Tiltredelseserklæring for fylkesrådet, 2006

Det sittende fylkesrådet tiltrådte i sin posisjon i desember 2006, og skal etter planen fungere frem til valget i 2007. Rådet har fem medlemmer, og de følgende ordene ble fremført av fylkesrådsleder Odd Eriksen under tiltredelsen.

Ærede Fylkesordfører!
Jeg tar fatt på jobben som fylkesrådsleder med ambisjoner om at vi sammen skal gjøre Nordland til regionen med de beste mulighetene og de beste jobbene. Det skal være attraktivt å bo i Nordland og å komme tilbake til Nordland etter endt utdanning. I Nordland skal det være rom for kreative og skapende mennesker.
 
Fylkesrådet skal føre en politikk som styrker den enkeltes personlige trygghet gjennom sterke felles velferdsordninger og rettferdig omfordeling.
 
Fylkesrådet skal føre en politikk for å redusere forskjellene i samfunnet. Et hovedfundament for denne politikken er at arbeid til alle er det viktigste for å redusere sosiale forskjeller. God utdanning til alle, gode offentlige velferdstjenester og likestilling mellom kjønnene bidrar til viktig verdiskaping i samfunnet.
 
Nordland har ei grunnleggende utfordring i forhold til utvikling i folketallet og sammensetning av befolkningen når det gjelder alder og kjønn. I de fleste kommunene i fylket er det kvinneunderskudd. Dersom vi skal greie å opprettholde hovedtrekkene i bosettingen og få til en mer positiv og balansert befolkningsutvikling i fylket, må fylkeskommunens næringsutviklingsarbeid legge til rette for et næringsliv som også gir arbeid og interessante utfordringer for kvinner.
 
Fylkesrådet vil ta i bruk nødvendige virkemidler for å øke kvinners representasjon i virksomheters styrende organer og i ledelse.
 
 
Et mer konkurransedyktig næringsliv
 
Det nye fylkesrådets største utfordring er å bidra til å gjøre næringslivet i Nordland mer robust for å møte morgendagens utfordringer. Fylkesrådet vil derfor ta initiativ til å opprette et råd – etter modell av det danske Globaliseringsrådet – hvor næringslivet og viktige offentlige institusjoner sammen drøfter tiltak for å fremme skaperevne og konkurransekraft i næringslivet.
 
Nordområdene vil være Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer. Nordområdepolitikken skal ivareta miljø, bosetting og næringsutvikling. I Nordland har vi ledende kunnskapsmiljø innenfor overvåkning og beredskap, miljøvern og petroleumsvirksomhet. Fylkesrådet vil være en tilrettelegger for at vårt næringsliv og våre kunnskapsmiljø skal levere innenfor regjeringens nordområdesatsing.
 
Vi vil gripe de store mulighetene vi har i Nordland. Vi har store ressurser i form av mineraler, fisk, olje, gass, skog og vannkraft. Vi skal sørge for at forvaltningen av disse ressursene bidrar til økt verdiskaping og en mer rettferdig fordeling. Videreutvikling av disse ressursene vil være viktig for fylkets og landets økonomi. 
Konsekvenser av de store vernetiltakene som møter flere av kommunene våre i Nordland, må belyses på en god måte. Båndlegging av store arealer gir utfordringer for lokalsamfunnene og næringslivet. Fylkesrådet vil arbeide for å få til gode kompensasjonsordninger og hensiktsmessige verneforskrifter. Dette er viktig for at næringsliv og lokalsamfunn kan utvikles og vokse innafor rammen av vern gjennom bruk.
Industrien betyr mye for verdiskaping og bosetting i Nordland. Nordland er et av de største industrifylkene i Norge, og det er et mål at vi også i framtiden skal ha en betydelig industrivirksomhet i fylket.
 
