Fylkestingets 5. samling 07. – 10. 12. 2020 – Microsoft Teams

Foreløpig program

Mandag 07. desember

Kl 09.00 - Fylkestingets åpning

  • Ungdommens fylkesråd taler til fylkestinget
  • Evt. Redegjørelser fra fylkesrådet
  • Prisutdelinger

Kl 10.00-11.30 - Gruppemøter
Kl 11.30-12.30 - Lunsjpause
Kl 12.30-13.30 - Komitemøter
Kl 13.30-13.50 - Pause
Kl 13.50-15.00 - Gruppemøte
Kl 15.00-15.45 - Matpause
Kl 15.45-16.45 - Komitemøter
Kl 16.45-17.00 - Pause
Kl 17.00 -         - Gruppemøter
Kl 20.00 - Frist for innlevering av tema til Muntlig spørretime, samt forslag og uttalelser til evt. redegjørelse

Tirsdag 08. desember

Kl.09.00-10.00 - Komitemøte
Kl.10.00 -10.20- Pause
Kl.10.20-11.30 - Gruppemøte
Kl.11.30-12.30 - Lunsjpause
Kl.12.30-13.30 - Komitemøte
Kl.13.30-13.45 - Pause
Kl.13.45-15.00 - Oppstart i Plenum
Prisutdelinger
Evt. debatt på redegjørelse
Muntlig spørretime, interpellasjoner, spørsmål, saksbehandling
Kl.15.00 –15.45 - Matpause
Kl.15.45 - Fortsettelse interpellasjoner, spørsmål, saksbehandling
Forhandlingene avsluttes senest kl.17.30
Kl. 18.00 - Frist for innlevering av uttalelser

Onsdag 09. desember

Kl.09.00 - Gruppemøter – gjennomgang av uttalelser
Kl.10.00 - Frist for signering av uttalelser
Kl.10.15 - Oppstart i Plenum
Prisutdelinger
Fortsettelse interpellasjoner, spørsmål, saksbehandling
Kl.11.30 -12.30- Lunsjpause
Kl.12.30 -15.00 - Saksbehandling
Kl.15.00 -15.45 - Matpause
Kl.15.45 - Saksbehandling
Forhandlingene avsluttes senest kl.17.30

Torsdag 10. desember

Kl 09.00 - Saksbehandling – Debatt økonomiplan og budsjett
Kl 11.30 -12.30- Lunsjpause
Kl 12.30 - Fortsettelse saksbehandling
Kl 14.00 - Fylkestinget avsluttes, men vil bli forlenget ved behov

 

Saker som behandles på dette fylkestinget

128/2020 - Muntlige spørsmål

129/2020 - Interpellasjoner

130/2020 - Skriftlige spørsmål

131/2020 - Uttalelser

132/2020 - Høring - Forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

133/2020 - Høring - fastsettelse av offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge

134/2020 - Økonomireglement for Nordland Fylkeskommune

135/2020 -Høring - Forslag til endringer i fagskoleloven og fagskoleforskriften

136/2020 - Endring Instruks for fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler

137/2020 - Høring - Forslag til endringer i energiloven §4-2 (utenlandskonsesjon)

138/2020 - Søknad om fritak fra fylkeskommunale verv - Hilde Holand, Kristelig Folkeparti

139/2020 - Melding om vedtak etter kommunelovens §11- 8 - Hastesaker

140/2020 - Høringsuttalelse - konseptvalgutredning Hadselfjorden

141/2020 - Høring - framtidige inntekter i bomringene

142/2020 - Budsjettregulering av investeringsbudsjett 2020 ved opprettelse av eierselskap for fartøy

143/2020 - Regional transportplan Nordland 2022-2033 - Oppstartsmelding

144/2020 - Fireårig tilbudsstruktur for videregående   opplæring i Nordland i perioden 2021-2024

145/2020 - Innspill til Nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene

146/2020 - Revidering av forurensingsregelverket

147/2020 - Suppleringsvalg - Ungdommens fylkesråd 2020-2021

148/2020 - Selskapsavtale - K-sekretariatet IKS

149/2020 - Søknad om dispensasjon fra regional planbestemmelse - Lofoten handelspark sørvest

150/2020 - Økonomiplan 2021-24 og Budsjett 2021

151/2020 - Suppleringsvalg av skjønnsmedlem

Kontaktperson

Kari Anne Bøkestad Andreassen
Fylkesordfører (Sp)
Simon Johnsen
Fylkesvaraordfører
Lise Karin Wærnes Nilsen
leder, Fylkestingets kontor