Fylkestingets 2. samling - 20.-22.04.2020 Microsoft Teams

Mandag 20.april:

09.00-09.30  Plenum – alle representanter og fylkesrådet logger seg inn i møtet via møteinnkalling i kalender. Denne sendes ut fra sekretariatet.

Fylkestingets åpning.

  • Orientering fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll - Håndtering av korona-krisen i Nordland fylkeskommune

10.00-12.00 Komitemøter – alle medlemmer logger seg inn i møtet via møteinnkalling i kalender. Denne sendes ut fra komitesekretær.

13.00-15.00 Gruppemøter – gruppeleder er selv ansvarlig til å sende møteinnkalling.

16.00-18.00 Komitemøter - alle medlemmer logger seg inn i møtet via møteinnkalling i kalender. Denne sendes ut fra komitesekretær.

19.00 - Gruppemøter - gruppeleder er selv ansvarlig til å sende møteinnkalling.

Tirsdag 21.april:

09.00-10.00 Komitemøter – siste anledning for å avgi innstilling i sakene. Alle medlemmer logger seg inn i møtet via møteinnkalling i kalender. Denne sendes ut fra komitesekretær.
Forslag fra partigrupper og innstilling fra komiteene publiseres på vanlig måte i politikerportalen og på nfk.no.

Onsdag 22.april:

09.00 - Plenum, saksbehandling - alle representanter og fylkesrådet logger seg inn i møtet via møteinnkalling i kalender. Denne sendes ut fra sekretariatet.

 

Saker som behandles under dette fylkestinget:

046/2020 - Regional plan for by- og regionsenterpolitikk - rapportering 2019 og hovedaktiviteter 2020.

047/2020 - Høring - Forslag til fredning av krigshistorisk landskap i Narvikfjellene, deler av gnr 97 bnr 1, Narvik kommune

048/2020 - Nordland fylkeskommunes innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033

049/2020 - Høring - NOU 2019:26 - Rusreform - Fra straff til hjelp

050/2020 - Valg av representant til representantskapet til K- sekretariatet

051/2020 - Økonomiplan 2020-23 og Budsjett 2020 - oppdaterte driftsrammer og rebudsjettering av investeringsprosjekter

052/2020 - Høring av Klimakur 2030

Kontaktperson

Kari Anne Bøkestad Andreassen
Fylkesordfører (Sp) (Permisjon)
Knut Petter Torgersen
fungerende fylkesordfører
Lise Karin Wærnes Nilsen
leder, Fylkestingets kontor