Olje og gass kan finnes i store mengder langs kysten av Nordland. Fylkesrådet mener at en framtidig olje- og gassvirksomhet skal skjer i sameksistens med andre marine næringer og at sikkerhetstiltakene i tilstrekkelig grad må minimalisere faren for uhell. Det er også en forutsetning at en innfrir kravet om at petroleumsaktivitet i de aktuelle områdene må gi lokale ringvirkninger. Fylkesrådet vil for øvrig vise til samarbeidsavtalen hvor de samarbeidende partier i rådet er inneforstått med at partiene har ulikt syn på vesentlige deler av energipolitikken og at vi derfor er enige om å være fristilte på dette området.
 
Fylkesrådet er også opptatt av at en moderne, variert og lønnsom fiskeflåte skal bidra til større aktivitet langs Nordlandskysten. Industrien og fiskerinæringen må bidra til en god tilpasning til de internasjonale markedene for sjømatprodukter.
 
Samferdsel er en viktig forutsetning for bosetting, næringsutvikling og ressursutnyttelse. Det offentlige har ansvar for at det er et godt og moderne kommunikasjonsnett i hele landet.
 
Fylkesrådet er opptatt av å sikre et godt og effektivt tilbud til folk og næringsliv.
I vår økonomiplan velger vi derfor å styrke satsingen på samferdsel betydelig.
 
Fylkesrådet vil jobbe for å ta i bruk gass i større grad innenfor samferdsel. Fylkesrådet vil ta initiativ til at det tas i bruk gassbusser i byene, i første omgang i Bodø og i Mosjøen.
 
Både for personer og transport av gods er sjøvegen av stor betydning.
Fylkesrådet vil arbeide for å bedre rabattordningene på ferjesambandene i fylket, samtidig som arbeidet med å etablere en prøveordning med gratis ferje ved ett eller flere samband intensiveres.
Fylkesrådet vil arbeide for at det kan tilbys ungdomskort på all kollektivtransport for skoleelever, lærlinger og studenter i hele Nordland.
 
 
En felles reiselivsstrategi for Nord-Norge
 
Nord-Norge trenger en stor og tung aktør som kan fronte reiselivet på vegne av hele landsdelen.
 
Reiselivsnæringen må ta kystkulturen mer i bruk, og gjøre den til en mer tydelig økonomisk og kulturell verdi for kysten. Kystkulturen må være et politisk satsningsområde som kan bidra til å utvikle flere kulturbaserte produkter. Et levende kulturlandskap med aktive primærnæringer vil være en forutsetning for at reiselivet får gode vekstvilkår. Det er også nødvendig at mangfoldet i den lokale kulturen presenteres. Derfor må det også gis plass til det mangfold som finnes innenfor den samiske kultur.
 
Naturen i regionen er en av våre fremste merkevarer. Den må tas vare på, samtidig som vi må ”selge” denne merkevaren som en egen næring. Det er mulig å kombinere vern av sårbare områder med satsing på økt reiselivsaktivitet. Natur- og økoturisme er noen stikkord i denne sammenhengen. Kulturlandskapet må holdes i hevd. Fylkesrådet vil bidra med å koordinere og utvikle opplevelser og reisemål som er attraktive hele året.
 
Nord-Norge har noen av verdens vakreste reiselivsopplevelser. Lofoten, Nordkapp og Hurtigruten – verdens vakreste båtreise inneholder mye av det som kan være motoren i en offensiv, kommersiell reiselivssatsing for landsdelen. Fylkesrådet vil ta initiativ til en helhetlig reiselivsstrategi for Nord-Norge.
 
 
En utdanningsstruktur som gjenspeiler næringslivets behov for arbeidskraft.
 
Videregående skole skal spille en større rolle som regional utviklingsaktør. I denne sammenheng ser fylkesrådet det som svært viktig at samarbeidet mellom videregående skoler og næringsliv blir bedre og tettere. Fylkesrådet mener også at entreprenørskapsarbeid må være en aktiv del gjennom hele utdanningsløpet.
 
