Fylkestinget

Hvordan fylkesting velges og settes sammen reguleres av Kommuneloven.

Fylkesting

Fylkestinget er det øverste fylkeskommunale organet. Det treffer vedtak på vegne av fylkeskommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Fylkestingets sammensetting

Fylkestingets medlemmer velges av de stemmeberettige innbyggere i fylket etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for fire år. Fylkestingets medlemstall skal være et ulike tall, som fastsettes slik for fylkeskommuner med:

  • Ikke over 150 000 innbygger, minst 19
  • over 150 000, men ikke over 200 000 innbyggere, minst 27
  • over 200 000, men ikke over 300 000 innbyggere, minst 35
  • over 300 000 innbyggerem minst 43

Nordland fylke har ca 245 000 innbyggere, og antall fylkestingrepresentanter skal derav være minimum 35.

Fylkestinget velger selv blant sine medlemmer fylkesordfører og varaordfører. Valget foretas for hele valgperioden. Den som har vært fylkesordfører eller fylkesvaraordfører de siste fire år, kan nekte valg til begge verv. Krav om fritak må fremsettes før valget foretas.

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107#KAPITTEL_1

Kontrollutvalget  Fylkesrevisjon

Kontaktperson

Knut Petter Torgersen
fungerende fylkesordfører
Karl Hans Rønning
Fungerende fylkesvaraordfører
Lise Karin Wærnes Nilsen
leder, Fylkestingets kontor
Kari Anne Bøkestad Andreassen
Fylkesordfører (Sp) (Permisjon)