Fylkestingets 1. samling 2018

Scandic Havet i Bodø

Program

Mandag 26.februar

Kl 08.50 Sikkerhetsinformasjon fra hotellet
Kl 09.00 Fylkestingets åpning
Ordfører i Andøy, Jonni Solsvik, hilser fylkestinget
Kulturelt innslag
Ungdommens fylkesråd ved Jone Måsøy hilser fylkestinget

Årsmelding fra
Rådet for likestilling av funksjonshemmede
Fylkeseldrerådet

Prisutdelinger
Årets barne-og ungdomskommune 2017
Nordnorsk bibliotekpris

Kl 11.00 Gruppemøter
Kl 13.00 Lunsjpause
Lunsjmøte med Nordlandsbenken, fylkesordfører,
gruppelederne i fylkestinget og fylkesrådslederen
Kl 14.00 Komitemøter
Kl 15.30 Gruppemøter
Kl 17.00 Komitemøter
Kl 18.00 Gruppemøter
Kl 20.00 Frist for innlevering av tema til Muntlig spørretime
 

Tirsdag 27.februar

Kl 09.00 Komitemøter
Kl 10.00 Tematime – Utdanning
Kl 13.00 Lunsjpause 
Kl 14.00 Frist for innlevering av uttalelser
Tematime – Styringsform
Kl 15.00

Orienteringer
Fylkesrådsleder Tomas Norvoll om ekspertutvalgets rapport
Årlig orientering til fylkestinget fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll
Fylkesråd for næring Ingelin Noresjø om prosjekt Ny by - ny flyplass

Kl 16.00 Muntlig spørretime, interpellasjoner, spørsmål, saksbehandling
Kl 18.00 Gruppemøter og matpause
Kl 19.00 Frist for signering av uttalelser
Fortsettelse interpellasjoner, spørsmål, saksbehandling
 

Onsdag 28.februar

Kl 08.30 Fortsettelse interpellasjoner, spørsmål, saksbehandling
Kl 12.00 Utsjekking av rom
Lunsjpause
Kl 13.00 Fortsettelse saksbehandling
Kl 16.00 Fylkestinget avsluttes, men vil bli forlenget ved behov

 

 

Saker som behandles under dette fylkestinget:

001/2018 Muntlige spørsmål
002/2018 Interpellasjoner
003/2018 Skriftlige spørsmål
004/2018 Uttalelser
005/2018 Kontrollutvalget - Årsmelding 2017
006/2018 Selskapskontroll - Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Barentssekretariatet IKS
007/2018 Høring - Endring av vegtrafikkloven og parkeringsforskriften og sektoravgiften for tilsyn med parkeringsvirksomheter
008/2018 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2017
009/2018 Forvaltningsrevisjon av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) - Oppfølging av vedtak i FT sak 180/2017
010/2018 Fylkestingets møteplan for 2019
011/2018 Nummerert brev nr. 4 - kontrollutvalgets oppfølging av fylkesrådets tilbakemelding
012/2018 Suppleringsvalg - Yrkesopplæringsnemnda 2018 - 2019
013/2018 Krav om lovlighetskontroll i FT-sak 195/2017 - Endringer i tilbudsstrukturen i videregående opplæring i Nordland
014/2018 Suppleringsvalg av vararepresentant til KS fylkesmøte 2018-2019
015/2015 Høring - innspill til jordbruksforhandlingene 2018
016/2018 Endring av Kulturkortordningen i Nordland
017/2018 Rapportering og rullering av regionale handlingsprogram - Kultur, miljø og folkehelse
018/2018 Søknad program for folkehelsearbeid i kommunene
019/2018 Nordområdestrategi for Nordland fylkeskommune
020/2018 Føringer for organisering og drift av det fylkeskommunale aksjeselskapet Nordland kunst- og filmfagskole A/S
021/2018 Forprosjekt fv. 12 Bustneslia - valg av alternativ
022/2018 Nordlandsmodellen - Strategi for økt gjennomføring 2018 – 2022
023/2018 Til tjeneste for elever og lærlinger – et helhetlig tjenestetilbud
024/2018 Kulturstrategi 2018 -2021
025/2018 Idrettsstrategi for Nordland 2018 - 2022
026/2018 Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende fylkesrådets behandling av oversendte forslag og uttalelser
027/2018 Melding om vedtak etter kommuneloven § 13
028/2018 Årsmelding 2017 - Nordland fylkes eldreråd
029/2018 Innstilling fra kontrollutvalget vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget
030/2018 Årsmelding 2017 - Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland
031/2018 Gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 og stortingsvalget i 2021
032/2018 Forvaltningsrevisjon nytt hurtigbåt og ferjekart
033/2018 Erfaring fra forsøksordning mobbeombud - tilråding veien videre
034/2018 Beregnet klimafotavtrykk for Nordland fylkeskommune 2016
035/2018 Fritak fra fylkestinget - Daniel Bjarmann-Simonsen, H
036/2018 Endringer i komitesammesetning - Kontrollutvalget og andre komiteer 2018 - 2019
037/2018 Suppleringsvalg Nordland fylkes eldreråd 2018-2019
038/2018 Endringer i Reglement for godtgjørelse av fylkeskommunale ombud etter endringer i skatteregler for diett på reiser.
039/2018 Høring - forslag om blokker til utlysing i TFO 2018
040/2018 Økonomiplan 2018-2021 og Budsjett 2018 - oppdatert informasjon og rebudsjettering av investeringsprosjekter
041/2018 Utkast til ny distriktsindeks
042/2018 Orientering om Vg1 naturbruk og Vg2 akvakultur i Brønnøysund
043/2018 Perioderapport 2016-2017 - Ungdommens fylkesråd
044/2018 Privat forslag fra Richard Dagsvik, Frp og Bjørn Larsen, Frp - Strakstiltak for bedre trafikksikkerhet og stabil fremkommelighet alternativt til FV12
045/2018 Orientering fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll om ekspertutvalgets rapport
046/2018  
047/2018 Orientering fra  fylkesråd for næring Ingelin Noresjø om prosjekt Ny by - ny flyplass

 

 

Kontaktperson

Kari Anne Bøkestad Andreassen
Fylkesordfører (Sp)
Lise Karin Wærnes Nilsen
leder, Fylkestingets kontor