Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra fylkestingets vedtak og forutsetninger, jf. kommunelovens § 77 nr. 4.

 Forvaltningsrevisjon kan være vurderinger av om:

  • forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som er i samsvar med fylkestingets vedtak og forutsetninger
  • forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området
  • regelverket etterleves
  • forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige
  • beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav
  • resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.

Hva er fylkesrevisjonens oppgaver?

Fylkesrevisjonen i Nordland gjennomfører forvaltningsrevisjon på bestilling fra kontrollutvalget. Fylkesrevisjonen utarbeider en rapport som legges fram for kontrollutvalget. Kontrollutvalget behandler rapporten og legger fram sin innstilling til fylkestinget som fatter vedtak i saken.

 

Andre oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon

Fylkesrevisjonen i Nordland har på oppdrag fra kontrollutvalget utarbeidet overordnet analyse av Nordland fylkeskommunes virksomhet for perioder på 4 år, den siste for 2012-2015. På bakgrunn av den overordnede analysen utarbeider kontrollutvalget plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon for samme periode. Kontrollutvalget legger den overordnede analysen og planen fram for fylkestinget som skal vedta planen.

 

Basert på den overordnede analysen og 4-årige planen utarbeider fylkesrevisjonen en årlig plan for forvaltningsrevisjon som legges fram for kontrollutvalget. Her foreslår fylkesrevisjonen hvilke områder det er hensiktsmessig å gjennomføre forvaltningsrevisjon på. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon på bakgrunn av den årlige planen, men har også mulighet til å komme med egne innspill til forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Fant du det du lette etter?