Fylkestingets 3. samling 11. – 13. 06. 2018 – Scandic Meyergården, Mo i Rana

Mandag 11. juni
Kl 08.50 Sikkerhetsinformasjon fra hotellet
Kl 09.00 Fylkestingets åpning
  Ordfører i Sømna Andrine Solli Oppegaard hilser fylkestinget
  Kulturinnslag
  Ungdommens fylkesråd ved Eskil Horn hilser fylkestinget
  Fylkesrevisor Brynjar Gilberg - fremlegg av Revisors beretning, og Nummerert brev nr.5
  Årsmelding fra elev- lærling og mobbeombud Lasse Knutsen
  Markering av 20 år med Elev- og lærlingombud i Nordland fylkeskommune
  Prisutdeling: Døråpneren
Kl 11.00 Gruppemøter
Kl 12.30 Lunsjpause
  Lunsjmøte med Nordlandsbenken, fylkesordfører, gruppelederne i fylkestinget og fylkesrådslederen
Kl 13.30

Innovasjonstalen

Program:
13:00  Kaffe m/fingermat og musikk
13:30  Velkommen v/Monica Ahyee, direktør Innovasjon Norge Nordland

  • Åpning v/Tomas Norvoll, fylkesrådsleder i Nordland
  • Innovasjonstalen v/direktør Monica Ahyee og team
  • Merkevarebygging - hva, hvordan, hvorfor v/Elin Rønning, kommunikasjonssjef Helgeland kraft
  • Verdien av å investere i nord v/Halvard Meisfjord, Commercial Manager Celsa Nordic
  • Veien videre og takk for i dag v/Monica Ahyee
     
Kl 15.10 Komitemøter
Kl 16.00 Gruppemøter
Kl 17.00 Matpause
Kl 17.30 Komitemøter
Kl 19.30 Gruppemøter
Kl 20.00 Frist for innlevering av tema til Muntlig spørretime
   
   
Tirsdag 12. juni
Kl 09.00 Komitemøte
Kl 10.30 Offisiell åpning ny tannklinikk
Kl 12.00 Lunsjpause
Kl 13.00

Orienteringer

  Muntlig spørretime, interpellasjoner, spørsmål, saksbehandling
Kl 14.00 Frist for innlevering av uttalelser
Kl 16.00 Matpause og gruppemøter
Kl 17.00 Frist for signering av uttalelser
  Fortsettelse Muntlig spørretime, interpellasjoner, spørsmål, saksbehandling
   
Onsdag 13. juni
Kl 09.00 Saksbehandling
Kl 12.00 Utsjekking av rom
  Lunsjpause
Kl 13.00 Fortsettelse saksbehandling
Kl 16.00 Fylkestinget avsluttes, men vil bli forlenget ved behov

 

Saker som behandles under dette fylkestinget:

075/2018 - Muntlige spørsmål

076/2018 - Interpellasjoner

077/2018 - Skriftlige spørsmål

078/2018 - Uttalelser

079/2018 - TV-aksjonen NRK - Kirkens Bymisjon

080/2018 - Handlingsplan for universell utforming i Nordland fylkeskommune 2018 - 2021

081/2018 - DA Bodø Utviklingsprogram - Statusrapportering 2017

082/2018 - Årsmelding 2017 - Elev-, lærling- og mobbeombud

083/2018 - Høring - Forslag til ny havne- og farvannslov

084/2018 - Årsregnskap og årsberetning 2017

085/2018 - Revidering av mandat for elev- og lærlingombudet

086/2018 - Kontrollutvalget - Uttalelse vedrørende fylkesrådets behandling av oversendte forslag og uttalelser

087/2018 - Innstilling fra kontrollutvalget vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget

088/2018 - Høring - Regionreformen - ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven og overføring av andre oppgaver

089/2018 - Høring - Jernbanesektorens handlingsprogram

090/2018 - Høring - Regulering av spesialistutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin i spesialistforskriften. Høringsfrist: 22.06.2018

091/2018 - Bodø europeisk kulturhovedstad 2024

092/2018 -  Melding om sykefravær 2017

093/2018 - Utredning av selskap for eierskap av hurtigbåter og ferjer samt vurdering av mulig fremtidig innkjøpsform av kollektivtjenester i Nordland.

094/2018 - Muligheter og mestring - Handlingsplan videregående opplæring for voksne 2018-2021

095/2018 - Høring - Drøftingsnotat om sjarkfiskeflåtens rammebetingelser i et fremtidsrettet kvotesystem

096/2018 - Kontrollutvalget - Budsjett 2018 - Søknad om ekstra midler

097/2018 - Nummerert brev nr. 5

098/2018 - Melding om vedtak etter kommuneloven § 13

099/2018 - Valg av nytt medlem til Nordland fylkes eldreråd 2018-2019

100/2018 - Oversendt forslag fra fylkestinget: FT-sak 049/2018 Interpellasjoner - Regjering og Stortingets satsing på mobbeforebyggende arbeid. Nordland fylkeskommunes arbeid mot mobbing.

101/2018 - Tertialrapport 1 - 2018

102/2018 - Høring av rapport fra Statens vegvesen om konsekvenser ved overføring av fylkesvegadministrasjon til fylkeskommunene - Fra sams og samling

103/2018 - Perspektivmelding 2019-2022

104/2018 - Høring - Endringssøknad Øvre Russvikvatn - Tysfjord kommune

105/2018 - Orientering fra fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik om Garantiordninger i bompengeprosjekter

106/2018 - 

107/2018 - 

108/2018 - 

Kontaktperson

Kari Anne Bøkestad Andreassen
Fylkesordfører (Sp) (Permisjon)
Lise Karin Wærnes Nilsen
leder, Fylkestingets kontor