Veiledning til klage

1.1 Virkeområde

Denne veiledningen gjelder klagerett til forvaltning av fyleskommunens virkemidler til regional utvikling.

1.2 Bakgrunn for klagerett

Klageretten er en rett søker har etter Lov av 12. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Etter kapittel VI er det forvaltningens enkeltvedtak som kan påklages.

Definisjon av vedtak og enkeltvedtak er beskrevet i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a, jamfør b. Disse er som følger:

a)      vedtak, en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller private rettssubjekter

b)      enkeltvedtak, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer

Utgangspunktet er at mange avgjørelser om disponering av offentlige midler blir sett på som enkeltvedtak. Dette gjelder også tilskudd og lån.

Forvaltningsorgan (f. eks kommuner) likestilles med private rettssubjekt ved anvendelse av første ledd dersom organet har interesse eller stilling i saken som private parter kan ha (Fvl § 2 fjerde ledd).

1.3 Hva kan påklages?

Ut fra ovennevnte har private rettssubjekter og forvaltningsorgan anledning til å klage på de enkeltvedtak som fattes i forbindelse med:

a)      Avslag på søknad om tilskudd

b)      Tilskuddets størrelse (fylkeskommunens andel av delfinansiering)

c)      Delutbetaling: beløpets størrelse

d)      Sluttutbetaling: beløpets størrelse ev avkorting

2.1 Klageadgang

I henhold til Forvaltningslovens § 28 kan et enkeltvedtak påklages av en part eller annen med rettslig klageinteressse. Part er den som direkte berøres av vedtaket. Mens andre som vedtaket har betydning for, eller som har en viss tilknytning til saken , vil ha rettslig klageinteresse.

Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part (Fvl § 29 første ledd).

2.2 Saksgang i klagesaker

En klage fremmes med konkret begrunnelse på hva som påklages og hvorfor det påklages.

Dersom klageren mener det er dokumenter som har betydning for saken, og som ikke er registrert på saken, skal disse vedlegges klagen.

Klagen med ev dokumentasjon sendes til:  

Nordland fylkeskommune
Fylkeshuset
8048 BODØ     
 

Klagen vil bli behandlet av avdeling for næring og regional utvikling som vil gjøre en fornyet vurdering av saken. Dersom ikke avdelingen omgjør sitt vedtak, oversendes klagesaken til Nordland fylkeskommunes klagenemnd for behandling. Det må påregnes noe saksbehandlingstid.