050/2018 - Skriftlige spørsmål

Les dokumentene tilhørende saken

1. Skriftlig spørsmål fra Maria Turmo Hatten, Ap - Engangsplast i Nordland fylkeskommune

 

 

Havet har blitt en endestasjon for store deler av avfallet vårt. Avfallet ender opp i havet via elver, vind, men også direkte dumping. Mye av det avfallet som havner i naturen blir nedbrutt, men plast og gummi blir liggende veldig lenge. Det kan ta 450 år for en plastflaske å forsvinne fra naturen, men det betyr likevel ikke at plasten er borte. Den brytes bare ned i mindre og mindre biter. Etter hvert vil solstråling og annen slitasje bryte disse små bitene ned til mikroplast. Mikroplast er å finne overalt i naturen, og vil bli funnet i mye større grad i fremtiden over alt i naturen; i bunnen av havet, på øde øyer, i plankton, i fisker, i vannet vi drikker og mest sannsynlig inne i oss mennesker også etterhvert.

I tillegg til dette er det energikrevende å produsere plast. For å fremstille 1 kg plastråvare går det med 2 kg olje, derav 1 kg som energi i prosessen og 1 kg olje som materiale. Nordland fylkeskommune er en stor og viktig innkjøper. I tillegg til at vi er en viktig politisk aktør som kan vise andre hvilke grep vi kan ta i arbeidet med bærekraftige løsninger.

Mitt spørsmål til fylkesråd for økonomi er derfor:

  • Hvilke grep har fylkesrådet tatt i arbeidet med engangsplast og emballasje. Og hvilke grep vil fylkesrådet ta fremover?

 

Fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen:

Fylkesrådet har behandlet oversendelsen fra fylkestinget i FT-sak 004-2018 hvor utfasing av engangsplast tas opp. I denne fylkesrådssaken vedtas en oppfordring til alle fylkeskommunale virksomheter om å unngå bruk av engangsplast.

Fylkesordfører –

Jeg ser behovet for en reduksjon i plastforbruket generelt. Denne ressursen må håndteres på en bedre måte. Dette vil bli gjort i forbindelse med det oppstartede planarbeidet med regional plan for klima og miljø. Det nasjonale prøveprosjektet «Fishing for litter» må vurderes innført i Nordland.  Som et samarbeidsprosjekt mellom nasjonale myndigheter, fylkeskommunen, kommunene og private aktører.

Fordelene med å ta hele dette miljøspørsmålet inn i en regional plan er at det da er mulig å få til tiltak som kan være omforent både hos kommuner og hos private aktører. Fylkesrådet mener at plasten er en miljøutfordring som  må løses i samarbeid med nasjonale myndigheter. Det er viktig for at våre havområder og vår lange kyst fortsatt skal være rein og blå.

Plast er som det påpekes en stor kilde til forurensning. I tillegg er også plast energikrevende å fremstille. Fylkeskommunen ønsker både å redusere sitt bidrag til plastforsøpling, og gå foran med et godt eksempel.

Det er hovedsakelig 2 ting fylkeskommunen kan gjøre for å redusere forsøpling av plast. Det ene er å redusere bruken av plast, det andre er å sørge for at den plasten som blir brukt, blir tatt hånd om og resirkulert på en betryggende måte slik at den ikke blir et problematisk avfall.

Flere av fylkeskommunens virksomheter har allerede tatt grep ved å slutte å bruke engangsartikler av plast, for eksempel som bestikk eller beger. Dette vil fylkesrådet følge opp ved å påse at alle fylkeskommunes virksomheter går bort fra engangsartikler av plast og heller finner andre, nedbrytbare alternativer.

Plast-emballasje er et annet område hvor fylkeskommunen kan ta grep. I mange av rammeavtalene vi har i dag er det bestemmelser om at leverandøren skal ta hånd om emballasje og håndtere det på en forsvarlig måte. Dette kan vi bygge videre på og stille krav om at produkter skal leveres uten unødvendig plastemballasje og at leverandørene skal sørge for resirkulering.

Kun ved å redusere bruken av plast vil vi kunne bidra til å redusere etterspørselen etter plast og dermed redusere produksjonen av plast.

 

 

2. Skriftelig spørsmål avvises, omhandles i interpellasjon nr. 6

 

3 Skriftlig spørsmål fra Marius Meisfjord Jøsevold, SV - Nordland fylkeskommune skal i de kommende årene gjøre betydelige investeringer i Narvikregionen

 

 

Ikke minst gjelder dette bygging av ny videregående skole. Når ny videregående skole er på plass, vil to skolebygg avvikles, Solhaugen og Oskarsborg.

Begge skolene består jo av til dels betydelige bygningsmasser, som kan være av både verdi og ressurs for Nordland fylkeskommune og Narvik kommune.

Mitt spørsmål til fylkesråden blir da:

Har fylkesrådet en plan for avvikling av bygningsmassen, og kan Nordland fylkeskommune ta en aktiv rolle i et utviklingsarbeid sammen med Narvik kommune for avhending av eiendommene, eventuelt ny og alternativ bruk av bygningsmassen?

 

Fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen svarer:

Narvik videregående skole er lokalisert på 3 adresser, Det er Frydenlund, Solhaugen og Oscarsborg. Høsten 2016 ble det satt i gang et forstudie med alternativanalyser knyttet til samlokalisering. Våren 2017 ble resultatet presentert i egen rapport. En samlokalisering på Frydenlund synes å være det beste alternativet. Bygging på Frydenlund vil medføre at både Solhaugen og Oscarsborg vil bli overflødig bygg som må fylles med ny bruk. For Nordland fylkeskommune vil dette medføre salg av både Oscarsborg og Solhaugen. Avhending ved salg vil normalt skje etter takst og i samarbeid med Narvik kommune.

Overordnet planlegging, utvikling og programmering vil i henhold til økonomiplanen skje i 2019-2020. Plan for avhending av bygningsmassen vil derfor heller ikke være klar før vi er kommet lengre i planleggingsprosessen og tidligst 2020.

Fylkeskommunens skoleutbygging på Frydenlund vil sammen med Narvik kommunes egne planer på Frydenlund være et stort og viktig byutviklingsprosjekt. Bruken av frigjorte eiendommer vil også kunne bidra til ytterligere byutvikling. Narvik kommune har fokus på byutvikling og vi vil holde god kontakt med Narvik kommune i prosessen med avhending av Oscarsborg og Solhaugen.