Fylkestingets 4. samling 2016

Samlingen avholdes 3.-5. oktober 2016 på Meyergården hotell - Mo i Rana

Mandag 3. oktober 2016

Kl 08.50 Sikkerhetsinformasjon fra hotellet
Kl 09.00 Fylkestingets åpning
  Ungdommens fylkesråd har ordet
  Ordfører i Nesna kommune Hanne Davidsen hilser fylkestinget
  Kulturinnslag
  Redegjørelse fra fylkesråd for næring Mona Fagerås - By-og regionsenterpolitikk
 

Prisutdelinger:

 
Kl 11.00 Gruppemøter
Kl 13.00 Lunsjpause
  Prisvinnerlunsj
Kl 14.00 Komitemøter
Kl 15.00 Gruppemøter
Kl 17.00 Komitemøter
Kl 19.00 Gruppemøter
Kl 20.00
  • Frist for innlevering av forslag og eventuelle uttalelser til redegjørelsene
  • Frist for innlevering av tema til muntlig spørretime

Tirsdag 4. oktober 2016

Kl 09.00 Tematime – Ansattes ytringsfrihet 
Kl 10.00 Fylkesmann Hill-Marta Solberg orienterer om fylkesmannens faglige tilrådning om kommunestruktur i Nordland
Kl 10.30

Orientering fra fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø

Orientering fra fylkesråd for næring Mona Fagerås

Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen

Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen

Kl 11.30 Debatt på redegjørelse, evt. gruppemøte
Kl 13.00 Lunsjpause
  Frist for innlevering av uttalelser
Kl 14.00 Komitemøte
Kl 15.00

Spørreinstituttet:

 
  Eventuell saksbehandling
Kl 19.00 Avreise fra hotellet - Middag på Nasjonalbiblioteket

Onsdag 5. oktober 2016

Kl 08.30 Saksbehandling
Kl 12.00 Utsjekking av rom
  Lunsjpause
Kl 13.00 Fortsettelse saksbehandling
Kl 16.00 Fylkestinget avsluttes, men vil bli forlenget ved behov

 

Saksliste
109/2016 Muntlige spørsmål
110/2016 Interpellasjoner
111/2016 Skriftlige spørsmål
112/2016 Uttalelser
113/2016 Nedleggelse av båtruten Smiberget - Hov
114/2016 Forslag - Plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2019
115/2016 Forslag - Plan for selskapskontroll 2016 - 2019
116/2016 Stengningsområde langs gamle fv. 78 i Vefsn kommune
117/2016 Høring - Fremtidig struktur for fylkesmannsembetene
118/2016 E6 Hålogalandsbrua - utvidet garanti for bompengeseslskapets lån
119/2016 Skillet mellom vedlikehold og investering på fylkesveg
120/2016 Melding om oppstart - Revisjon av regional plan - klimautfordringene i Nordland
121/2016 Høring - forslag til forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april 2017 - 31. mars 2022
122/2016 Melding om vedtak etter kommuneloven § 13
123/2016 Melding om innkjøpsfunksjonen i fylkeskommunen
124/2016 Innstilling fra kontrollutvalget vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget
125/2016 Høring – NRKs framtidige finansiering
126/2016 Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende oversendte forslag og uttalelser fra fylkestingets samling i juni 2016
127/2016 Videregåande opplæring for flyktninger - orienteringer om konsekvenser
128/2016 Satsingsområder og fremtidig utdanningsprofil ved de videregående skoler i Nordland
129/2016 Høring - forslag til lovendring - primærhelsetjenestemeldingen og oppgavemeldingen - høringsfrist 1. oktober (utsatt til 7. oktober)
130/2016 Høring - endringer i tobakkskadeloven, register og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv.
131/2016 Valg Skjønnsmedlemmer - 01.01.2017 - 31.12.2020
132/2016 Høring - Nye oppgaver til større kommuner - lov og forskriftsendringer
133/2016 Langtidsplanen for forsvarssektoren
134/2016 Høring - nytt avtaleregime for bompengesektoren
135/2016 Innspill til stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter
136/2016 Høring - Kommunelovutvalgets utredning 2016: 4 - Ny kommunelov
137/2016 Regional transportplan Nordland 2018-2029 - Fra kyst til marked - strategisk del
138/2016 Høring - NOU 2016-7 Norge i omstilling - karriereveiledning for individ og samfunn
139/2016 Tertialrapport 2-2016
140/2016 Redegjørelse fra fylkesråd for næring Mona Fagerås om By- og regionsenterpolitikk
  Uttalelser
   
 

 

Kontaktperson

Kari Anne Bøkestad Andreassen
Fylkesordfører (Sp) (Permisjon)