Offentlig sektor og privat næringsliv med behov for faglært arbeidskraft, må ta ansvar for rekrutteringen til sin sektor. Et viktig bidrag er at aktørene sikrer at det finnes et tilstrekkelig antall lærlingeplasser.
 
Offshorenæringen vil fortsatt være betydelig, men i sysselsettingssammenheng vil næringen stå overfor et generasjonsskifte i 2010. Det er vårt ansvar å sørge for at den nord-norske ungdommen har kompetansen som trengs for å ta denne utfordringen.
 
Vi har allerede godt utdannet ungdom i og fra Nordland. Næringslivet må vise større initiativ til å rekruttere nordlendinger med høyere utdanning og gi tilbud om gode og fremtidsrettede arbeidsplasser. Spesielt gjelder dette unge, velutdannede kvinner.
 
Fylkesrådet vil satse videre på opprustning og bygging av nye videregående skoler i Nordland. Vi skal sørge for at elevene har godt og moderne læringsmiljø. Denne satsingen skal ha utgangspunkt i en skolestruktur som sikrer at flest mulig ungdommer kan ta sin videregående utdanning nært sitt eget hjemsted.
 
Fylkesrådet vil arbeide for å øke forskningsinnsatsen, økt satsing på kompetanseutvikling og at det utdannes flere forskere, spesielt kvinner.
 
Et kulturløfte til Nordlendingen
 
Utviklinga i kommuneøkonomien er positiv takket være Stoltenberg-regjeringen. Etter fire år med nedskjæringer gav den nye rødgrønne regjeringen oss muligheten til å se framover.
 
Dette har gjort det mulig for fylkesrådet å løfte kultur høyere opp på dagsorden. Kulturen øker livskvaliteten, den skaper engasjement, den gir gode opplevelser og den beriker hverdagen.
 
Kultur er ei prioritert satsning fra fylkesrådets side. Fylkesrådet vil arbeide for at Hamsunsenteret skal stå ferdig i 2009. Vi kan love at Nordland tusenårssted i Alstahaug åpner dørene neste år. Og vi kan love at arbeidet med Nordlands historie endelig skal settes i gang. Vi tar vårt kulturløft – og gjør det til et kulturLØFTE til Nordlendingen.
 
Kulturarbeidet i Nordland skaper mange arbeidsplasser. God kulturpolitikk er veldig god næringspolitikk. Våre kulturarbeidere gir folket i Nordland noe ekstra å leve for, og får samtidig en jobb å leve av. Nordland har nasjonalt og internasjonalt anerkjente profesjonelle kulturutøvere, som sammen med hundrevis av frivillige skaper et bredt kulturtilbud som favner nær sagt fra vugge til grav.
 
Fylkesrådet vil aktivt støtte realiseringen av NRKs store nord-norske dramaserie – ”Himmel blå” fra søndre Helgeland som en viktig kultursatsing og næringssatsing.
 
Fylkesrådet vil fortsette den særskilte kultursatsingen for barn og unge.
 
Som folk er forskjellige i Nordland, skal også kulturen gjenspeile ulikhetene.
 
Fylkesordfører.
La oss sammen gripe de enestående mulighetene Nordland har. Vår oppgave er å gjøre Nordland enda bedre.
 
Et bedre fylke
- med fremtidsretta utdanningstilbud
- med de beste jobban
- med det sterkeste næringslivet
- med den beste reiselivsstrategien
- det beste miljøfylket
 
Og vi skal fortsette å være Europas beste kulturfylke.
 
Fylkesordfører.
Jeg vil invitere til et bredt samarbeid om å gjøre Nordland-samfunnet bedre. Fylkesrådet vil ha åpenhet og dialog med folk i hele fylket, med bedrifter og kommuner og med mangfoldet av organisasjoner. På denne måten kan vi sammen få til de store resultatene. Fylkesordfører; jeg ser fram til et godt samarbeid med alle partiene i fylkestinget.