2. Interpellasjon fra Kai Henriksen, H - Nord Norsk Råd

 Les dokumentene tilhørende saken

Etter nesten 40 år med politisk samarbeid ble landsdelsutvalget lagt ned i 2011 etter at fylkesrådslederne i Troms og Nordland av ulike årsaker ikke kunne videreføre samarbeidet.

I Narvik i 2014 ble Nordnorsk Råd etablert av fylkesrådslederne i Nordland, Troms og Finnmark. Målet var å få Nord Norge til å etablere et nytt politisk forpliktende samarbeidsorgan.


Rådets mål skulle være å styrke og videreutvikle landsdelen ved å utvikle og samordne fylkeskommunal tjenesteproduksjon og fremme felles interesser.
 

Ambisjonene var store og man uttalte at rådets målsetting var å prege nasjonal politikk, og det var enighet om at Nord-Norge skulle løfte felles saker til beste for landsdelen.
 
 
I 2015var det nytt valg og fylkesrådsleder Cecilie Myrseth i Troms ble valgt som ny leder i rådet. Etter dette har det vært avholdt kun ett formelt møte. Jeg konstaterer derfor at resultatet er blitt et nytt samarbeidskollaps i nord.Det samme skjedde når fylkesrådslederne i Nordland og Troms skulle «utrede» og foreta nabosamtaler om regionreformen. 
 
 

Spørsmål:

  • Hva synes fylkesrådslederen om at det ikke er avholdt flere møter i rådet?
  • Har fylkesrådslederen ambisjoner om å ta et initiativ for å få Nordnorsk reaktivert?
  • Det synes vanskelig å få til et samarbeide for å fremme landsdelens interesser, hva tenker fylkesrådslederen om viktigheten av at landsdelen fremmer felles saker for nasjonalt nivå?

 

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll svarer

La meg starte med å gi et kort tilbakeblikk på historikken for Nordnorsk råd.


Det første møtet ble avholdt i Narvik, høsten 2014, slik representanten Henriksen viser til. Undertegnede ble her valgt til leder og det neste året hadde Nordnorsk råd fire nye møter i henholdsvis Tromsø, Kirkenes, Oslo og Bodø.


Den fylkeskommunen som har leder, forplikter seg også til å stille administrativ kapasitet til gjennomføring og planlegging av møter. På saklisten i den tiden undertegnede fungerte som leder tok rådet opp mange store og viktige saker, blant annet felles mineralstrategi, nasjonal helse og sykehusplan og Arctic Race. Et av møtene ble lagt til Stortinget hvor også stortingsrepresentantene fra nord deltok.


I november 2015 overtok Troms lederansvaret. I løpet av 2016 har det blitt holdt to møter, begge i Tromsø, hvor blant annet forsvarssjefens fagmilitære råd ble drøftet.


Utover dette har arbeidsutvalget, som består av fylkesrådslederne i Nordland og Troms samt fylkesordføreren i Finnmark, hatt jevnlig kontakt.


I 2016 har arbeidet med regionreformen vært viktig for alle de tre fylkeskommunene, og dette er årsaken til at det har vært noe mindre aktivitet i Nordnorsk råd. Men jeg kjenner meg slett ikke igjen i representanten Henriksen sin beskrivelse av dette som en kollaps.


På det siste møtet i Nordnorsk råd var vi enige om å utarbeide en ny modell for rådet. Det er en svakhet med dagens ordning at enkelte av de partiene som er representert i fylkestinget ikke har en stemme i Nordnorsk råd. Dette ønsker vi å gjøre noe med, og jeg forventer at vi klarer å finne en løsning på dette på vårt neste møte