Tiltredelseserklæring ved fylkesrådsleder Odd Eriksen 15. oktober 2007

Ærede Fylkesordfører.
 
Jeg vil starte med et sitat fra tidligere statsminister i Sverige, Tage Erlander;
Han sa:"Det er ikke vårt mål å gjøre menneskene lykkelige. Vårt mål er å skape et dansegulv,slik at folk kan danse sine egne liv" 

 
Som politikere skal ikke vi skape eller forme menneskers liv. Vi skal bygge rammeverket slik at enkeltmenneskene selv kan forme, skape og leve sine liv. Mye av det som bidrar til det gode liv blir ofte ikke definert som politikk - det handler kanskje om venner og familie, arbeid, en aktiv fritid, og det å få lov til å ta i bruk ferdighetene sine. Men vår største oppgave som politikere er å legge til rette for nettopp de gode opplevelsene. Alle skal ha muligheten til å velge -
velge å jobbe med det de vil, velge å ta den utdannelsen de ønsker, velge å leve sammen med den man vil.
 
Rett og slett muligheten til å leve det gode liv.
 
Jeg tar fatt på jobben som fylkesrådsleder med ambisjoner om at vi sammen skal skape muligheter for alle menneskene i Nordland. Nordland er mulighetenes region. Menneskene her er vår viktigste ressurs. Å delta i samfunns- og arbeidslivet er selve grunnsteinen for utviklingen av Nordland. God utdanning til alle, sterke offentlige velferdstjenester og likestilling mellom kjønnene bidrar til verdiskapning i samfunnet.
 
Kampen mot klimatrusselen er vår tids største utfordring. Isen på Nordpolen smelter rekordfort, temperaturen på Sydpolen stiger, Grønlandsisen smelter og tundraen tiner. Klima og miljø vil derfor være en sentral del av satsingen til fylkesrådet i årene som kommer.
 
Vi vil føre en miljøpolitikk som opprettholder mangfoldet, begrenser utslipp og legger til rette for endringer i produksjons- og forbruksmønster. Fylkesrådet vil gjøre det enklere å være miljøvennlig i hverdagen. Hensynet til miljøet skal være gjennomgripende på alle politikkområder og prinsippet om bærekraftig utvikling skal legges til grunn i alt vårt arbeid.
 
Det finnes ikke en enkel løsning på klimautfordringen, derfor er klimapolitikken summen av en rekke tiltak: vi skal blant annet styrke satsingen på miljøvennlig kollektivtilbud, vi skal erstatte oljefyringen i fylkeskommunale bygg og vi skal ha fokus på grønt reiseliv.
 
Fylkesrådet vil sette i gang et arbeid med en helhetlig miljøplan for hele Nordland. Miljøplanen skal ikke bare omhandle fylkeskommunens egen virksomhet, men også se på andre tiltak som kan føre til at Nordlandssamfunnet i sin helhet kan redusere klimagassutslipp, ivareta biodiversiteten og verne om mangfoldet i naturen.
 
Bærekraftighet skal også kjennetegne måten vi drifter fylkeskommunen på.
 
Vi mener at fylkeskommunen er det best egnede organ for å håndtere de regionale utfordringene. Det regionale folkevalgte organ må derfor tilføres flere oppgaver som i dag er tillagt statlig nivå.
 
Fylkesrådet skal utvikle og utvide de regionale partnerskapsavtalene, og vi skal invitere til et bredt samarbeid i Nord-Norge. Landsdelsutvalget, Nordkalottrådet, Barentsrådet og ikke minst det nordnorske kultursamarbeidet er viktig for utvikling av Nordlandssamfunnet.
 
Internasjonalt samarbeid er viktig, derfor vil Fylkesrådet fortsette den store satsingen på dette betydningsfulle området. Vi skal opprettholde det tydelige fokuset mot øst. Vi var det første fylket i Vest-Europa som  i 1987 inngikk avtale med et fylke i Sovjet-sfæren; Leningrad oblast. Det skal vi være stolte av, og det skal vi bygge videre på.
 
Fylkesrådet skal være en pådriver for en aktiv nordområdepolitikk. Vi mener at det finnes et historisk handlingsrom når det gjelder økonomisk og politisk utvikling i nordområdene. Det rommet skal vi ta i bruk.
 
Samtidig er det viktig at vi forsetter vår sterke tilstedeværelse i Brussel. Vi skal bli enda flinkere til åutnytte de muligheter EØS avtalen gir oss. I samarbeid med utdannings og forskningsinstitusjoner i landsdelen skal vi bli dyktigere til ta i bruk de mulighetene EUs rammeprogram åpner for.
 
Det enkelte mennesket er samfunnets viktigste ressurs.
Kompetanse og utvikling vil derfor være et av Fylkesrådetsviktigste satsningsområder. Endringer i næringsstrukturen har skapt behov for ny kunnskap. Fylkesrådet vil føre en helhetlig politikk, hvor utdanningen vi gir skal gjenspeiles i næringslivets behov.
 
