Oppgaver og myndighet

Kontrollutvalgets mandat er å føre kontroll og tilsyn med hele den fylkeskommunale forvaltningen 

Som en del av dette generelle tilsynsansvaret er utvalget tillagt enkelte konkrete oppgaver, kontrollutvalget skal:

  • Gi uttalelse om fylkeskommunens årsregnskap
  • Utarbeide overordnede planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
  • Rapportere til fylkestinget om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og selskapskontrolle

I tillegg skal kontrollutvalget påse at:

  • Fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning, både når det gjelder regnskaps- og forvaltningsrevisjon
  • Revisjonsmerknader blir fulgt opp
  • Det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
  • Det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
  • Fylkestingets merknader/vedtak til forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller blir fulgt opp.

Kontrollutvalget har ingen myndighet til å overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av fylkeskommunens folkevalgte organer. Utvalget skal ikke brukes som arena for «omkamp» om politiske saker der flertallet i fylkestinget eller politiske utvalg har fattet vedtak. Kontrollutvalget skal heller ikke vurdere hensiktsmessigheten av politiske vedtak. Kontrollutvalget kan imidlertid uttale seg dersom fylkestinget for eksempel har truffet, eller er i ferd med å treffe, et vedtak som vil være ulovlig.

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan og behandler ikke klager på enkeltsaker.

Møtene i kontrollutvalget er åpne for publikum.

Kontaktperson

Marianne Dobak Kvensjø
Fylkestingsrepresentant - Høyre
Kontrollutvalgets sekreariat