Fylkestingets 3. samling - 15.6 - 17.6. - 2020 Skandic syv søstre i Sandnessjøen

Foreløpig program

På grunn av smitteverntiltak i forbindelse med koronapandemien vil det ikke være anledning for alle som ønsker det å være tilstede i salen der fylkestinget avholder sitt møte.
Det vil bli satt opp skjerm i Kulturbadets 1.etg der publikum kan følge fylkestingets forhandlinger direkte.
Ønskes det å besøke en partigruppe eller en komite må dette avtales på forhånd med gruppeleder eller komiteleder.

Mandag 15. juni

Kl 08.50 Sikkerhetsinformasjon fra hotellet
Kl 09.00 Fylkestingets åpning
Ordfører Peter Talseth i Alstahaug kommune hilser fylkestinget
Ordfører Elbjørg Larsen i Herøy kommune hilser fylkestinget
Ungdommens fylkesråd ved Samuel Didrik Erdahl Kaspersen taler til fylkestinget

Årsmeldinger:

Fremlegg av revisors beretning – ved oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Dorris Gressmyr

Redegjørelse fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll - Oppdatering på håndteringen av koronapandemien i Nordland fylkeskommune
Kl 11.00 - Gruppemøter
Kl 13.00 - Lunsjpause
Kl 14.00 - Komitemøter
Kl 15.30 - Gruppemøte
Kl 17.00 - Matpause
Kl 17.30 - Komitemøter
Kl 19.30 - Gruppemøter
Kl 20.00 - Frist for innlevering av tema til Muntlig spørretime, samt evt. forslag og uttalelse til redegjørelsen 

Tirsdag 16. juni

Kl 09.00 - Komitemøte
Kl 10.30 - Orienteringer fra fylkesrådet:

Muntlig spørretime, interpellasjoner, skriftlige spørsmål, saksbehandling
Kl 12.00 - Lunsjpause
Kl 13.00 - Forts. muntlig spørretime, interpellasjoner, spørsmål, saksbehandling
Kl 14.00 - Frist for innlevering av uttalelser
Kl 16.00 - Matpause og gruppemøter
Kl 17.00 - Frist for signering av uttalelser

Fortsettelse interpellasjoner, spørsmål, saksbehandling

Onsdag 17. juni

Kl 09.00 - Saksbehandling
Kl 12.00 - Utsjekking av rom
Lunsjpause
Kl 13.00 - Fortsettelse saksbehandling
Kl 16.00 - Fylkestinget avsluttes, men vil bli forlenget ved behov

 

Saker som behandles under dette tinget

056/2020 - Muntlige spørmål

057/2020 - Interpellasjoner

058/2020 - Skriftlige spørsmål

059/2020 - Uttalelser

060/2020 - Etablering av Eiendomsselskap for utvikling av flyplassområdet i Bodø

061/2020 - Uttalelse til friskolesøknad - Havbruksakademiet Nord AS

062/2020 - Høring - forslag om endringer i plan- og bygningsloven og lov om eigedomsregistrering

063/2020 - Høring-Rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet

064/2020 - Godkjenning av selskapsavtale - KomRev Nord IKS

065/2020 - Rapport - Selskapskontroll - Bompengeselskap Nord AS

066/2020 - Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende fylkesrådets behandling av oversendte forslag og uttalelser

067/2020 - Kontrollutvalgets reglement - Revidering av reglementets § 9 Særskilte og spesielle oppgaver

068/2020 - KomRev Nord IKS - Revisjonsbrev 1-2019

069/2020 - Evaluering av kompensasjon for regionalt differensiert arbeidsgiveravgift i Nordland 2003-2020

070/2020 - DA Bodø Utviklingsprogram - Statusrapportering 2019

071/2020 - Frivillighetsstrategi Nordland 2020-2024

072/2020 - Etablering av eierselskap for ferge og hurtigbåt

073/2020 - Årsmelding 2019 - Nordland eldreråd

074/2020 - Årsmelding 2019 - Rådet for likestilling av funksjonshemmede

075/2020 - Endringer i livsfasepolitikken i Nordland fylkeskommune

076/2020 - Høring - NOU 2019: 25 Med rett til å mestre

077/2020 - Ny ressursfordelingsmodell videregående skoler

078/2020 - Høring av forslag om vern av Åbjørdalen og utvidelse av Varnvassdalen naturreservat i Nordland

079/2020 - Nordland fylkeskommunes innspill til rapport "Framtidig transportløsning for Lofoten, Ofoten og Vesterålen"

080/2020 - Nordland fylkeskommunes innspill til transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra Samferdselsdepartementet - NTP 2022-2033

081/2020 - Melding om vedtak etter kommunelovens § 11-8 - Hastesaker

082/2020 - Søknad om fritak fra vervet som fylkesvaraordfører - Valg av fylkesvaraordfører 2020-2023

083/2020 - Innstilling fra kontrollutvalget vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget

084/2020 - Reglement for Nordland fylkesting - presiseringer

085/2020 - Årsregnskap og årsberetning 2019

086/2020 - Høring - forslag til endringer i Sametingets planveileder

087/2020 - Høring - NOU 2019: 23 - Ny opplæringslov

088/2020 - TV-aksjonen NRK - WWF

089/2020 - Rutiner for medvirkning

090/2020 - Tertialrapport 1 - 2020

091/2020 - Perspektivmelding og økonomiske planrammer 2021-2024

092/2020 - Redegjørelse fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll - Oppdatering på korona

093/2020 - Orientering fra fylkesråd for transport og infrastruktur Bent-Joacim Bentzen om prosess på regional transportplan

094/2020 - Orientering fra fylkesråd for utdanning og kompetanse Hild-Marit Olsen om Status - Nordland kunst- og filmhøgskole

Kontaktperson

Kari Anne Bøkestad Andreassen
Fylkesordfører (Sp)
Simon Johnsen
Fylkesvaraordfører
Lise Karin Wærnes Nilsen
leder, Fylkestingets kontor