Videregående opplæring er fylkeskommunens virkemiddel i utvikling av ny kompetanse og er derfor et viktig redskap for regional utvikling. Vi skal være innovative og dynamiske, og bruke kompetansen til å skape spennende bedrifter og næringer. Vi vil ha større samspill mellom lokale næringslivsaktører og skolene. Entreprenørskap skal være en del av en aktiv læringsprosess i hele utdanningsløpet, fra barnehage til universitet.
 
Samarbeidet mellom grunnskole, videregående skole og lokalt næringsliv må styrkes. Fylkesrådet skal være pådrivere for at offentlig og privat sektor sammen sikrer nok lærlingplasser.
 
Vi vil ta ansvar for at lærlinger og lærekandidater blir tatt inn i fylkeskommunens egen virksomhet.
 
Fylkesrådet vil styrke mulighetene til faglige utvikling for lærerne. Gjennom å stille krav og legge tilrette for utvikling vil vi styrke lederskapet i skolen.
 
Læremidler i den videregående skolen skal være gratis. Regjeringen har tatt et stort løft her, sist nå i statsbudsjettet, og i Nordland skal Fylkesrådet følge opp denne satsningen.
 
Det er viktig at det legges til rette for at flere ungdommer fullfører videregående opplæring og at de faglige resultatene minst er på høyde med landsgjennomsnittet. Det er et mål for Fylkesrådet å redusere frafallet av elever i videregående opplæring. Dette skal vi blant annet gjøre gjennom å styrke yrkes- og utdanningsveiledningen og gi individuell tilpasset opplæring.
 
Ærede fylkesordfører
 
Nordland er en motor for samfunnsutviklingen i den nordlige landsdelen.
 
Nordland har store naturressurser i form av mineraler, fisk, olje, gass, skog og vannkraft. Videreutviklingen av disse verdiene vil være viktig for fylkets og landets økonomi.
 
Forvaltningsplanen for Barentshavet vil bli lagt til grunn for vårt arbeid med utviklingen i Lofoten og Vesterålen. Vi skal ha en bærekraftig ressursforvaltning. Det er viktig å huske at det er Stortinget som tar beslutninger om områder skal åpnes, ikke fylkestinget. Uavhengig av hva Stortinget beslutter, vil det nødvendigvis ikke komme produksjon i områdene utenfor Vesterålen/Lofoten før om 15 - 20 år. Det tar tid å lete, borre og bygge infrastruktur. Derfor er det viktig at vi ikke bare fokuserer på olje og gass når vi skal utvikle regionen i årene fremover. Vi må også styrke andre næringer. Aktuelle næringer i regionen kan være informasjonsteknologi, industri, fiskeri og havbruk, landbruk og reiseliv.
 
Nordland er, og skal også i fremtiden være, et av landets fremste industrifylker. For å sikre dette må vi både ha evne og vilje til å bruke de naturressurser og den industrikompetansen som er bygd opp over mange år.
Den kraftforedlende industrien må sikres kraftkontrakter til konkurransedyktige priser, og Fylkesrådet har tillit til at regjeringen kommer fram til en løsning som sikre et godt industrikraftregime.
 
De erfaringer og den kompetansen vi har på nyskapning og omstilling i industrien, må også kunne overføres og utnyttes av andre bransjer og i offentlig sektor. Fylkesrådet vil legge til rette for næringsutvikling, innovasjon og nyskaping for næringslivet i Nordland.
 
Jeg har tro på at lokale og regionale næringsklynger kan skape utvikling og øke kunnskapen vår. Et godt eksempel er Norwegian Center of Expertise - Havbruk som er lagt til Bodø. Her samarbeider næringslivet, staten og fylkeskommunen om å få på plass den fremste ekspertisen og kompetanse i landet. Denne kompetansen skal vi bruke til å øke verdiskapingen i Nordland. For å styrke konkurransekraften i næringslivet i Nordland er vi avhengig av at vi samarbeider der vi kan, og konkurrerer der vi må.
 
I statsbudsjettet for 2008 la regjeringen inn 215 millioner kroner til markedsføring av Norge som reisemål. 5 millioner er øremerket Nord-Norge. Disse midlene skal vi i samarbeid med Troms og Finnmark bruke til å øke interessen for Nord Norge som reisemål.
 
I dette arbeidet er det viktig at vi fremhever det særegne med Nordland. Vi skal gjøre Nordland til et unikt reisemål. Grønt reiseliv, eller økologisk reiseliv, vil være et viktig satsningsområde for fylket. Fylkesrådet vil også øke satsningen på Nordland som et attraktivt reisemål for vinter- og villmarkstilbud. Et godt eksempel på slik vinteraktivitet er VM i skreifiske i Lofoten, som har fått stor internasjonal oppmerksomhet.
 
God infrastruktur og gode kommunikasjonsmuligheter er viktig for bosetting og utvikling i Nordland. Hovedmålene i samferdselspolitikken skal være økt trafikksikkerhet, en mer miljøvennlig transport, regional utvikling og et effektivt og tilgjengelig transportsystem for hele fylket.
 
