Visuell kunst - Tilskudd til arrangører av utstillinger i Nordland

Formål

Kunstforeningene i Nordland drives på ideelt grunnlag og med stor grad av frivillighet og lokalt engasjement. Deres rolle som arrangør av utstillinger er viktig for å fremme visuell kunst i hele fylket. For å stimulere til økt aktivitet innføres en tilskuddsordning rettet mot drift av kunstforeninger i Nordland.

Hvem kan søke

  1. Kunstforeninger med tilhørighet i Nordland fylke. Det settes ikke krav til fast lokale.

    Kunstforeningen kan samarbeide med f.eks. kulturhus og andre visningssteder om utstillinger og prosjekter.
  2. Kunstnerdrevne visningssteder, visningssteder der kunstnere selv driver et galleri eller visningsrom, der de utstiller andres arbeider. Ordningen omfatter ikke rammeverksted og kunsthandlere/auksjonsfirma (annenhåndsmarkedet).

Søknader fra kunstforeninger vil bli prioritert.

Hva kan støttes

Frakt/transport av kunst, reise for kunstner i forbindelse med montering av utstilling, utstillingshonorar/vederlag til kunstnere og andre produksjonskostnader.

Tilskudd kan ikke brukes til faste kostnader som husleie, lønn til ansatte osv.

Vilkår

Det skal foreligge en avtale om utstilling. Utstillende kunstnere skal være medlem av kunstnerorganisasjon eller kvalifisere til dette. Det gis ikke støtte til utstillinger med arbeid av barn eller amatører. Legg ved kortfattet prosjektbeskrivelse og budsjett for utstilling det søkes støtte til. Det settes krav om utbetaling utstillingshonorar/vederlag (minimum sats, fastsatt av i avtale med Staten) til kunster(e).

Ordningen er ment som et supplement til tilskuddsordninger fra kommuner, Norske kunstforeninger og Norsk kulturråd.

Støttenivå

Nordland fylkeskommune kan dekke inntil 70% av totale kostnader.

Støtte kan søkes til utstillinger som arrangeres i tidsrommet mai 2019 – april 2020.

Krav til søknad

Legg ved kortfattet prosjektbeskrivelse og budsjett for utstilling det søkes støtte til. Det settes krav om utbetaling utstillingshonorar/vederlag (minimum sats, fastsatt av i avtale med Staten) til kunster(e).


Tilskuddsordningen er en prøveordning for 2016-2018 og vil deretter evalueres.

Ordningen er ment som et supplement til tilskuddsordninger fra kommuner, Norske kunstforeninger og Norsk kulturråd.

Utstillingsvederlag (statlige satser):

https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/visuell-kunst/innsiktsartikler/Billedkunst-kunsthandverk-og-kunst-i-offentlig-rom/utstillingsvederlag--/id709552/

Søknadsfrist

1. mars

Kontaktperson

Seksjonsleder, Kunst og kulturformidling
Astrid Arnøy
Rådgiver Kunst og kulturformidling