Fylkestingets 2. samling 2018

Program for fylkestinget

 Quality Hotel Grand Royal, Narvik

Mandag 16.april

Kl 08.50

Sikkerhetsinformasjon fra hotellet

Kl 09.00

Fylkestingets åpning

Ordføreren i Sortland kommune, Tove Mette Bjørkmo, hilser fylkestinget

Kulturinnslag

Ungdommens fylkesråd hilser fylkestinget

Årsmelding fra Trafikksikkerhetsutvalget

Prisutdeling:

Kl 10.15

Gruppemøter

Kl 12.00

Lunsjpause

Lunsjmøte med Nordlandsbenken, fylkesordfører, gruppelederne i fylkestinget og fylkesrådsleder

Prisvinnerlunsj for inviterte

Kl 13.00

Komitemøter

Kl 14.00

Gruppemøter

Kl 15.30

Komitemøter

Kl 16.30

Matpause

Kl 17.00

Gruppemøter

Kl 18.00

Komitemøter
Frist for innlevering av uttalelser

Kl 19.30

Orienteringer:

Kl 20.00

Gruppemøter - for gjennomgang av uttalelser

Kl 21.00

Frist for innlevering av tema til Muntlig spørretime
 

 

Tirsdag 17.april

Kl 08.30

Gruppemøter

Kl 09.00

Frist for signering av uttalelser

Muntlig spørretime, interpellasjoner, spørsmål, saksbehandling

Kl 12.00

Lunsjpause

Kl 13.00

Fortsettelse saksbehandling

Kl 16.30

Matpause

Kl 17.00

Fortsettelse saksbehandling

 

Fylkestinget avsluttes når saksbehandlingen er ferdig.

Saker som behandles under dette fylkestinget

048/2018 - Muntlige spørsmål

049/2018 - Interpellasjoner

050/2018 - Skriftlige spørsmål

051/2018 - Uttalelser

052/2018 - Årsmelding 2017 - Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

053/2018 - Kommunale næringsfond - fordeling 2018

054/2018 - Tilflytting og rekruttering fra utlandet - Sluttrapport og videre satsing

055/2018 - Høring - Nye kraftledninger og transformatorstasjoner i Bodø, Beiarn og Gildeskål kommuner

056/2018 - Høring - rapport om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører

057/2018 - Overføring av ansvar for kjøp av innenlandske flyruter til nye folkevalgte regioner

058/2018 - E6 Helgeland sør – utvidet garanti for bompengeselskapets lån

059/2018 - Endring i komitesammensetning 2018 - 2019

060/2018 - Søknad om fritak som vararepresentant til fylkestinget - May-Anne Brand, Høyre

061/2018 - Innstilling fra kontrollutvalget vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget

062/2018 - Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende fylkesrådets behandling av oversendte forslag og uttalelser

063/2018 - Melding om vedtak etter kommuneloven § 13

064/2018 - Regionalt kompetansearbeid i Nordland

065/2018 - Høring - omfanget av leveringspliktige posttjenester

066/2018 - Handlingsprogram - Kulturstrategi 2018 - 2021

067/2018 - Den offentlige tannhelsetjenesten - Tannhelsemelding

068/2018 - Yrkesopplæringsnemndas årsmelding 2017

069/2018 - Eldrepolitisk program 2018-2021

070/2018 - Avtale om deling av gevinst konsesjonskraftinntekter

071/2018 - Vurdering av privat forslag om strakstiltak Bustneslia

072/2018 - Høring - Rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene

073/2018 Orientering fra fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik - Framdrift i bompengefinansierte fylkesvegprosjekter

074/2018 Orientering fra fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen - Søkning til videregående opplæring

Kontaktperson

Kari Anne Bøkestad Andreassen
Fylkesordfører (Sp)
Lise Karin Wærnes Nilsen
leder, Fylkestingets kontor