OT / NAV. Rettigheter til videregående opplæring.

 Det er to hovedgrupper med rettigheter til videregående opplæring: voksenrett og ungdomsrett. OT kan bistå med å finne ut om de under 25 år har ungdomsrett. For de over 25 år er karrieresenteret behjelpelig

 

Ungdomsrett

Ungdomsrett: Ungdom som har gjennomgått grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har lovfestet rett til tre års videregående opplæring i løpet av en femårsperiode før en fyller 25 år. Retten til videregående opplæring er knyttet til fylket der man er folkeregistrert. Ungdomsretten omfatter ikke ungdom uten oppholdstillatelse (se forskrift til opplæringslovens § 6.9.).

 

Forbruk av rett: Ungdom med rett til videregående opplæring forbruker av sin rett dersom skolegangen blir avbrutt 1. november eller senere. En lærling som avbryter et læreforhold etter 6 måneder har forbrukt ett år av retten. En toårig lære- eller opplæringskontrakt teller ett år når kontrakten har vart i mer enn seks måneder. Eleven har rett til den opplæringstiden som er fastsatt for faget. Deltidselever med opplæring i 1/3 eller mindre av det timetallet som er fastsatt for utdanningsprogrammet bruker ikke av opplæringsretten.

 

Forbruk av frist: Fristen på 5 år løper uavhengig av skolegang eller venteår, og det telles frist fra og med det året vedkommende startet i videregående opplæring, formelt pr. 1. november det aktuelle skoleåret.

 

Rett til omvalg:  

Dersom opplæringsløpet du har valgt ikke passer for deg, har du rett til å gjøre ett omvalg. Omvalg betyr at du velger et annet utdanningsprogram eller programområde enn det du har begynt på. For å ha rett til omvalg må du må ha ungdomsrett.

  • Du kan gjøre omvalg til et lavere trinn, for eksempel velge et nytt utdanningsprogram på Vg1 etter du er ferdig med Vg2.
  • Du kan gjøre omvalg på samme trinn, for eksempel ved å velge et nytt programområde på Vg2.
  • Ved omvalg får du utvidet tid, slik at du kan fullføre opplæringen. Husk at omvalg med rett til utvidet tid bare kan gjøres én gang.
  • Dersom du ønsker å ta samme utdanningsprogrammet eller programområdet om igjen, er det ikke omvalg og retten utvides derfor ikke.

 

Utvidet rett: Etter søknad med sakkyndig uttalelse, kan følgende grupper få utvidet rett inntil 5 år:

 

Utsettelse og reservert plass: Etter søknad med dokumentasjon kan militærtjeneste, svangerskap eller tvingende medisinske/sosiale forhold gi utsettelse, reservert plass eller annullering av skoleår.

Voksenrett

Voksenrett: Fra og med det året du fyller 25 år har du som har fullført grunnskolen eller tilsvarende i Norge eller et annet land, men ikke fullført videregående opplæring, etter søknad rett til videregående opplæring (voksenrett).