Høring planprogram - Regional plan for by- og regionsenterpolitikk

Klikk for stort bilde

Planprogram – Regional plan for by- og regionsenterpolitikk legges ut på høring med frist 11. september 2015.

Høring planprogram

Planprogram (DOCX, 2 MB) – Regional plan for by- og regionsenterpolitikk legges ut på høring, i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) kapittel 8, og etter vedtak i fylkesrådet 02.06.2015 (fylkesrådssak 170/2015 (PDF, 378 kB)). Planprogrammet skisserer formål med planen, organisering, fremdriftsplan og utredningsbehov i planarbeidet.

 

Fylkestinget vedtok i desember 2014 oppstart av arbeidet med regional plan for by- og regionsenterpolitikk for Nordland (fylkestingssak 152/2014). Planen skal omhandle utviklingen i byene og deres rolle som regionsenter.

 

Den regionale planen er knyttet opp til Fylkesplan for Nordland 2013 - 2025 (PDF, 10 MB) sitt målområde 2 – Livskraftige lokalsamfunn og regioner, og de to strategiene: Styrke regionsentrene som funksjonelle sentra, og styrke Bodøs rolle som fylkessenter, universitetsby og motor i nordområdesatsingen.

 

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk skal være et verktøy i arbeidet med regional utvikling gjennom å styrke de 10 byene som i fylkesplanen er pekt ut til ha å regionale funksjoner: Bodø, Fauske, Mo i Rana, Mosjøen, Brønnøysund, Sandnessjøen, Leknes, Svolvær, Sortland og Narvik.

Den regionale planen skal iht. pbl § 8-2 legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen.

 

Planarbeidet skal ta tak i noen felles problemstillinger som må løses på ulike måter:

  • Hvordan kan vi utvikle byene som sentra for næringsutvikling og vekst?
  • Hvordan kan vi utvikle byene som gode og attraktive steder å bo og leve?
  • Hvordan kan vi styrke byenes samarbeid med sitt omland?
  • Hvordan kan vi skape større regioner gjennom bedre infrastruktur og kollektivløsninger?
  • Hvordan kan vi skape felles forståelse og kunnskap om byutvikling i Nordland?

Arbeidet med regional plan innrettes gjennom de fire utviklingsområdene vekstkraft, attraktivitet, regionforstørring og by/omland. I tillegg skal det lages en felles overbygning for å utvikle kunnskap om byutvikling i Nordland. Planen skal også inkludere et handlingsprogram med tiltak.

Nordland fylkeskommune har mange strategier og sektorplaner som tar opp sentrale områder for utvikling av fylkets byer. Det som skiller denne planen fra øvrige planer og strategier, er at denne planen skal ha et sektorovergripende perspektiv på utvikling av byene i Nordland. Det vil si at det først og fremst er geografien som vil være inngangsportal til utvikling av mål og strategier. Siktemålet er at planen skal utvikles til å bli et godt virkemiddel for å koordinere statlig, fylkeskommunal og kommunale interesser og dermed få et helhetlig utviklingsperspektiv på de geografiske stedene.

 

Offentlig ettersyn

I høringen bes det om tilbakemeldinger på: 

  • er formålet med planarbeidet tilstrekkelig beskrevet
  • dekker beskrivelsen av de fire temaområdene de viktigste feltene for utforming av en byspesifikk satsing / er tilnærmingen tilstrekkelig spisset
  • innspill på behov for ny kunnskap, herunder forsknings- og utredningsbehov
  • kommentarer til organisering, prosess og medvirkning

Dersom statlige organ, eller kommuner som blir direkte berørt av planen, har vesentlige innvendinger mot planens mål eller retningslinjer, gjør fylkeskommunen oppmerksom på at dette må fremmes i forbindelse med offentlige ettersyn av planforslaget, jf. pbl § 8-4.

 

Høringsfristen er 11. september 2015

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til plansjef Greta Johansen (tlf 75 65 03 22/e-post greta.johansen@nfk.no), eller faggruppeleder for plan og regional utvikling Britt Kjensli, (tlf 75 65 03 41/e-post britt.kjensli@nfk.no).