Fylkestingets 1. samling 2013 - Fauske

Mandag 25. februar:

Fylkestingets åpning

Ordfører i Saltdal Finn Obert Berntsen og kulturinnslag (v/Toini Heggelund og Ole Bøhlerengen)

Ungdommens fylkesting

Prisutdeling:

Folkehelseprisen

Døråpneren

Trafikksikkerhetsprisen

Næringspris for kvinner

Nykomlingsprisen

Valg av nytt fylkesråd

Tiltredelseserklæring fylkesrådet

Debatt tiltredelseserklæringen

Pressekonferanse fylkesrådet

Pressekonferanse overlevering intustrirapport

Tirsdag 26. februar

Temadag Folkehelse:

Statssekretær Robin Martin Kåss

Generalsekretær Landsforening for folkehelse, Lisbeth Rugtvedt

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Hild-Marit Olsen

Iselin Marstrander, avd. Folkehelse

Roar Blom, avd. Folkehelse

Rapport om etterslepet veivedlikehold fylkesveier i Nordland

Spontanspørretimen

Interpellasjoner

Spørsmål 1: Offentliggjøring av varslingsrapport - May Valle, Venstre

Spørsmål 2: Nordland fylkeskommune kjøper tjenester hos G4S - Ingeborg Steinholt, Rødt

Spørsmål 3: Transport av farlig gods om bord på hurtigbåter - Jon Tørset, Sp

Spørsmål 4: Hva vil det koste å oppgradere fylkesveifergene i Nordland - Per Munkerud, Høyre

Spørsmål 5, 6 og 7 er samlet siden alle ble stilt av Leif Lindstrøm til samferdselsråd Tove Mette Bjørkmo.

Spørsmål 5: Kartlegging av rasutsatt vegstrekninger. Bruk av tilegnelig skred utløser - Leif Lindstrøm, Frp

Spørsmål 6: Bruk av mekanisk utstyr for vedlikehold av vinterveger Leif Lindstrøm, Frp

Spørsmål 7: Vedlikehold busslommer - Leif Lindstrøm, Frp

Spørsmål 8: Godsrute Ytre Helgeland vs Merkurprogrammet - Øystein Wik, Frp

Spørsmål 9: Vegutbygging i Forsan, Steigen - May Valle, Venstre

Spørsmål 10: Kollektivtrafikk i Bodø - Hilde Skogsholm, SV

Spørsmål 11: Høring NTP - Dagfinn Olsen, Frp

Spørsmål 12 og 13 er samlet

Spørsmål 12: Rabatt ved kjøp av klippekort på buss - Dagfinn Olsen, Frp

Spørsmål 13: Skjevfordeling av fiskekvoter i åpen gruppe - Steinar Friis, Sp

Spørsmål 14: Kystgodsruten – Mona Hamnes, KrF

Onsdag 27. februar

Gave fra Gjensidigestiftelsen

Permisjonssøknader

Uttalelser

Saksbehandling:

Saksnr.

Sakstittel

001/13

Kontrollutvalgets uttalelse til fylkestinget vedrørende oversendte forslag og uttalelser

002/13

Innstilling fra kontrollkomiteen vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget

003/13

Melding om vedtak etter kommunelovens § 13

004/13

Revisjonsordningen i Nordland fylkeskommune

005/13

Fylkestingets møteplan for 2014

006/13

FoU-strategi - Fondsregion Nord-Norge 2013 - 2016

007/13

FoU-strategi for Nordland 2013-2025

008/13

Fylkesplan for Nordland 2013-2025 - sluttbehandling

009/13

Fylkestingets og fylkesrådets reglement - revidering vedrørende valg av fylkesråd

010/13

Etablering av en konsultasjonsordning mellom fylkesting og fylkesråd - TRUKKET

011/13

Handlingsplan folkehelsearbeid 2013 - 2016

012/13

Årlig rapportering på handlingsprogram i henhold til plan- og bygningslovens § 8-1

013/13

Høring - tilleggsutbygging i Håkvikelva, overføring av Tverrdalselva og revisjonsdokument for Håkvikreguleringen - Narvik kommune

014/13

Opptrappingsplan helsefremmende videregående skoler

015/13

Videre utvikling av regionale studiesentre i Nordland

016/13

Tilstandsrapport for videregående opplæring - 2012

017/13

Tilpassing av fagskoletilbudene i Nordland fra høsten 2013

018/13

Politikk for marin verdiskaping i Nordland

019/13

Fv. 888 - bru over Morfjorden. Endrede forutsetninger

020/13

Høring - innspill til jordbruksforhandlinger 2013

021/13

Høring - Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelser

 

022/13

Budsjett 2013 - tillegg

023/13

Høring - Kunnskapsinnhenting av petroleumsvirksomhet for det nord-østlige Norskehavet

024/13

Fylkeskommunens spesialpedagogiske tjenestetilbud

 

025/13

Ny behandling - Skogvatnet vindkraftverk i Tysfjord kommune

026/13

Valg av medlemmer til fylkesrådet

027/13

Endringer i valgnemndas sammensetning

028/13

Endring i komiteer, styrer, råd og utvalg

 

 

029/13

Kontrollutvalget - endring av reglement - utvidelse

 

030/13

Fritak fra fylkestinget Oddleif Olavsen og Beate Bø Nilsen

 

031/13

Høring - forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova