt           kr 20 000,-. Det gis ikke investeringsstøtte til kjøp av eksisterende butikklokale med tilhørende inventar og utstyr. Investeringer som er av vesentlig betydning for kvaliteten på servicetilbudet prioriteres ved søknadsbehandlingen.

Investeringsstøtte til drivstoffanlegg:

Investeringstøtte kan innvilges til drivstoffanlegg som drives i kombinasjon med dagligvareutsalg. Investeringsstøtte kan gis med inntil 50%.

Utviklingsstøtte:

Utviklingsstøtte/utredningsprosjekt gjelder markedsanalyser, økonomiske analyser, kompetanseheving og utredningsprosjekt, som kan dekkes fullt ut. Prosjektet må være innrettet mot vare- og drivstofforsyning i utkantstrøk. Videre kan det gis tilskudd til organ som spesielt arbeider for å bedre utkantbutikkenes vilkår.

Støttenivået vil blant annet avhenge av hvor stor andel Nordland fylkeskommune må bidra med for at prosjektet skal kunne gjennomføres (utløsende effekt).

Støttenivå

Se rubrikken ovenfor.    

Krav til søknad

Søknad fremmes på et særskilt skjema via www.regionalforvaltning.no.

Næringsoppgave for siste to år vedlegges søknaden.

For søknader om investeringstilskudd over kr. 50 000,- legges det ved tilbud fra leverandør. For søknader om investeringer i drivstoffanlegg legges det ved avtale/tilbud fra drivstoffleverandør.

Søknadsfrist

Normalt i oktober (kunngjøres i avisene).