Cookie Consent by TermsFeed Politiske saker som skal behandles i fylkestinget i juni 2021 - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Politiske saker som skal behandles i fylkestinget i juni 2021

Fylkestingssaker juni 2021
Saksnr Sakstittel
068/2021 Muntlige spørsmål
069/2021 Interpellasjoner
070/2021 Skriftlige spørsmål
071/2021 Uttalelser
072/2021 Vigo IKS - ny selskapsavtale og kostnadsfordeling
073/2021 Regional plan om vannkraft i Nordland
074/2021 TV-aksjonen NRK - Plan International Norge
075/2021 Uttalelse til søknad etter friskoleloven - Havbruksakademiet AS
076/2021 Rapportering på og revidering av handlingsprogram til Kilder til livskvalitet Regional folkehelseplan Nordland 2018-2025
077/2021 Høring - Utredning om organisering av luftambulansetjenesten
078/2021 Høring - Endring i forskrift for periodisk kontroll av kjøretøy
079/2021 Koronavirus og fylkeskommunens tiltak rundt dette
080/2021 Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende oppfølging av vedtak i KU sak 35/21 Fylkesbåtene AS - selskapsrettslige spørsmål - svar fra fylkesrådet
081/2021 Fylkesrådets behandling av oversendte forslag og uttalelser fra fylkestinget i april 2021
082/2021 Melding om vedtak etter kommunelovens §11- 8 - Hastesaker
083/2021 NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring - høringsfrist 17.06.2021
084/2021 Høring av Riksantikvarens klimastrategi for kulturmiljøforvaltning 2021 - 2030
085/2021 Årlig rapportering og rullering - Handlingsprogram til regionale planer innen klima og naturressursforvaltning
086/2021 Vedtak om Regional plan for klima og miljø
087/2021 Handlingsprogram 2021-2022 til Regional plan for bibliotek i Nordland
088/2021 Den nordnorske kulturavtalen - ny avtale 2022- 2025
089/2021 Et bærekraftig Nordland - Planstrategi for samarbeid og grønn omstilling 2021-2024
090/2021 Høring - Forslag til endringer i egenbetalingsforskriften: Mer fleksible regler om egenbetaling for statlige universiteter og høyskoler
091/2021 Prinsipper og kriterier for tilskudd til drift av fagskoler i Nordland
092/2021 Årsregnskap og årsberetning 2020
093/2021 Tertialrapport 1 - 2021
094/2021 Skjalg Kristensen - Søknad om forlengelse av konsesjon for opptak av skjellsand, Sømna kommune
095/2021 Godkjenning av ny selskapsavtale - KomRev NORD IKS
096/2021 Høring - Verneforslag for Fjellavlia, Reinåga og Storlia i Hemnes og Rana kommuner
097/2021 Vigo IKS - Nordland fylkeskommunes medlem i representantskapet
098/2021 Høring - NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien
099/2021 Perspektivmelding og økonomiske planrammer 2022-2025
100/2021 Høring - Forslag til ny forskrift om trygghet i fartøyets passasjerområde
101/2021 Suppleringsvalg - Yrkesopplæringsnemnda 2021 - 2023
102/2021 Redegjørelse fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll om Eiendomsselskap Ny by - Ny flyplass
103/2021 Orientering fra fylkesråd for utdanning og kompetanse Elin Dahlseng Eide om Læreplassgaranti
104/2021 Orientering fra fylkesråd for utdanning og kompetanse Elin Dahlseng Eide om Omorganisering av Karriere
105/2021 Orientering fra fylkesråd for transport og infrastruktur Bent-Joacim Bentzen om Jernbaneforum Nord
106/2021 Orientering fra fylkesråd for transport og infrastruktur Bent-Joacim Bentzen om Billetteringsløsning i Nordland