Vi skal ha et godt kollektivtilbud som ivaretar enkeltmenneskers behov, men også næringslivets interesser. Vi er likevel nødt til å erkjenne at vi må drive kollektivtransporten slik at den er kosteffektiv.
 
Vi har store utfordringer i samferdselssektoren.
Fylkesrådet vil at fergene og fergetrafikken skal opprustes til en standard og frekvens som næringslivet er tjent med. Samtidig har Fylkesrådet som mål å øke innsatsen med asfaltering og utbedring av fylkesveiene.
 
Ved å velge riktige løsninger innen samferdsel kan vi høste betydelige gevinster for miljøet. Først og fremst er det viktig å lage gode løsninger som gjøre det enkelt å velge kollektivt. Vi kan ikke tvinge folk til å være miljøvennlig, men vi skal la de miljøvennlige alternativene være de beste. Tiltak som "Hjem for en 50-lapp" vil bidra til at ungdom velger å reise kollektivt. Fylkesrådet vil i løpet av perioden arbeide for en prøveordning med gratis buss for ungdom.
 
Vi vil fortsette arbeidet med å få på plass mer miljøvennlige transportløsninger.
Sammen med transportselskapene skal Fylkesrådet arbeide aktiv for å utvikle og øke bruken av mer miljøvennlig teknologi for å redusere klimagassutslippene i transportsektoren.
 
I statsbudsjettet for 2008 legger regjeringen opp til at vi vil få flere kryssningspor på Nordlandsbanen.
Fylkesrådet er svært fornøyd med dette, og vil fortsette arbeidet for at mer av godstransporten legges over på bane. Årlig reiser 220.000 passasjerer fra Bodø med tog. Flere kryssningspor vil føre til at tilbudet til pendlere i Saltenområdet kan utvides. Det vi gi oss en betydelig miljøgevinst.
 
Ærede Fylkesordfører
 
I et land hvor de aller fleste av oss har det materielt sett godt, skal vi ikke bare ha noe å leve av, men også noe å leve for. Fylkesrådet skal derfor styrke kunsten og kulturens plass i samfunnet.
 
Kulturen oppstår i møte mellom mennesker. Det er derfor viktig å ha gode arenaer og møtesteder lokalt og regionalt. Førstkommende lørdag skal jeg åpne Tusenårsstedet i Nordland - Petter Dass museet. Det er flott for Helgeland,  og for hele fylket.
 
4. august 2009 åpner vi Hamsun senteret på Hamarøy. Vi skal markere vår store dikter, Knut Hamsun gjennom hele året - fra barnehager til høyere utdanning, gjennom kulturelle og faglige arrangement og vi skal også markere jubileet i  Leningrad fylke.
 
2008 er et markeringsår for kulturelt mangfold, hvor målet er å synliggjøre og skape forståelse for kulturelt mangfold i Norge. Fylkesrådet skal arbeidet for at dette også kommer til uttrykk i Nordland. Vi skal legge forholdene til rette for utvikling av samisk kultur og språk i fylket vårt. Blant annet vil vi bidra til mer økonomisk langsiktighet for Syd Samisk Teater.
 
Det er viktig å sørge for gode og engasjerende kunst- og kulturtilbud til befolkningen, med barn og ungdom som en særskilt målgruppe. Derfor er det viktig for Fylkesrådet å få innført en egen kulturkortordning for barn og ungdom i Nordland.
 
Nordland fylkeskommune har sagt ja til å ta et regionalt koordinerings- og utvikleransvar i folkehelsearbeidet.
Fylkesrådet vil utarbeide en ny handlingsplan for fylkeskommunens folkehelsearbeid i perioden 2008-2011. Dette vil bli en ambisiøs og tiltaksrettet plan som følger opp det grunnlaget som er lagt i fylkesplanen for Nordland og økonomiplanen for Nordland i samme periode.  Handlingsplanen blir en bekreftelse på vår satsing og våre forpliktelser.
 
Ærede Fylkesordfører
 
Hvor langt vi vil lykkes i å nå våre mål, vil avhenge av det økonomiske handlingsrommet vi har. Det stramme arbeidsmarkedet, og behovet for sunn og stabil økonomisk utvikling kan legge begrensninger på hvor raskt vi kan realisere våre ambisiøse målsetninger.
 
I Nordland har vi vært dyktige. Vi har forvaltet ressursene våre langsiktig og hatt en jevn og god velferdsutvikling. Dette skal vi fortsette med.
 
Fylkesrådet har et flertall i fylkestinget bak seg. Det betyr ikke at vi kan gjøre som vi vil. Tvert i mot. Fylkesrådet kan ikke klare dette alene. Derfor inviterer vi til et bredt samarbeid for å gjøre Nordland bedre de neste fire årene.
 
Jeg ser fram til et godt samarbeid med alle partiene i fylkestinget. Det er viktig for rådet at også opposisjonen har gode arbeidsvilkår, og at all den kunnskap og de erfaringer representantene har kan bli brukt til utviklingen av Nordlandssamfunnet.