Cookie Consent by TermsFeed 1. Interpellasjon fra Joakim Sennesvik, Høyre – Sikkerhet og beredskap i fergeanbud. - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

1. Interpellasjon fra Joakim Sennesvik, Høyre – Sikkerhet og beredskap i fergeanbud.

Les dokumentene tilhørende denne saken

Den 20. mai skjedde det en lei ulykke med ferga som trafikkerer Vefsn-sambandet. MF "Kvitholm" smalt inn i en båt som lå til kai da hun skulle anløpe Mosjøen fergekai, og det ble dessverre flere skader på passasjerer, hvorav én ble rapportert å være alvorlig skadet.

Passasjerer som kommer til skade er noe av det mest alvorlige som kan inntreffe, og når dette skjer på et fylkeskommunalt transporttilbud bør vi for det første være takknemlige for at det ikke gikk verre, og for det andre se hvordan det er mulig å lære av denne hendelsen.

Det er et faktum at operatøren som betjener dette sambandet er helt nyetablert, og ferga, som fyller anbudskravene, er svært gammel og uten en del moderne sikkerhetsutrustning som etter hvert har blitt utbredt. Enkelte oppdragsgivere stiller krav til at det er montert utstyr som varsler når fartøyet holder for høy hastighet eller går ut av sin trasé, og uten at omstendighetene rundt dette havariet er kjent er det absolutt sannsynlig at slikt materiell ville ha bidratt til å forhindre sammenstøt eller begrense konsekvensene. Slikt krav stilles ikke av Nordland fylkeskommune.

Videre er det kuttet i bemanning på dette sambandet. Ut fra rapportene etter hendelsen står det klart at passasjerene ikke ble alarmert i forkant av sammenstøtet. Vi kan ikke spekulere i hendelsesforløpet, men det synes likevel sannsynlig at man med to mann på broen ville hatt større anledning til å håndtere samtidige utfordringer når en slik krisesituasjon oppstår.

I etterkant av hendelsen er det naturlig å stille spørsmål både ved rederiets beredskapskompetanse og fylkeskommunens innsats. Skipsføreren ble overlatt til å besvare spørsmål både til aviser og NRK radio, og reserveferga operatøren hadde stilt til sambandet var utilgjengelig. Det er mange år siden melketransporten gikk med skyssbåt, og resultatet ble dermed at stor og viktig melkeproduksjon ble spolert, for ikke å snakke om dagevis med fergekø i Mosjøen.

Denne hendelsen tjener som en meget kjedelig påminnelse om at samferdsel langs land og sjø i Nordland er fylkeskommunens ansvar. Ulykker med personskade hører heldigvis til den ekstreme sjeldenhet, men når dette skjer bør det ringe en bjelle hos ansvarlige politikere. Kunne fylkeskommunen ha gjort noe for å unngå dette?

  1. Er det sikkerheten til passasjerene som det skal kuttes i når fylkeskommunen vil spare penger?
  2. Burde fylkeskommunen stille krav til beredskapskompetanse i anbudene, eventuelt bidra med slik kompetanse selv?
  3. Hvorfor stilles det ikke krav til elektroniske hjelpemidler som varsler for høy fart eller feil trasé i slike anbud?
  4. Er det et brudd på anbudskravene når operatøren ikke kan mobilisere reserveferge fordi denne er opptatt med et annet oppdrag?

 

Fylkesråd for transport og infrastruktur Bent-Joacim Bentzen svarer

Takk til representanten Sennesvik for et godt og viktig spørsmål. La det aldri være noen tvil om at sikkerheten til passasjerer og mannskap er det aller viktigste for fylkeskommunen, og noe vi aldri vil gå på akkord med. 

Det er svært beklagelig med hendelsen som skjedde i Mosjøen 20. mai. Fylkeskommunen tar denne saken på største alvor og har hatt tett oppfølging med rederiet i etterkant for å gjennomgå hendelsen.  

Det er riktig som representanten Sennesvik sier, at MF Kvitholm er ei ferje av eldre dato. Granskingsrapporten viser imidlertid at det ikke var noen tekniske feil med fartøyet under kollisjonen. 

Fartøyets sikkerhetsstyringssystem om bord var etablert i henhold til krav og regelverk. Selskapet har klare – og gode – beredskapsplaner. Og rederi og mannskap har både jobbet systematisk med implementering og gjennomført øvelser. 

Det er viktig å presisere at det er Sjøfartsdirektoratet og ikke Nordland fylkeskommune som setter krav til sikkerhetsbemanning av et fartøy. Sjøfartsdirektoratet driver også tilsyn og etterser at sikkerheten på sjøverts kommunikasjoner ivaretas, dette i henhold til skipssikkerhetsloven, kapittel 7

Når det gjelder uttalelser i media etter ulykken, var ikke dette i tråd med operatør sine retningslinjer. I henhold til operatør sine beredskapsplaner, skulle skipsfører henvist til selskapets ledelse for uttalelse. 

Da hendelsen inntraff ble det raskt satt krisestab i fylkeskommunen. Skyssbåt ble satt opp allerede 3-4 timer etter uhellet og sambandet var bilførende dagen etter. Etter ei uke var også reserveferje på plass. Selv om rederiet gjorde det de kunne for å tilpasse seg brukernes behov da skyssbåten trafikkerte sambandet, var ikke størrelsen på denne båten eller reserveferje i henhold til de kravene vi setter til reservefartøy. Selskapet vil derfor bli gebyrlagt i henhold til kontrakten.