1. Interpellasjon fra Bent Bakkan, MDG - Klimapartnernettverk i Nordland fylke

Les dokumentene tilhørende saken

Se video av interpellasjonen

Klimapartnere er systematiske nettverk for offentlige og private virksomheter og har som mål å være effektive bidrag til grønnere regioner, gjennom reduksjon av klimagassutslipp og ved å stimulere til dokumentert, grønn samfunns- og næringsutvikling. MDG Nordland ønsker å bidra til at det etableres et klimapartnerenettverk i vårt fylke, etter samme modell som Klimapartnere i Agder, Hordaland, Troms og Rogaland.

https://www.klimapartnere.no/

Med de utfordringene som vi i dag står overfor, så er det å ta et samfunnsansvar og bidra positivt til utviklingen av lav- og nullutslippssamfunnet viktige oppgaver for enhver virksomhet. En klar holdning og konkret handlingsplan for klima- og miljøsatsing vurderes og gjennomføres i økende grad av næringslivet selv, som et konkurransefortrinn og som et rekrutteringsfremmende virkemiddel. Skal en region eller en kommune nå egne klimamål, er man helt avhengig av å spille på lag med næringslivet. Klimaendringene byr på utfordringer, men også store muligheter. Med stadig økt klimakunnskap blir også muligheten stadig større og mer synlige.

I dag er det Klimapartnere nettverk etablert i både Agder, Hordaland, Troms og Rogaland, som alle samarbeider tett om dette. Ved at flere regioner tar i bruk samme metodikk vil nettverkene kunne bli enda sterkere, aktivt utveksle beste praksis, inspirere hverandre til ytterligere innsats og utgjøre en betydelig samlet omstillingskraft i Norge. Derfor er det svært ønsket at metodikken sprer seg til flere regioner.

Klimapartnermetodikken ble utviklet i Agder hvor det første nettverket ble opprettet ved årsskiftet 2008/2009. Dette teller i dag over 50 partnervirksomheter, som representerer over 25 000 ansatte. I 2014 ble Klimapartnere Hordaland opprettet etter samme mal og har i dag nærmere 30 partnervirksomheter som representerer over 40 000 ansatte og 30 000 studenter. Klimapartnere Troms hadde offisiell oppstart i 2017 og har 20 medlemsvirksomheter. Klimapartnere Rogaland vil ha sitt første informasjonsmøte for virksomheter i februar 2018.

I bunnen av metodikken ligger følgende konkrete forpliktelser for alle virksomheter; Forankring i toppledelsen, en miljøsertifisering, årlig klimaregnskap for bedriften, innføring av miljøstyring, samt at bedriftene betaler en årlig medlemskontingent.

Nettverket dyrker frem gode grønne løsninger og skal være motiverende og inspirerende å delta i. Her diskuteres konkrete problemstillinger, man deler beste praksis, framsnakker gode eksempel og jobber mot egne klimamålsetninger.

Alle Klimapartnere nettverk organiseres i tett samarbeid med de respektive fylkeskommunene. Modell for finansiering og organisering er noe ulikt satt opp, de fleste har prosjekteierskap og ledelse liggende hos fylkeskommunen. Felles er at man har en liten men effektiv prosjektadministrasjon og at finansiering sikres gjennom en blanding av tilskudd fra fylkeskommunene og medlemsavgift. For sikret god drift trengs det inntekter på til sammen rundt NOK 1 200 000 årlig.  De fleste fylkeskommuner har gitt støtte fra rundt NOK 400 000 – 500 000 årlig fra oppstart, mens resten dekkes av medlemsavgifter.

Forslag til vedtak i Nordland fylkesting

Fylkestinget ber fylkesrådet forberede en sak med mål om å opprette et klimapartnernettverk - Klimapartnere Nordland. Fylkesrådet bes innarbeide forslag til organisering og finansiering innenfor budsjettrammen for 2018.

 

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes svarer:

Først takk for interpellasjonen som tar opp et viktig tema om samarbeide mellom offentlig og privat sektor som verktøy for grønn samfunns- og næringsutvikling.

Klimaendringene er den største utfordringen vi står overfor. Fylkesrådet er også opptatt av å bygge et nullutslippssamfunn og samtidig tilpasse oss endringene i klimaet.

Fylkestinget vedtok i sak 120/16 å starte arbeidet med revisjon av Regional plan – klimautfordringer i Nordland gjennom. Planprogrammet skal snart behandles av fylkesrådet. Deretter bli det sendt på høring. Planprogrammet er en oppskrift for arbeidet med revisjon av planen og legger føringer for innhold og framdrift.

Fylkesrådet er opptatt av samarbeid både i regionen, i Nord-Norge og også utover landets grenser. Som regional samfunnsaktør er samarbeid en viktig forutsetning for å utvikle Nordlandssamfunnet i en bærekraftig retning. Både for å spre kunnskap og forankre klimaarbeidet, men også, som interpellanten skriver, for å inspirere hverandre til ytterligere innsats.

Samarbeid og nettverk inngår som tema i dagens plan. Det vil være naturlig å videreføre dette temaet ved revisjonen. Gjennom revisjonen av planen vil det bli fastsatt nye ambisiøse klima og miljømål og utarbeidet nytt handlingsprogram

Nordland har pr. dato ikke et fylkesdekkende nettverk for klima. Det regionale planarbeidet gir oss en god mulighet og anledning til å analysere og kartlegge behov og muligheter for nettverk i regionen. I planarbeidet og høringsrunden forventer vi innspill fra andre aktører på hva som er deres behov.

Vi har søkt om forprosjektmidler fra miljødirektoratets tilskuddsordning – Klimasats, for å klargjøre behov. Her vil også klimanettverk for næringsliv og offentlige virksomheter i Nordland vurderes.

I et Klimanettverk må medlemmene være enige i nettverkets formål og undertegne en forpliktende avtale med Klimapartnere.

Jeg berømmer interpellanten for fremme denne sak til fylkestinget. Vår reviderte regionale Klima- og miljøplan vil bli lagt fram for fylkestinget, forhåpentligvis i løpet av året. Dette blir en helhetlig plan for alle relevante aktører i fylket for å agere sammen om en felles innsats. Klimanettverk vil kunne være et av disse tiltakene.

Derfor anbefaler jeg at interpellantens forslag knyttet til interpellasjonen, blir oversendt fylkesrådet til videre behandling.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Bent  Bakkan
Miljøpartiet de grønne