Fylkestingets 4. samling 07. -09. oktober 2013 – Thon hotell, Svolvær

Fylkestingets åpning

Orientering fra Odd Eriksen om aksjekjøp i SKS og Widerøe

Odd Eriksens avgang

Pressekonferanse Odd Eriksen

Nyvalgt fylkesrådsleder Tomas Norvoll

Ungdommens fylkesting har ordet

Ordfører i Vågan, Eivind Holst har ordet. Kulturinnslag ved Henrik Bårdsen og Øystein Falch.

Dag Falk-Petersen, Avinor AS. «Framtidig flyplass struktur i Nordland – Avinors vurderinger og grunnlag for anbefalinger»


Utdanningspolitisk tema:

Muligheter og utfordringer innenfor videregående opplæring i Nordland: Utdanningsråd Oddleif Olavsen

Om gjennomføring i videregående opplæring i Nordland: Fylkesutdanningssjef Tone Vangen.

Oppfølging av samfunnskontrakten for flere læreplasser: Liv Hov, NHO

Samspill videregående skole - arbeidsliv - et godt eksempel.
Realfagsatsungen ved Bodin vgs: Anne-Marte Limstrand (Bodin vgs.) og Liv Hov (NHO)
Samspill knyttet til fagopplæring i Lofoten: Finn Pettersen, flerfaglig opplæringskontor i Lofoten.

Innlegg fra to fylkestingsrepresentanter:
Allan Ellingsen (FrP)
Ingeborg Steinholt (R)

Oppsummerende spørsmål

 

Orienteringer:
Områdestyre for reindrift i Nordland v/Tom Vidar Karlsen
Eldrerådet v/ May Anne Brand
Bodø Havn KF v/Øivind Mathisen
 

 

Spontanspørsmål


077/13 Interpellasjoner
Interpellasjon 1
Interpellasjon 2
Interpellasjon 3
Interpellasjon 4
Interpellasjon 5
Interpellasjon 6

 

078/13 Spørsmål

079/13 Uttalelser

080/13 Kontrollutvalgets uttalelse til fylkestinget vedrørende behandling av oversendte forslag og uttalelser

081/13 Melding om vedtak etter kommuneloven § 13

082/13 Innstilling fra kontrollutvalget vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget

083/13 Forvaltningsrevisjon - Offentlige anskaffelser i samferdselssektoren

084/13 Reglement for høringer i kontrollutvalget

085/13 Endring av DA Bodø-pilaren Utviklingsprogram Byen og havna

086/13Yrkesopplæringsnemnda - årsmelding 2012

087/13 Program bedre vann 2013 - 2016

088/13 Tobakksfri arbeids- og skoletid ved alle fylkeskommunale virksomheter i Nordland

089/13 Temaplan Landbruk

090/13 Søknad om fritak som fylkestingsrepresentant - Margunn Ebbesen, Høyre

091/13 Folkevalgte kandidater til styrene i de regionale helseforetakene 2014-2016

092/13 Høring - NOU 2013:9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer.

093/13 Høring - søknad om bygging av Krutåga, Bjørkåselva og Mølnhusbekken kraftverk og ny 132 kV kraftledning - Hattfjelldal kommune

094/13 Høring - søknad om regulering av Kjerringvatnet og bygging av Stikkelvika kraftverk i Hattfjelldal kommune

095/13 Høring – bygging av Sjonfjellet vindkraftverk – Rana og Nesna kommuner

096/13 Høring - Nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

097/13 Transportplan Nordland 2013 - 2024 - handlingsprogrammer

098/13 Tertialrapport II-2013

099/13 Privat forslag - Prøveordning med kommunal overtagelse av videregående skoler fra Allan Ellingsen, Frp og Dagfinn Olsen, Frp

100/13 Privat forslag - Selvstyrte skoler i Nordland fylkeskommune - fra Allan Ellingsen, Frp og Dagfinn Olsen, Frp

101/13 Høring - Ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

104/13 permisjon fra fylkestinget for Tomas Norvoll