Fylkestingets første samling - 25.-27. februar 2019 - Radisson Blu Hotel, Bodø

Mandag 25.februar

Kl 08.50 - Sikkerhetsinformasjon fra hotellet

Kl 09.00 - Fylkestingets åpning

Kl 12.00  - Gruppemøter

Kl 13.00 - Lunsjpause

Lunsjmøte med Nordlandsbenken, fylkesordfører, gruppelederne i fylkestinget og fylkesrådsleder

Kl 14.00 - Komitemøter

Kl 15.30 - Gruppemøter

Kl 17.00 - Komitemøter

Kl 18.00 - Matpause

Kl 18.30 - Gruppemøter

Kl 20.00 - Frist for innlevering av tema til Muntlig spørretime

Habilitetsvurderinger

 

Tirsdag 26. februar

Kl 09.00 - Komitemøte

Kl 10.30 - Tematime – Fagskolen i Nordland

Kl 11.30 - Orienteringer: 

Kl 12.00 - Lunsjpause

Kl 13.00 - Frist for innlevering av uttalelser               

 Innovasjon Norge Nordland - presentasjon av årsrapport

Kl 13.30 - Debatt på redegjørelsene                 

                Muntlig spørretime, interpellasjoner, spørsmål og saksbehandling

Kl 16.00 - Gruppemøter og matpause

Kl 16.30 - Frist for å signere uttalelser

                 Fortsettelse interpellasjoner, spørsmål og saksbehandling

Kl 19.00 Fylkestinget inviteres til NHOs skreimølje

 

Onsdag 27. februar

Kl 08.30 - Saksbehandling

Kl 12.00 - Utsjekking av rom og lunsjpause

Kl 13.00 - Fortsettelse saksbehandling

Kl 16.00 - Fylkestinget avsluttes, men vil bli forlenget ved behov

 

Saker som behandles under dette fylkestinget

001/2019 - Muntlige spørsmål

002/2019 - Interpellasjoner

003/2019 - Skriftlige spørsmål

004/2019 - Uttalelser

005/2019 - Endringer i komitesammensetning 2019

006/2019 - Fylkestingets møteplan for 2020

007/2019 - Årsmelding 2018 - Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

008/2019 - Godkjenning av ny selskapsavtale for Vigo IKS

009/2019 - By- og regionsenterpolitikk - rapportering handlingsprogram 2018

010/2019 - Høring - innspill til jordbruksforhandlingene 2019

011/2019 - Vigo IKS - utvikling og erfaringer

012/2019 - Oppnevning av representant og varamedlemmer til representantskapet i Vigo IKS

013/2019 - Omklassifisering av to parseller E6 Helgeland Sør

014/2019 - Rv. 80 Bypakke Bodø – utvidet garanti for bompengeselskapets lån

015/2019 - Fritak fra fylkestinget - Allan Ellingsen, Frp

016/2019 - Endring i styre, råd og utvalg 2019

017/2019 - Årsmelding Nordland fylkes eldreråd 2018

018/2019 - Kontrollutvalget - Årsmelding 2018

019/2019 - Eierskapskontroll - Vigo IKS

020/2019 - Nummerert brev nr. 5 - Kontrollutvalgets oppfølging av fylkesrådets tilbakemelding

021/2019 - Innstilling fra kontrollutvalget vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget

022/2019 - Melding om vedtak etter kommuneloven § 13

023/2019 - Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende fylkesrådets behandling av oversendte forslag og uttalelser

024/2019 - Høring - Helgelandssykehuset 2025 - Rapport fra ekstern ekspertgruppen

025/2019 - Innføring av bompengeavgift for nullutslippskjøretøy

026/2019 - Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2018

027/2019 - Læreplassgaranti i Nordland

028/2019 - Karrieresentrene i Nordland - erfaringer, strategier og videre arbeid

029/2019 - Rønvikjordene - næringsarealer - avtale med Bodø kommune

030/2019 - Samarbeidsavtale mellom Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA

031/2019 - Idrettsstrategi for Nordland 2018 - 2022 - Rullering

032/2019 - Rapportering på regionale planer og rullering av handlingsprogram i kultur, miljø og folkehelse

033/2019 - Intensjonsavtale algekonsortium

034/2019 - Kontrollutvalget - Rapport åpen høring - nytt hurtigbåt og ferjekart

035/2019 - Årsmelding Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland

036/2019 - Revisjon Midt-Norge SA - Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Vigo IKS

037/2019 - Bypakke Bodø fase 2

038/2019 - Høring - Forslag til nytt inntektssystem fylkeskommunene

039/2019 - Eierskap for båt og ferje

040/2019 - Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019 - oppdatert informasjon og rebudsjettering av investeringsprosjekter

041/2019 - Årlig redegjørelse til fylkestinget fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll

042/2019 - Orientering fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll om Bring oss i front

043/2019 - Orientering fra fylkesråd for næring Ingelin Noresjø om Regionale forskningsfond

044/2019 - Bodø som europeisk kulturhovedstad og Bodø Bodyscape fra fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes

Kontaktperson

Sonja Alice Steen
Fylkesordfører (Ap)
Lise Karin Wærnes Nilsen
leder, Fylkestingets kontor