Fylkestingets 2. samling 25. og 27. april 2016 - Fylkeshuset, Bodø

På grunn av streik i hotell og restaurant er det endringer i programmet.

Program for fylkestinget:

 

Mandag 25. april

 
Kl 09.30 Fylkestingets åpning
Ungdommens fylkesting ved medlem Sirianna Stormo Pettersen hilser fylkestinget

Redegjørelser:

Redegjørelse om Regionreformen - ved fylkesrådsleder Tomas Norvoll
Redegjørelse om Energimeldingen - ved fylkesråd for næring Mona Fagerås
Redegjørelse om Videregående opplæring i Nordland, på veg mot helhetlig melding - ved fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen

Orientering  om Ny videregående skole - ved fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen
Årsmelding fra Elev-og lærlingeombud Karine Johansen
Kl 11.00 Gruppemøter
Kl 13.00 Lunsjpause
Kl 14.00 Komitemøte
Kl 15.00 Gruppemøter
Kl 16.00 Komitemøter
Kl 17.00 Gruppemøter
Kl 18.00 Komitemøter

Kl 17.45

Kl 20.00

Frist for innlevering av forslag og ev. uttalelser til redegjørelsene
Frist for innlevering av tema til Muntlig spørretime
   

Tirsdag 26.april

 
Kl 13.00 Frist for innlevering av uttalelser
   

Onsdag 27. april

 
Kl 09.30 Debatt på redegjørelsene
Kl 11.00 Muntlig spørretime, interpellasjoner, spørsmål, saksbehandling
Kl 13.00 Lunsjpause
Kl 14.00 Fortsettelse saksbehandling
Kl 19.00

Fylkestinget avsluttes, men vil bli forlenget ved behov


 

 

 

  

Fylkestingets saker: 

 
031/2016 Muntlige spørsmål
032/2016 Interpellasjoner
033/2016 Skriftlige spørsmål 
034/2016 Uttalelser
035/2016 16/26154 - Lærlingeplasser i fylkeskommunale institusjoner - etablering og inntak 2015
036/2016 Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende fylkesrådets behandling av oversendte forslag fra fylkestinget mars 2016
037/2016 16/33827 - Innstilling fra kontrollutvalet vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget
038/2016 16/33832 - Melding om vedtak etter kommuneloven § 13
039/2016 16/33788 - Forvaltningsrevisjon - Fylkesveg
040/2016 16/33795 - Forvaltningsrevisjon - Universell utforming
041/2016 Årsmelding for elev- og lærlingombudet 2015
042/2016 15/39437 - Regional planstrategi for Nordland 2016 - 2020
043/2016 16/23893 - Kommunale næringsfond - fordeling 2016
044/2016 16/39015 - Melding om oppstart - Regional plan for folkehelsearbeid i Nordland
045/2016 15/67769 - Høring - Småkraftpakke Helgeland - 9 småkraftverk - Lurøy, Leirfjord, Nesna, Vefsn, Vevelstad og Brønnøy kommuner
046/2016 16/31299 - Høring - forskrift om klageordning for berørte kommuner i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten
047/2016 16/36827 - Endring av klageorgan vedrørende avslag på søknad om avkjørselstillatelse
048/2016 16/27772 - Framtidig eierskap og finansiering av drift Klara Klok
049/2016 16/40835 - Videregående opplæring som arena for integrering av og opplæring for nye flyktninger
050/2016 16/39974 - Høring - forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann
051/2016
052/2016 15/61061 - Reglement for delegasjon av myndighet fra fylkestinget - revidering
053/2016 Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse
054/2016 16/41159 - Omdisponering av investeringsmidler - fra fv. 868 Digermulen ferjekai til fv. 822 Fiskfjordelv bru
055/2016

16/46443 - Suppleringsvalg - Nordland fylkes eldreråd 2016 - 2019

056/2016 Redegjørelse fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll om regionreform
057/2016 Uttalelse til arbeidet med å etablere et miljø-oljvernsenter i Lofoten/Vesterålen
058/2016 Redegjørelse fra fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen om videregående opplæring i Nordland - på veg mot helhetlig melding
059/2016 Redegjørelse fra fylkesråd for næring Mona Fagerås om energimeldingen
060/2016 Orientering fra fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund om skredsikringsbehov Region Nordland 
061/2016 Orientering fra fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund om raset på fv. 76 - Tosenvegen
062/2016 Orientering fra fylkeråd for utdanning Hild-Marit Olsen om skolekvalitet: premisser og konsekvenser
063/2016 Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om ny videregående skole i Bodø
064/2016 Høring - etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune - høringsfrist 27.04.2016 

Kontaktperson

Kari Anne Bøkestad Andreassen
Fylkesordfører (Sp) (Permisjon)