Fylkestingets 3. samling 6.-8. juni 2016 på Meyergården hotell - Mo i Rana

Foreløpig program
Mandag 6.6.2016  
Kl 08.50 Sikkerhetsinformasjon fra hotellet
Kl 09.00 Fylkestingets åpning
  Ungdommens fylkesråd v/Simen Johansen hilser fylkestinget
  Ordfører i Rana Geir Waage hilser fylkestinget
  Kulturinnslag
  Klimaprofil Nordland
  Materklæring på pergament
  Redegjørelser
  Fylkesrådsleder Tomas Norvoll - Regionreformen
  Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø - Fylkeskommunens helsefremmende arbeid
  Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø - Bibliotekene som aktør for samfunnsbygging
  Politireformen – politimester Tone Vangen
  Årsmelding Rådet for likestilling av funksjonshemmede
  Årsmelding Eldrerådet
Kl 12.00 Gruppemøter
Kl 13.00 Lunsjpause  
Kl 14.00 Komitemøter
Kl 15.00 Gruppemøter
Kl 17.00 Komitemøter
Kl 19.00  Gruppemøter
Kl 20.00 Frist for innlevering av forslag og eventuelle uttalelser til redegjørelsene
  Frist for innlevering av tema til muntlig spørretime
     
     
Tirsdag 7.6.2016  
Kl 09.00  Komitemøter
Kl 10.00 Helse Nord – status og perspektiver
Kl 10.50 Befaring Mo Industripark inkludert lunsjpause
Kl 14.00 Orienteringer
 

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen og forsker Eifred Markussen fra NIFU - Skolekvalitet; premisser og konsekvenser

  Fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen - Kommuneøkonomiproposisjonen 2017/gjennomgang delkostnadsnøkler for båt og ferje
  Fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund og regionvegsjef Torbjørn Naimak - Skredsikringsbehov Region Nordland
Kl 15.00 Debatt på redegjørelsene
Kl 15.15 Spørreinstituttet
  Muntlig spørretime
  Interpellasjoner
  Spørsmål
  Eventuell saksbehandling
Kl 16:00 Frist for innlevering av uttalelser
Kl 18:00 Gruppemøter, inkludert matpause
Kl 19:15 Oppstart i plenum, fortsettelse saksbehandling
     
Onsdag 8.6.2016  
Kl 08.30 Saksbehandling
Kl 11.45 Prisutdeling:
   Årets lærling
Kl 12.00 Utsjekking av rom
  Lunsjpause  
Kl 13.00 Fortsettelse saksbehandling
Kl 16.00 Fylkestinget avsluttes
Saker til fylkestinget

065/2016 Spørsmål
066/2016 Interpellasjoner
067/2016 Skriftlige spørsmål
068/2016 Uttalelser
069/2016 Yrkesopplæringsnemnda i Nordland - handlingsprogram 2016 - 2019
070/2016 Yrkesopplæringsnemndas årsmelding 2015
071/2016  TV-aksjonen NRK - Røde Kors 2016
072/2016  Kostnadsfordeling i Vigo IKS
073/2016 Årsregnskap og årsberetning 2015
074/2016 Høring - utredning om dokumentasjons- og formidlingskonsept for historien om den kalde krigen
075/2016 Høring - utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling i Helse Nord
076/2016 Handlingsplan folkehelsearbeid 2013-2016, status og framdrift 2016
077/2016 Rullering av handlingsprogram - Regional plan for bibliotek i Nordland 2015-2025
078/2016 DA Bodø Utviklingsprogram - Statusrapportering 2015
079/2016 Årsmelding 2015 - Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland
080/2016 Kontrollutvalgets forslag til gjennomføring av utredningene - revisjonsordningen og kontrollutvalgets sekretariatsfunksjon
081/2016 Innstilling fra kontrollutvalget vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget
082/2016 Melding om vedtak etter kommuneloven § 13
083/2016 Bypakke Narvik - prinsippvedtak om delvis bompengefinansiering
084/2016 Nordlandskraft AS – overtakelse av Nordkraft AS sin eierandel
085/2016 Nummerert brev nr. 3
086/2016 Årsmelding Nordland fylkes eldreråd 2015
087/2016 Nordland fylkeskommunes årsmelding for 2015
088/2016 Statusrapport helsefremmende skoler
089/2016  Årsmelding for karrieresentrene i Nordland 2015
090/2016 Melding om sykefravær 2015 i Nordland fylkeskommune
091/2016 Skatteutvalg for Skatt Nord - 01.07.2016 - 31.12.2019
092/2016 Økonomisk analyse - foreløpige planrammer 2017-2020
093/2016 Ny videregående skole i Bodø - videre framdrift
094/2016 Høring - Småkraftpakke Beiarn - 7 småkraftverk
095/2016 Finansiering av fartøy i ny tredelt anbudsmodell
096/2016 Tertialrapport 1-2016
097/2016 Justering av ordensreglement for videregående skoler i Nordland 2016 pga innføring av fraværsgrense
098/2016 Nasjonal transportplan 2018 - 2029 (NTP 2018-2029). Høring
099/2016 Krav om lovlighetskontroll FT-sak 059/2016 Redegjørelse om energimeldingen - habilitetsvurdering
100/2016 Uttalelse til søknad fra Norges Toppidrettsgymnas om etableringen av toppidrettsgymnas i Bodø
101/2016 Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende fylkesrådets behandling av oversendte forslag og uttalelse fra fylkestingets samling i april 2016
102/2016 Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø - Fylkeskommunens helsefremmende arbeid
103/2016 Redegjørelse fylkesrådsleder Tomas Norvoll - Regionreformen
104/2016 Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø - Bibliotekene som aktør for samfunnsbygging
105/2016 Reguleringsplan for Strandskogjordet – Sortland kommune – konflikt med regional planbestemmelse

Kontaktperson

Kari Anne Bøkestad Andreassen
Fylkesordfører (Sp) (Permisjon)