Fylkestingets 1. samling 7. - 9. mars 2016 - Scandic Havet Bodø

Forløpig program

Program
Kl 08.50 Sikkerhetsinformasjon fra hotellet
Kl 09.00 Fylkestingets åpning
  Utdeling av HM Kongens fortjenstmedalje til Bjørn Richard Monssen 
  Ungdommens fylkesråd hilser fylkestinget
  Ordfører i Rødøy kommune Olav Terje Hoff hilser fylkestinget
  Kulturinnslag
 

Redegjørelse fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll

 

Redegjørelse fra fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund  - Om fagetatenes innstill til Nasjonal Transportplan 2018-2029

 

Orientering fra fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø

- Tannhelsetjenesten i Nordland
  Prisutdeling - Tilgjengelighetsprisen Døråpneren 2015
Kl 11.00 Gruppemøter
Kl 13.00 Lunsjpause
  Lunsjmøte med Nordlandsbenken, fylkesordfører, gruppelederne i fylkestinget og fylkesrådslederen
  Prisvinnerlunsj
Kl 14.00 Komitemøter
Kl 15.30 Gruppemøter
Kl 17.00 Komitemøter
Kl 18.00 Gruppemøter
Kl 20.00 Frist for innlevering av tema til Muntlig spørretime
  Frist for innlevering av forslag og ev. uttalelser til redegjørelsene
   

Tirsdag 08. mars

Kl 09.00 Komitemøte
Kl 10.00 Tematime – Håndtering av trusler mot videregående skoler i Nordland
Kl 11.00 Befaring – Bratten Aktivitetspark
Kl 13.00 Utdeling av KS-medalje
Kl 13.15 Lunsjpause
Kl 14.00 Frist for innlevering av uttalelser
Kl 14.15 Debatt på bakgrunn av redegjørelsen
Kl 15.00 Gruppemøter
Kl 16.00 Muntlig spørretime, interpellasjoner, spørsmål, saksbehandling
   

Onsdag 09. mars

Kl 09.00 Fortsettelse interpellasjoner, spørsmål, saksbehandling
Kl 12.00 Utsjekking av rom
  Lunsjpause
Kl 13.00 Fortsettelse saksbehandling
Kl 17.00 Fylkestinget avsluttes, men vil bli forlenget ved behov

 

 

Saksliste for fylkestinget

Saker til fylkestinget
001/2016 Muntlige spørsmål 16/30346
002/2016 16/30347
003/2016 Skriftlige spørsmål 16/30348
004/2016 Uttalelser 16/30349
005/2016 Fylkestingets møteplan 2017 16/126
006/2016 Suppleringsvalg - yrkesopplæringsnemnda 2016 - 2019 16/23344
007/2016 Samfunnsansvar i fylkeskommunens anskaffelser 15/66128
008/2016 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2015 16/84
009/2016 Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk 2016-2028 15/54063
010/2016 Høring - Omregningsfaktorer for produkter av torsk nord for 62 gr. N i vintersesongen og umiddelbar sløying som del av landingen 16/28343
011/2016 Distriktsprogramråd for NRK-Nordland 2016-2019 - valg av leder 16/29193
012/2016 Arbeidsgiveransvar for fylkesrevisor og kontrollutvalgets sekretariat 16/24375
013/2016 Forespørsel fra Finnmark fylkeskommune vedrørende selskapskontroll - Barentssekretariatet IKS 16/25791
014/2016 Kontrollutvalget - årsmelding 2015 16/23253
015/2016 Melding om vedtak etter kommuneloven § 13 16/23265
016/2016 Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende fylkesrådets behandling av oversendte forslag fra fylkestinget desember 2015 16/23257
017/2016 Innstilling fra kontrollutvalget vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget 16/23259
018/2016 Internasjonal strategi 2016 - 2020 for Nordland fylkeskommune 16/8974
019/2016 Høring - innspill til jordbruksforhandlingene 2016 15/62583
020/2016 Høring - forslag til endringer i motorferdselregelverket - persontransport i utmarksnæring og bruk av el-sykler i utmark 16/22886
021/2016 Revidering av etiske retningslinjer i Nordland fylkeskommune 16/28091
022/2016 Redegjørelse fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll 16/32891
023/2016 Redegjørelse fra fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund - Om fagetatenes innstill til Nasjonal Transportplan 2018-2029 16/32892
024/2016 Orientering fra fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø - Tannhelsetjenesten i Nordland 16/32893
025/2016 Høring - rapport Regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland 15/66835
026/2016 Organisering av statlig eierskap til spesialisthelsetjenesten 16/24615
027/2016 Høring - NOU 2015:17 Først og fremst 16/25814
028/2016 Oppnevning av representanter til styret for regionalt forskningsfond Nord - Norge 2016 - 2019 16/652
029/2016

Økonomiplan 2016-2019 og Budsjett 2016 - oppdatert informasjon og rebudsjettering av investeringsprosjekter

 
030/2016

Samarbeidende Kraftfylke - valg av 2.varamedlem fra Nordland til årsmøtekonferanse i Samarbeidende Kraftfylke

 

Kontaktperson

Kari Anne Bøkestad Andreassen
Fylkesordfører (Sp) (Permisjon)